PL EN


2017 | 24 | 153-163
Article title

W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. II

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
In search of the so-called “centre of (early) Slavic toponymy”. The case of Poland. Part II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This two-part paper presents the theoretical assumptions, and gives an account of the current progress of a Slavistic appendix which is being prepared by this author for an as yet unwritten “Dictionary of Polish toponyms”, an attempt to inventory and describe the entire lexical deposit of potentially Proto-Slavic origin contained in Polish place and terrain names. The aim of this research is to determine, based on the varying degree of its preservation in the toponymy of different regions, the place where Proto-Slavic vocabulary was formed. The second part briefly presents the current results (after the identification of ca. 400 potential words), and discusses the non-uniform distribution of rare specimens.
Contributors
References
 • Babik Z., 2001, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny), Kraków.
 • Bańkowski A., 1973, O staropolskim toponimie Wąblany, „Język Polski” LIII, s. 355–361.
 • Blažek V., Vondrová M., 2001, Slovanské archaismy a dialektismy v toponymii Čech, „Čeština univerzália a specifika” 3, z. 1, s. 311–342.
 • Borek H., 1968, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -ьn-, Wrocław.
 • Boryś W., 1975, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław.
 • Czapla A., 2011, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, Lublin.
 • Gołąb Z., 1992, The origins of the Slavs. A linguist’s view, Columbus.
 • Harvalík M., 2014, Aktualní metodologické směry české onomastiky ve slovanském kontextu, „Onomastica” LVIII, s. 67–77.
 • Hrabec S., 1950, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Kraków.
 • Kowalska A., 2011, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna, Poznań.
 • Kozierowski S., 1916, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidyecezyi poznańskiej, t. 2: P–Ż, dodatek A–Ż, Poznań.
 • Kozierowski S., 1928, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. 2, Poznań.
 • Makarski W., 1999, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.
 • Nalepa J., 1973, Opuscula Slavica 2. Krytyczne i metodyczne uwagi o nazwach miejscowych dawnego województwa sandomierskiego, Lund.
 • Nitsche P., 1964, Die geographische Terminologie des Polnischen, Köln – Graz.
 • NMPol: K. Rymut (red.), Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, Kraków 1996–.
 • Pluskota T., 1998, Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego, Bydgoszcz.
 • Rospond S., 1969, Słowiańskie nazwy geograficzne z sufiksem *-ьsk-, Wrocław.
 • Rospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.
 • Rudnicki J., 1939, Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny, Lwów.
 • SEK: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, Warszawa 1994–2010.
 • SP: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Wrocław 1974–2001.
 • Zaleski J., 1987, Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny, słownik nazw oprac. E. Klisiewicz, Wrocław.
 • Аркушин Г.Л., 2007, Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель, т. I–II, Луцьк.
 • Борек Г., 1972, Восточнославянские топонимы с формантом -ьn-, [w:] Восточносла-вянская ономастика, Москва, s. 90–143.
 • Васильев В.Л., 2012, Славянские топонимические древности Новгородской земли, Москва.
 • Габорак М., 2008, Назви гір і полонин Івано-Франківщини. Словник-довідник, Івано-Франківськ.
 • Гаврилова Т.О., Денисенко З.М., 2010, Словник мікротопонімії Черкащини, Черкаси.
 • Данилюк О.К., 2013, Словник народних географiчних термiнiв Волинi, Луцьк.
 • Зборовський П. (ред.), 2004, Топоніміка Турківщини, Львів.
 • Павленко C., 2013, Мiкротопонiми Чернiгово-Сiверщини, Чернiгiв.
 • Сокіл Н., 2008, Мікротопонімія Сколівщини, Львів.
 • СРНГ: Словарь русских народных говоров, Ленинград 1965–.
 • Трубачев О.Н., 1968, Названия рек правобережной Украины. Этимология, словообразо-вание, этническая интерпретация, Москва.
 • Шульгач В.П., 1998, Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції), Київ.
 • Яцій В.О., 2015, Ойконімія Івано-Франківської області, Київ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ce24433-bd1d-4ebd-a4f6-31ca5647a9b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.