PL EN


2012 | 1 |
Article title

Elektroniczne czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Zarys problematyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czasopisma elektroniczne są odpowiedzią na nowy model komunikowania, w którym priorytetem jest szybkie przekazywanie informacji o osiągnięciach naukowych i badawczych. Artykuł podzielono na trzy części. Pierwsza zawiera informacje ogólne z wyliczeniem plusów i minusów publikacji elektronicznych. Kolejna analizuje pod względem wydawców i częstotliwości wydań 56 polskich, naukowych i fachowych czasopism bibliotekarskich publikowanych zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. W trzeciej części omówiono 9 tytułów bibliotekarskich e-czasopism uwzględniając informację o ich tematyce, zespołach redakcyjnych, czytelnikach i autorach tekstów.
EN
Electronic journals are a response to a new model of communication, where the priority is rapid transmission of information about scientific and research achievements. This article is divided into three parts. The first one contains general information and enumerates the pros and cons of electronic publications. The next part presents the analysis of 56 Polish scientific and specialist librarian journals which are published both in print and in electronic format. The third section describes nine e-journals, including information about their topics, editorial teams, readers and authors of texts.
Year
Issue
1
Physical description
Contributors
References
  • Bednarek-Michalska B., EBIB - hybryda czy nowa forma komunikacji elektronicznej? [online], 2009 [dostęp: 2012-07-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/publikacje-o-ebib/106-ebib-hybryda-czy-nowa-forma-komunikacji-elektronicznej.
  • Czapnik G., Gruszka Z. (oprac.), Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.
  • Drabek A., Polskie czasopisma open access - próba charakterystyki, „Bibliotheca Nostra”, 2009, nr 3-4, s. 47.
  • Ławrynowicz R., Od redaktora, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, [online], 2003, nr 1/2 [dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wild Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_03-ie/odred.htm.
  • Macheta B., Zagadnienia techniczne systemów wspomagających swobodny dostęp do literatury naukowej. Cz. 1, Otwarte czasopisma online, „EBIB”, [online], 2006, nr 3 [dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wild Web: http://www.ebib.info/2006/73/macheta.php.
  • Maciejewska Ł., Moskwa K., Urbańczyk B., Czasopisma naukowe Open Access – model otwartego dostępu do wiedzy. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access, Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [online]. 2007 [dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php#8.
  • Małecka E., Pietroń J., Kto publikuje w EBIB-ie? „EBIB”, [online], 2008, nr 9 [dostęp: 2012-04-15]. Dostępny w World Wild Web: http://www.nowyebib.info/2008/100/a.php?malecka_pietron.
  • Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007.
  • Nicholas D., Williams P., Rowlands I., Researchers' e-journal use and information seeking behavior, “Journal of Information Science: principles and practice”, 2010, Vol. 36, nr 4 , s. 494-516.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ce8d584-3ef3-4cd9-b21b-d15793553312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.