PL EN


2014 | 3 | 3 | 34-45
Article title

Porozumienia ograniczające handel równoległy produktami leczniczymi w świetle zasad unijnego prawa konkurencji

Content
Title variants
EN
Illegal agreements restricting parallel trade of pharmaceuticals in the light of EU competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie handlu równoległego produktami leczniczymi to szczególnie interesujące zagadnienie europejskiego prawa konkurencji. Jego rosnąca rola stanowi zarazem istotny problem dla producentów leków, którzy osiągają w związku z jego funkcjonowaniem znacznie niższe zyski. W związku z realizowaniem handlu równoległego w ramach Unii Europejskiej ogromnego znaczenia nabiera kontrola organów antymonopolowych oraz sądów, które sprawują pieczę nad należytym realizowaniem zasad prawa konkurencji. Niniejszy artykuł stanowi analizę porozumień ograniczających handel równoległy i próbę ich oceny pod kątem prawnym i społecznym. Autor omawia jedno z najistotniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które dotyczyło przedmiotowego zagadnienia. Artykuł wieńczą wnioski oraz krytyczne spojrzenie na zagadnienie ograniczania handlu równoległego
EN
Parallel trade of pharmaceutical products is a particularly interesting aspect of European competition law. The increasing role of parallel trade is also of significance to the producers of pharmaceuticals, as it results in the lowering of their profits. Due to the existence of parallel trade within the EU, the supervisory role of antitrust authorities and courts over competition law compliance is of essence. This article analyses anti-competitive agreements concerning the limitation of parallel trade and attempts to assess their legal and social status. Described is also one of the most relevant judgments of the European Court of Justice concerning this issue. The article closes with final conclusions and a critical insight into the issue of parallel trade limitation.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d0d8789-de92-4cf2-baa6-2c3ce3371669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.