PL EN


2018 | 10(46) | 4 | 27-42
Article title

Rozwój społeczno-gospodarczy Lublina na tle miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2012-2017

Title variants
EN
The Social-Economic Development of Lublin in Relation to Voivodship Cities of Eastern Poland in the Years 2012-2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miasta wojewódzkie odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym każdego regionu. Skupiają one większość aktywności gospodarczej i społecznej regionu. Rozwój gospodarczy miast wpływa na rozwój sąsiednich obszarów, a wielkość tego wpływu zależy w dużej mierze od rangi ośrodka. Celem artykułu jest analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich Polski Wschodniej na podstawie wybranych cech diagnostycznych (zmiennych). Materiał źródłowy do badań stanowiły dane z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2012 i 2017.
EN
Voivodship cities play a key role in the social-economic development of each region. They focus most of the economic and social activity of the region. The economic development of cities affects the development of neighboring areas, and the magnitude of this impact depends to a large extent on the importance of the center. The aim of the article is a comparative analysis of the level of social--economic development of voivodship cities of Eastern Poland, based on selected diagnostic features (variables). The source material for the study was data from the Local Data Bank (Statistical Central Office, GUS) for the years 2012 and 2017.
Contributors
References
 • Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
 • Dej M. (red.) (2016), Raport o stanie polskich miast 2016. Rozwój gospodarczy, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Encyklopedia PWN (2006), t. I-III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, Warszawa, Wiadomości Statystyczne, nr 7.
 • Kupiec L. (1995), Rozwój społeczno-gospodarczy, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok, s. 23-31.
 • Kupiec L. (2008), Jaki rozwój? Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 31-39.
 • Marciniak S. (red.) (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nasiłowski M. (2003), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Smętkowski M. (2013), Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniejw okresie transformacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Warczak M. (2015), Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, Współczesna Gospodarka, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ccfb9a5-a7db-41ff-82e5-ae09c370940a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.