Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 56-72

Article title

Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych i prospektywnych w polityce oraz strategicznym zarządzaniu publicznym

Content

Title variants

EN
The use of selected taxonomic and foresight methods in policy making and strategic public management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule prezentowane jest podejście metodyczne do prowadzenia kompleksowych analiz na potrzeby polityki i strategicznego zarządzania publicznego. Do identyfikacji podobnych regionów, pomiędzy którymi mogą wystąpić efekty uczenia się, zaproponowano metody taksonomiczne, natomiast metodę delficką wskazano jako odpowiednią dla lepszego zrozumienia przyszłości usług publicznych oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych na różnych poziomach sprawowania władzy. Metody zostały zilustrowane przykładami zastosowań, zaczerpniętymi z dorobku projektu ADAPT2DC („New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change”).
EN
The paper aims at presenting method approach to complex analysis in support of policy making and strategic public management. Taxonomic methods are used to identify similar regions that can benefit of mutual learning and improve their performance in public service delivery. Delphi study is proposed to better understand public service futures and increase adaptation capacities on different levels of governance. The methods are illustrated with samples of ADAPT2DC project („New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change”) works and reflections concerning their application.

Year

Volume

233

Pages

56-72

Physical description

Contributors

References

 • Barczyk S., Baron M., Biniecki J. i in. (2013), Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Baron M., Ochojski A., Polko A. (2012), Field Study Guidelines, Guidelines for WP3.2.2 Implementation, ADAPT2DC, University of Economics, Katowice.
 • Baron M., Ochojski A., Polko A. i in. (2014), Economics and Strategic Management of Local Public Services in Central Europe. Towards Multidisciplinary Analysis of Infrastructure and Service Costs, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.
 • Ehrlich K., Schaarwächter M. i in. (2014), Position Paper. A Joint Transnational Vision for Future Provision of Infrastructures and Services in Shrinking Regions and Cities of Central Europe, ADAPT2DC, Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig.
 • Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Godet M. i in. (2006), Strategic Foresight (la prospective) – Problems and Methods, LIPSOR Working Paper, Issue 20, Paris.
 • Godet M., Roubelat F. (1996), Creating the Future: The Use and Misuse of Scenarios, „Long Range Planning”, Vol. 29, No. 2, s. 164-171.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Head B. (2010), Evidence-based Policy: Principles and Requirements [w:] Strengthening Evidence-based Policy in the Australian Federation, Roundtable Proceedings, Canberra, 17-18 August 2009, Commonwealth of Australia, s. 13-26.
 • Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Heijden K. van der (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klasik A., Biniecki J. (2014), Metropolitalny foresight strategiczny – studium przypadku Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] F. Kuźnik (red.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Tom CLX, Warszawa, s. 82-110.
 • Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. (2014), Metropolitalny foresight kulturalny. Metodologia i studium przypadku, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Tom CLX, Warszawa.
 • Klasik A., Kuźnik F., Biniecki J. i in. (2011), Studia prospektywne metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym [w:] J. Bondaruk (red.), Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuźnik F. (2012), Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Tom CXLIII, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Pawełek B. (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Perera S., Schoch H., Sabaratnam S. (2007), Adoption of the Balanced Scorecard in Local Government Organizations: An Exploratory Study, „Asia-Pacific Management Accounting Journal”, Vol. 2, Iss. 1, s. 53-70.
 • Turoff M. (2002), General Applications: Policy Delphi [w:] H.A. Linstone, M. Turoff (red.), The Delphi Method. Techniques and Applications, reedycja internetowa z roku 2002,http://is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf.
 • UNIDO (2007), Foresight technologiczny. Podręcznik, opracowanie oryginału UNIDO, polskie wydanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Zeliaś A., red. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7cdeee7e-1109-4b0c-9bde-a5034fc2ade0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.