PL EN


2013 | 32/2013 Ekonomia III | 48-67
Article title

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Authors
Content
Title variants
EN
Tourist Insurance in the System of Business Insurance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli ubezpieczeń turystycznych w systemie ubezpieczeń gospodarczych. Wprawdzie w nauce o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń turystycznych, jednak najogólniej można stwierdzić, iż są to ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb finansowych (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), które powstają w związku z realizacją ryzyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie szeroko pojętej turystyki i rekreacji. W artykule podjęto próbę uporządkowania i scharakteryzowania tych ubezpieczeń na tle podstawowych pojęć i kategorii oraz w świetle klasycznego ujęcia systematyki ubezpieczeń, prezentowanego w literaturze ubezpieczeniowej, z wykorzystaniem kilku najważniejszych kryteriów klasyfikacyjnych, tj. kryterium: - podmiotowego, - przedmiotowego, - związanego z konstrukcją programu ubezpieczenia, - związanego z przestrzennym charakterem ryzyka, - związanego z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania umowy, - regulacji prawnej, - branży. Wyjaśnienie istoty ubezpieczeń turystycznych i ich funkcji w kontekście specyfiki ryzyka służy celom praktycznym – porządkując rynek ubezpieczeniowy oraz wspierając proces zarządzania ryzykiem i w jego ramach projektowanie programów ochrony ubezpieczeniowej dla zainteresowanych podmiotów. Wśród społecznych implikacji opracowania można wymienić wpływ objaśniających, porządkujących i systematyzujących ujęć na wzrost świadomości ryzyka i świadomości ubezpieczeniowej zwykle skutkujący większą przezornością ubezpieczeniową. Artykuł metodologiczny.
EN
An aim of the author’s deliberations is to present the place and role of tourist insurance in the system of business insurance. To be sure, in the science of insurance, we do not find a definition of tourist insurance, though most generally we can state that it is insurance serving meeting financial needs (by households and enterprises) which occur with regard to managing the risk specific to the entity undertaking its activity in the area of tourist and recreation in a broad sense. In her article, the author undertook an attempt to arrange and describe that insurance against the background of basic notions and categories as well as in the light of the classical approach to the insurance systematics presented in the insurance literature, with the use of several basic classification criteria as follows: - subjective, - objective, - connected with construction of the insurance programme, - connected with the spatial nature of risk, - connected with the insurance coercion or the freedom to conclude a contract, - legal regulation, - branch. Explanation of the essence of tourist insurance and its functions in the context of risk specificity services practical objectives, arranging the insurance market and supporting the process of risk management, and, within its framework, designing programmes of insurance protection for the oncerned entities. Among the social implications of the study, there can be mentioned impact of the explaining, arranging, and systematising approaches on growth of awareness of the risk and insurance awareness, usually resulting in a greater insurance prudence. Methodological article.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa
References
 • Borowska A. (2006), Wykorzystanie oferty ubezpieczeniowej na rynku turystycznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Czachórski W. (1995), Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Gasińska M. (2011), Ryzyko w turystyce jako przesłanka stosowania ochrony ubezpieczeniowej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 27.
 • Gospodarek J. (2008), Prawo w turystyce i rekreacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, (w:) Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom I – Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.
 • Hadyniak B., Szumlicz T. (2010), Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, (w:) Handschke J. i Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Holly R. (2004), Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich małych i mikro, „Businessman Magazine”, nr 1(154).
 • Holly R. (2002), Ubezpieczenie w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku, (w:) Polityka bezpieczeństwa banku, Wydawnictwo Związku Banków Polskich, Warszawa.
 • Holly R. (2001), Ryzyko w e-gospodarce – metody ograniczania zagrożeń, „Zeszyty Naukowe WSUiB”, nr 6.
 • Kowalewski E. (2006), Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń.
 • Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. (1999), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 • Nesterowicz M. (1993), Prawo Turystyczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Orlicki M. (2010), Regulacja umowy ubezpieczenia, (w:) Handschke J. i Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (2004), Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 • Romanowski K. (2000), Wybrane problemy ubezpieczeń turystycznych, „Zeszyty Naukowe WSE”, nr 3(21).
 • Szczepańska M. (2009), Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie (uposażony), „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 7(2).
 • Szpunar A. (1998),Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Szumlicz T. (2005a), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, OW Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Szumlicz T. (2005b), Metoda ubezpieczenia – Interpretacja społeczna, (w:) Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Sangowski T. (red.) (1998a), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Sułkowska W. (red.) (2007), Ubezpieczenia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Sangowski T. (red.) (1998b), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Saga PRINTING, Poznań.
 • http://www.axa-polska.pl/oferta-indywidualna/ochrona/ubezpieczenie-na-zycie-parasol/
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-176.htm
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 805 § 1.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz U. zm. 2010.106.672).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i po-średników turystycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 51).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. Nr 252, poz. 1691).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17. 02. 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. Nr 32).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d134eea-3e0a-4960-b401-e68077333026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.