PL EN


2018 | 18 | 2 | 641-651
Article title

Non-EU immigrants in the Polish labour market

Content
Title variants
PL
Imigranci spoza UE na polskim rynku pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In many European countries faced with the population aging problem, immigrant labour is gaining importance as a factor contributing to the development of the labour market. One of these countries is Poland, where the proportion of the retirement age population is predicted to soon become one of the highest in Europe. Questions therefore arise whether the Polish economy needs immigrants and whether foreign citizens are employed as complementary or substitutive labour. In the last several years, the number of work permits granted to immigrants has been rising fast. The total number of work permits and employers’ declarations of intent to employ a foreign national increased between 2007 and 2017 from 34,000 to almost 234,000. As a result, stronger presence of immigrants in different branches of industry, construction and transport can be observed. This article provides an analysis of the scale of labour immigration to Poland based on the statistics on work permits and registered employers’ declarations of intent to employ a foreign citizen. Keywords: labour migration, immigrants, labour market
PL
W wielu krajach Europy, dotkniętych problemem starzenia się społeczeństw, coraz większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego odgrywa imigracja zarobkowa. Problem starzenia się ludności dotyczy również Polski, która w nieodległej przyszłości będzie krajem charakteryzującym się jednym z najwyższych w Europie udziałem w społeczeństwie osób w wieku emerytalnym. Można zadać sobie pytania, czy polska gospodarka potrzebuje imigrantów? oraz czy w przypadku imigrantów na polskim rynku pracy mamy do czynienia ze zjawiskiem komplementarności czy substytucyjności? W ostatnich kilku latach szybko wzrastała liczba udzielonych zezwoleń na pracę imigrantom w Polsce. W 2007 roku łączna liczba zezwoleń na pracę i oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudniania cudzoziemców wynosiła 34 tys., zaś w 2017 roku sięgała już blisko 234 tys. Ponadto, imigranci coraz częściej są zatrudniani w różnych branżach przemysłu, budownictwie oraz transporcie. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie skali zjawiska imigracji zarobkowej do Polski. W niniejszym artykule, główne źródło danych stanowią statystyki dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pracę i rejestrowanych oświadczeń o woli zatrudnienia pracownika cudzoziemca.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
641-651
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
 • Department of Demography and Social Gerontology, University of Lodz, Poland
References
 • Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce –raport z badania Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 • Duszczyk M., Góra M., Kaczmarczyk P. (2013). Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Countries – case of Poland. Available at: http://www.econstor.eu/bitstream/10419/89815/1/dp7664.pdf. Accessed on 10 May 2017.
 • Fromentin V., (2013). The Relationship Between Immigration and Unemployment The Case of France, Economic Analysis & Policy, Vol. 43 No. 1, p. 51-66.
 • Gmaj K., (2005). Imigranci na polskim rynku pracy w świetle opinii pracodawców. Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych nr 3/05. Available at: http://mighealth.net/pl/images/3/34/Imigranci_zarobkowi.pdf. Accessed 10 May 2017.
 • Gmuła, W., Gucwa, A., Nalepa, W., Opola, Z., (2011). Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010, Materiały i studia NBP, Volume, no. 255/2011. Available at: https://www.google.pl/search?q=NIK+%282015%29%2C+Informacja+o+wynikach+kontroli+Warunki+zatrudniania+i+wykonywania+pracy+przez+cudzoziemc%C3%B3w+na+terenie+wojew%C3%B3dztwa+podkarpackiego&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=O-yvWvG6CI7FZInlq_gC. Accessed 30 January 2018.
 • Iglicka, K., (2000). Ethnic Division of Emerging Foreign Markets During the Transition Period in Poland, “Europe-Asia Studies”, nr 7, p. 1237–1255.
 • Janicka A., Kaczmarczyk P., (2010). Economic consequences of the inflow and the sustainability of migration, w: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski (eds.). Immigration to Poland: policy, labour market, integration, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., Stefańska R., Tyrowicz J., (2008). Cudzoziemcy w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych, Warszawa: Available at: http://fs.ngo.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/Biuletyn_FISE_kwiecien_2008_cudzoziemcy.pdf. Accessed 10 May 2017.
 • Kaczmarczyk, P., (2008), Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy, (w): P. Kaczmarczyk, M. Okólski. (eds.). Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kałuża-Kopias D. (2016), Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 258, p. 17-28.
 • Kałuża-Kopias D., (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Studia Ekonomiczne”, nr 167, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p. 32-42.
 • MANPOWER. Available at: https://www.manpower.pl/raporty-rynku-pracy/. Accessed 01 March 2018.
 • Matkowska, M., (2012). Imigranci na polskim rynku pracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 25, p. 77-90.
 • NIK (2015), Informacja o wynikach kontroli Warunki zatrudniania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego:
 • Okólski M., Fihel A., (2012). Demografia, Współczesne zjawiska i teorie, Wyd. Scholar, p. 122-125.
 • Pischke J.S, Velling J. (1997). Employment Effects of Immigration to Germany An Analysis Based on Local Labour Market, „Review of Economics and Statistics”. Volume 79, p. 594-604.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2013 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1507).
 • Smith, J.P., Edmonston, B. (eds), (1997), The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration, National Academy Press, Washington D.C., p. 135-139.
 • Tyrowicz J., Kaczmarczyk P., Górny A.( 2017). The Influence of Economic Migration on the Polish Economy. mBank – CASE Seminar Proceedings No. 149/2017
 • UDSC. Available at: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/top-5-legalizacja-pobytu/. Accessed 01 March 2018.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz. U. 2008, poz. 69).
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U. 2008, poz. 69) z późniejszymi nowelizacjami.
 • Wadsworth J., Dhingra S., Ottaviano G., Van J., (2016). Reenen Brexit and the Impact of Immigration on the UK, PaperBrekxit05, LES London.
 • Wysińska K., Karpiński Z., (2011). Ekonomia imigracji –imigranci na polskim rynku pracy, „Analizy Raporty Ekspe
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cde5fe6-e51d-453c-bc62-d0804d2e9b0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.