Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(1) | 9-23

Article title

Dziennikarka polskiej przestrzeni publicznej na emigracji w Londynie – Stefania Kossowska

Content

Title variants

STEFANIA KOSSOWSKA – A JOURNALIST OF POLISH PUBLIC SPACE IN EXILE IN LONDON

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The autumn of 2015 marked the 12thanniversary of the death of Stefania Kossowska, a Polish public space journalist in exile in London. Born in Lvov in 1909, educated in Warsaw and abroad, she was a great erudite, fond of reading and writing. Her creative accomplishments as well as literary, journalistic and organizational activities made the foun-dation of the cultural life of Polish diaspora abroad. She belonged to the “invincible” generation formed in the interwar period. Stefania Kossowska gained her journalistic skills working with the editorial board of “Bluszcz”, “ABC”, “Wieczór Warszawski” and“Prosto z Mostu”. She was a collaborator with the Polish émigré magazines in the UK: M. Grydzewski's “Wiadomości” (editor-in-chief in the years 1974 to 1981), “Przegląd Powszechny”, “Orzeł Biały”, “Puls”, “Pamiętnik Literacki”, “Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” and its addendum – “Tygodnik Polski”, and Parisian “Kultura”. Kossowska was the author, among others, of such books as: I live in London, From Herbert to Her-bert. The “News” Award 1958–1990, I write you as I see you, Ancestors Galleryand Friends and acquaintances. She was a permanent collabo-rator with the Radio Free Europe. In 1994 she handed over the “News” archive to the University Library in Torun.
Jesienią 2015 r. minęła 12. rocznica śmierci Stefanii Kossowskiej, dziennikarki polskiej przestrzeni publicznej na emigracji w Londynie. Urodzona we Lwowie w 1909 r., wyedukowana w Warszawie i za granicą, była wielką erudytką, rozmiłowaną w czytaniu i pisaniu. Jej dokonania twórcze, działalność literacka, publicystyczna i organizacyjna jest fundamentem pejzażu życia kulturalnego polskiej diaspory na obczyźnie. Należy do pokolenia „niezłomnych”, ukształtowanego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zdobywała szlify dziennikarskie w redakcjach „Bluszcz”, „ABC”, „Wieczór Warszawski” „Prosto z Mostu”. Współpracowniczka polskich czasopism emigracyjnych w Wielkiej Brytanii: „Wiadomości” M. Grydzewskiego (jako redaktor naczelna w latach 1974-1981), „Przeglądu Powszechnego”, „Orła Białego”, „Pulsu”, „Pamiętnika Literackiego”, „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” wraz z jego dodatkiem - „Tygodniem Polskim”, paryskiej „Kultury”. Autorka m.in. książek Mieszkam w Londynie, Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958-1990, Jak cię widzę, tak cię piszę, Galeria przodków oraz Przyjaciele i znajomi. Była stałą współpracowniczką Radia Wolna Europa. W 1994 r. przekazała Archiwum „Wiadomości” do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Year

