Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 119-134

Article title

NADZIEJA PODSTAWOWA A POCZUCIE SENSU ŻYCIA I LĘK PRZED ŚMIERCIĄ U MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Authors

Content

Title variants

EN
FEAR OF DEATH AMONG ACADEMIC ADOLESCENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem prezentowanych badań była weryfikacja zależności między nadzieją podstawową a poczuciem sensu życia i lękiem przed śmiercią u młodzieży akademickiej. Zastosowano trzy metody do pomiaru zmiennych: Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12) Jerzego Trzebińskiego i Mariusza Zięby, Skalę Sensu Życia (PLT) J. C. Crumbaugha oraz Kwestionariusz Lęku Przed Śmiercią i Umieraniem (FVTS) Randolfa Ochsmanna. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają postawione hipotezy o istnieniu związków pomiędzy poziomem nadziei podstawowej a poczuciem sensu życia i lękiem przed śmiercią: im wyższa nadzieja podstawowa, tym wyższe poczucie sensu życia oraz im wyższy poziom nadziei podstawowej, tym mniejszy lęk przed śmiercią. Lęk przed śmiercią w okresie podejmowania samodzielnego życia wyraża się przede wszystkim w obawie przed unicestwieniem, utratą własnego „ja” oraz w lęku przed utratą bliskich osób.
EN
The aim of the study was to verify the relationship between basic hope and a sense of the meaning in life and the fear of death. Three methods were used to measure the variables: Basic Hope Inventory (BHI-12) of J. Trzebinski and M. Zieba, Purpose of Life Test (PLT) of J.C. Crumbaugh and L.T. Maholick and Fear of Death and Dying Scale (FVTS) of R. Ochsmann. The results of studies confirm hypotheses about the existence of relationships between the level of basic hope and a sense of meaning in life and fear of death. The higher the basic hope, the higher meaning of life; the higher the level of basic hope, the less fear of death. Fear of death during independent life period is expressed mainly in fear of annihilation, loss of one’s “self” and the fear of losing people who one loves.

Year

Issue

1

Pages

119-134

Physical description

Dates

published
2015

References

 • Chrobak S. (2009). Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Erikson E. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Fromm E. (2000). Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Jastrzębski J. (2001). Emocjonalne i religijne uwarunkowania lęku przed śmiercią u młodzieży akademickiej. „Studia Psychologica”, nr 2, s. 83-120.
 • Jaślikowska A. (2003). Siła nadziei podstawowej a szukanie sensu życiowej straty. Warszawa: SWPS.
 • Juczyński Z. (1982). Nerwica neogenna w ujęciu V. E. Frankla i jej miejsce w systematyce zaburzeń nerwicowych. „Zdrowie Psychiczne”, nr 1-2, s. 48-57.
 • Kozielecki J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Makselon J. (1981). Specyfika postaw wobec śmierci. „Studia Philosophiae Christianae”, nr 2, s. 113-134.
 • Makselon J. (1988). Lęk wobec śmierci. Kraków: Wydawnictwo PTT.
 • Makselon J. (1990). Antropologiczne implikacje badań tanatopsychologicznych. „Przegląd Psychologiczny”, t. 33, nr 1, s. 29-38.
 • Ochsmann R. (1993). Angst vor Tod und Sterben. Beitrage zur Thanato-Psychologie. Gottingen: Hogrefe.
 • Rolińska E. (1994). Poczucie sensu życia a lęk przed śmiercią u osób starszych. (niepublikowana praca magisterska). Warszawa: ATK.
 • Seligman M. (1996). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Siek S. (1993). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Skowroński B. (2005). Hierarchia wartości młodzieży szkół licealnych powszechnych i katolickich. „Wychowanie na co dzień”, nr 9 (144).
 • Skowroński B. (2013a). Wartości deklarowane nieletnich matek. „Seminare”, t. 34, s. 189-204.
 • Skowroński B. (2013b). Młodzież licealna wobec wartości. Wyniki badań z lat 2003-2012. W: Bartoszewski J., Swędrak J., Struzik E. (red.). Wychowanie: czy może obejść się bez duchowości? Sieradz: Wydawnictwo WSHE.
 • Snyder C. R. (2000). Handbook of Hope. Theory, Measures and Applications. San Diego: Laurence Academic Press.
 • Snyder C. R., Lopez S. J. (2002). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.
 • Trzebiańska E. (2004). Psychologia lepszego życia. „Charaktery”, nr 6, s. 30-31.
 • Trzebiński J., Zięba M. (2003). Nadzieja, strata, rozwój. „Psychologia Jakości Życia”, t. 2, nr 1, s. 5-33.
 • Zavalloni R. (1999). Psychologia Nadziei. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d167196-0573-4bd0-bbcb-38a005515c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.