PL EN


2011 | 1(18) | 185-194
Article title

Ekonomiczne aspekty procesu edukacji

Content
Title variants
EN
Economic aspects of the education process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście podano determinanty podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjnych przez osoby aktywne zawodowo. W pierwszej kolejności przedstawiono model kapitału ludzkiego pozwalający na pomiar kwalifikacji pracownika w jednostkach pieniężnych. Omówiono w szczególności zasady pomiaru kapitału oraz składniki kapitału ludzkiego. Następnie przeanalizowano model płacowy, który pozwala zdefiniować płacę zasadniczą jako pochodną wartości indywidualnego kapitału ludzkiego oraz 8% stałej ekonomicznej. W dalszej kolejności zajęto się procesem edukacji jako inwestycją w kapitał ludzki, której efektywność oraz ocena racjonalności mogą być określone według tradycyjnych metod analizy stopy zwrotu. Prowadzone rozważania zostały zilustrowane praktycznym przykładem analizy racjonalności podjęcia nauki na studiach podyplomowych. Stała ekonomiczna, której wysokość wynosi 8% rocznie, wyznacza oczekiwaną stopę zwrotu z dodatkowych kwalifikacji. W ten sposób możliwe jest określenie punktu równowagi. Całość rozważań będących tematem artykułu opatrzono stosownym podsumowaniem.
EN
The thesis presents the determinants of making rational decisions in education by people professionally active. In the first place a model of human capital, which enables the measurement of employee qualifications in monetary units has been presented. In particular the principles of measurement of the capital and human capital components have been discussed. Then a salary model, which allows to define basic salary as a derivative of values of individual human capital and 8% of constant economy have also been discussed. Next, the process of education as an investment in human capital, which efficiency and assessment of rationality may be carried out using traditional methods of the return rate analysis. Conducted reflections were illustrated by a practical example of the analysis of rationality when planning starting education in postgraduate studies. The constant economic, which amount is eight percent per annum, determines the expected rate of return from additional qualifications. In this way, it is possible to determine the equilibrium point. The entire discussion, which is the subject of the article, has been annotated with an appropriate summary of the article.
Year
Issue
Pages
185-194
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
References
  • Cahuc P., Zylberberg A. 2004. Labor Economics. Cambridge–London: MIT Press. 026203316X.
  • Dobija M. 2002. Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 8–13.
  • Dobija M. 2009. Fundamentalne przyczyny kryzysów finansowych. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13).
  • Dobija M. (red.). 2010. Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-500-0.
  • Kozioł W. 2010. Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego. W: Woźniak M.G. (red.). Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 16. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ce68766-175a-48d3-958b-cc277f407e7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.