PL EN


2014 | 39 | 294-305
Article title

Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy

Content
Title variants
EN
Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi usług konsultingowych w podnoszeniu konku-rencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. W ramach tak zdefiniowanego zamierze-nia ukazano istotę wiedzy traktując ją jako zasób pierwotny i podstawowy związany ze wszystkimi „twardymi” i „miękkimi” zasobami organizacji. W takim ujęciu wiedza wyznacza konfigurację pozosta-łych zasobów w procesie generowania wartości. W dalszej kolejności ukazano zachowania przedsię-biorstw dostosowane do normatywów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Odwołując się do teorii wzrostu gospodarczego wskazano na wiodącą rangę konsultingu w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy otoczenia na gruncie przedsiębiorstw. Zdefiniowano także ekonomiczne skutki usług konsultin-gowych. W końcowej części opracowania ukazano rolę usług konsultingowych w rozwoju wiedzy organizacji, odnosząc się zwłaszcza do wpływu konsultantów na rozwój teorii i praktyki zarządzania organizacjami. Ukazano, że konsultanci, działając na gruncie organizacji, wdrażają postulaty i zasady o charakterze normatywnym, prowadzą prace badawcze, formułują teoretyczne uogólnienia, a na ich podstawie hipotezy stanowiące podstawę dalszej eksploracji wiedzy o funkcjonowaniu organi-zacji, wreszcie wspierają dyfuzję wiedzy w otoczeniu, upowszechniając wzorcowe praktyki, jako istotne ogniwo rozwoju instytucjonalnego gospodarki.
EN
Paper presents the role of consultancy within improving competitiveness of enterprises operating in knowledge-based economy. In the range of such defined topic, paper outlines the essence of the knowledge, which is considered as the primary and fundamental resources of the organization connected with all tangible and intangible organizational resources. According to that knowledge the configuration of all organizational resources in value creation process is pointed out. Next, enterprise behaviors adjust-ed into development of knowledge based economy were presented. In the reference to economic growth theory, key role of consulting in collecting and using knowledge within enterprise was outlined. There were also economic results of consulting services produced. Final part of the paper is focused on pre-senting examples of role of the consultancy in terms of organizational knowledge development. Particu-larly, the final part of the paper explained that consultants operating within organizations implement normative postulates and principles and basing upon them formulate theoretical generalization and hypothesis’, which are the starting point into further knowledge exploration about organization function-ing. Finally consultants, as important link of institutional development of modern economy, support knowledge diffusion in business surroundings, popularizing best practices.
Year
Issue
39
Pages
294-305
Physical description
Contributors
References
 • Ansoff H., 1965, Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York.
 • Argyris C., Schön D.A., 1978, Organizational learning: A theory of action perspective, Addison-Wesley Reading, Massachusetts.
 • Arrow K., 1962, The economic implications of learning by doing, “Review of Economic Studies”, June.
 • Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., 1999, The knowledge toolbox: a re-view of the tools available to measure and manage intangible resources, “European Management Journal”, Vol. 17, No. 4.
 • Bylicki A., 2003, Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Świato-wego, red. A. Kukliński, Warszawa.
 • Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • de la Fuente A., Ciccione A., 2002, Human capital in a global and knowledge-based economy. Final report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pom-peu Fabra, May.
 • Dziuba T.D., 2000, Gospodarki nasycone informacja i wiedzą, seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1990, The core competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May-June.
 • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jabłoński Ł., 2011, Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, „Go-spodarka Narodowa”, nr 1–2.
 • Jabłoński M., 2009, Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody dos-konalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Katz L.F., Autor D.H., 1999, Changes in the wage structure and earning inequality [w:] Handbook of labor economics, red. O. Ashtenfelter, D. Card, col. 3A, Amsterdam: North-Holland.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawan-sowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2002, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Rozwój pol-skiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko, Wydawnic-two Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 155–166.
 • Kukliński A., 2003, Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy – doświadczenia i perspektywy [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź-mińskiego, Warszawa.
 • Learned E., Christensen R., Andrews K., Guth W., 1965, Business Policy: Text and Cases, Richard Irwin, Illinois.
 • Maddison A., 1991, Dynamic forces in capitalist development. A long run comparative view, Oxford University Press, New York Oxford.
 • Makulska, D., 2012, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, Prace i Mate-riały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa..
 • Martensson M., 2000, A critical review of knowledge management as a tools, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 4, No. 3.
 • Meier G.M., Rauch J.E., 2005, Leading issues in economic development, Oxford Univer-sity Press, New York–Oxford.
 • Michelacci C. 2003, Low returns in R&D due to the lack of entrepreneurial skills, “The Economic Journal”, Vol. 113, No. 484.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku – wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • OECD – World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, 2000, Paris.
 • Rachwał T., 2013, Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komi-sji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 21.
 • Romer P., 1986, Increasing returns and long run growth, “Journal of Political Econo-my”, Vol. 94.
 • Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Selznick P., 1957, Leadership in Administration, Harper, New York.
 • Senge P., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wy-dawniczy ABC, Warszawa.
 • Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfika-cja, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Skrzypek E., 2011, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Nierówności spo-łeczne a wzrost Gospodarczy”, nr 23.
 • Steyn G.M., 2003, Creating knowledge through management education: a case study of human resource management, “Education”, Vol. 123, No. 3.
 • Sveiby K., 1997, The New Organizational Wealth, Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Uzawa H., 1996, Optimal technical change in an aggregative model of economic growth, “International Economic Review”, No. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d13e16f-c4c6-46af-b5cb-6efa8231c2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.