PL EN


2017 | 8 | 2 | 140-145
Article title

Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe

Authors
Content
Title variants
EN
Qualifying Vocational Courses as the Way to Obtain Additional Qualifications by Adults
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W artykule zaprezentowana została jedna z form kształcenia ustawicznego osób dorosłych, jaką jest kwalifikacyjny kurs zawodowy, która daje możliwość uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.
EN
Vocational training is closely linked to the labour market conditions. As a result of intensive technological progress, the obtained knowledge is quickly becoming an insufficient asset on the labour market. Therefore, it is so important to improve one’s professional qualifications. The article presents one of the forms of adults’ lifelong learning, which is a qualifying vocational course. It gives the opportunity to obtain or supplement vocational qualifications.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
140-145
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Zakład Technologii, Polska
References
 • Furmanek, W. (2014). Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne. Edukacja – Technika – Informatyka, 1, 13–29.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.02.2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16.10.2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Sitko, H. (2013). Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – krok po kroku. Warszawa: KOWEZiU.
 • Szlosek, F. (2017). Kształcenie zawodowe w Polsce u progu kolejnych zmian systemowych. W: C. Plewka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji (s. 249–260). Koszalin: Wyd. Politechniki Koszalińskiej.
 • Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty.
 • Ustawa z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Wołk, Z. (2013). Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ce8b810-db70-4232-b16f-ed839090e58b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.