Issue

Pages

9-23

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • List Stefanii Kossowskiej do Jolanty Chwastyk-Kowalczyk - Londyn, 03.05.1998, s. 2, prywatne archiwum autorki.
 • List Stefanii Kossowskiej do Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 12.06.2000 r., prywatne archiwum autorki.
 • Kossowska S., Galeria przodków, Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1991, ISBN 83-85124-56-X.
 • Kossowska S., Przyjaciele i znajomi, Toruń : Biblioteka Uniwersytecka UMK, 1998, ISBN 83-231-0961-3.
 • Günther W., [recenzja bez tytułu], „Życie” 1957, nr 13.
 • Jovanka Čirlič D., Kobieta z kurzu, „Gazeta Wyborcza” z dn. 26.05. 2003
 • Kossowska S., O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, „Kultura” 1996, nr 7-8.
 • Kossowska S., Pani Maria, „Kultura” 1997, nr 5 (596).
 • Naglerowa H., Blisko i daleko, „Wiadomości” 1953, nr 29 (381).
 • Naglerowa H., Nieprzemijalne wartości, „Życie” 1957, nr 23.
 • Nowakowski Z., Poezja chleba powszedniego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1957, nr 51.
 • Szurlej-Kossowska S., W włoskich kościołach, „Prosto z Mostu” 1939 nr 9.
 • Szurlejówna S., Jak pracują kobiety? Andrée Violis, znakomita dziennikarka francuska, „Bluszcz” 1933, nr 50.
 • Szurlejówna S., Jedziemy w świat, „Świat Dziewcząt” 1933, nr 8.
 • Szurlejówna S., Krew krąży, „Bluszcz” 1935, nr 8.
 • Szurlejówna S., Miłość słabsza od śmierci, „Bluszcz” 1938, nr 2.
 • Szurlejówna S., Najzwyklejsza historia, „Bluszcz” 1934, nr 47.
 • Szurlejówna S., Parlament studencki, „Bluszcz” 1933, nr 21.
 • Szurlejówna S., Poznań, miasto zieleni, „Bluszcz” 1934, nr 20.
 • Wójcik L., Byliśmy niezłomni, nieprzejednani (sylwetka Stefanii Kossowskiej), „Nowe Książki” 1996, nr 11.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003, ISBN 83-7133-212-2.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005, ISBN 83-7133-261-0.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Problemy kultury Krakowa na łamach „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kraków – Lwów. Książki-czasopisma-biblioteki, pod red. Haliny Kosętki, Kraków 2005, t. 7.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Reportaż w „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, pod red. K. Stępnika, M. Piechoty, Lublin 2004.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie, [w:] Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury: ich typologia, organizacja i funkcje, pod red. M. Komzy, Wrocław 2009.
 • Kossowska S., Definicja szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972-2003, do druku przygotowała, słowem wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007, ISBN 978-83-231-2073-5.
 • Kossowska S., Jak cię widzę, tak cię piszę, Londyn 1973.
 • Kossowska S., Mieszkam w Londynie, Londyn 1964.
 • Kroeber A. L., Istota kultury, Wyd. 3, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, ISBN 83-01-04107-2.
 • O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, [w:] S. Kossowska, Przyjaciele i znajomi, Toruń 1998.
 • Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958-1990, oprac. i przedmowa S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1993, ISBN 0-85065-255-3.
 • Pani Stefa, red. R. Habielski, K. Muszkowski, P. Kądziela, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1999, ISBN 0-85065-254-5.
 • Urbanowski M., Szurlejówna z „Prosto z Mostu”, [w:] Pani Stefa, red. R. Habielski, K. Muszkowski, P. Kądziela, Londyn 1999.
 • Wasiak-Taylor R., Dzieje nagrody literackiej 1951-2011 Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn : Wyd. ZPPnO, 2011, ISBN 978-0-9570372-0-5.
 • „Wiadomości” na emigracji. Antologia prozy 1940-1967, w wyborze i z przedmową S. Kossowskiej, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1968.
 • Chwastyk-Kowalczyk J., Świat bez granic…, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, nr 2/13, ISSN 2080-4938.
 • Kwieczko B., Wybitna postać polskiej emigracji w Londynie, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2014, nr 5-6, ISSN 2083-3121.
 • Miązek B., Książka ważna i potrzebna, „Pamiętnik Literacki” 2014, t. 47, ISSN 0031-0514.
 • Danel J. K., Druga Wielka Emigracja 1945-1990. Słownik biograficzny, Zamość : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2011, t. 2, ISBN 978-83-61893-56-1.
 • Kowalik J., Bibliografia czasopism Polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976, t. 4.
 • Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-19890, red. B. Klimaszewski, Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1992, ISBN 83-223-2418-9.
 • Urodziłam się we właściwym czasie, w reż. Tadeusza Wudzkiego, film dokumentalny emitowany 9 czerwca 1997 r. w programie TVP1.
 • Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. Rozmowa Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1-2(7-8), s. 247, [Dostęp: 20.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fxjvMe>. Bielicka M., Niedzielne spotkania, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1-2(7-8), s. 275, [Dostęp: 20.11.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fxjvMe>.
 • Kossowska S., Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1–2(7–8), s. 229–230, [Dostęp: 07.12.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fxjvMe>.
 • Muszkowski K., Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1-2(7-8), s. 264, [Dostęp: 10.12.2014].
 • Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2fxjvMe>.
 • Supruniuk M. A., Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” 2006, z. 1-2(7-8), s. 235, [Dostęp: 07.12.2014]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2g3rTXE>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d104220-15cc-4cc2-8d2f-49f01862c733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.