Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 72-92

Article title

Nowy Empiryzm Prawny jako możliwe źródło inspiracji dla Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Title variants

EN
New Legal Empiricism as a possible source of inspiration for the Sources & Functions of Law Association

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowy Empiryzm Prawny jest nazwą jednego z kierunków w współczesnej amerykańskiej jurysprudencji. Dwiema jego gałęziami są Nowy Realizm Prawny i Szkoła Empirycznych Badań Prawa. Nowy Empiryzm Prawny postuluje, na co wskazuje jego nazwa, empiryczne podejście do prawa. Badania empiryczne są narzędziem, za pomocą którego badacz może poznać prawo takim, jakim jest ono realnie. Nowy Empiryzm Prawny wzywa do integracji prawoznawstwa i nauk społecznych, np. socjologii, psychologii, ekonomii, antropologii. Przedmiotowa szkoła prawnicza przyjmuje nieformalistyczną wizję prawa. Prawo nie zawęża się do ustaw i sądowych precedensów. Antyformalizm nie suponuje jednak antydoktrynalizmu. Nowy Empiryzm Prawny zrodził się w kręgach akademickich i akceptuje centralną rolę wydziałów prawa w badaniu i nauczaniu prawa. Kierunek ten bada prawo na dwóch poziomach. Prawo „na górze” działa w instytucjonalnym środowisku. Na niniejszej płaszczyźnie prawo jest postrzegane oczyma sędziów, urzędników, prawników, polityków i profesorów prawa. Prawo „na dole” jest denotacją norm i instytucji – o niezawsze pozytywistycznej naturze – które kierują postępowaniem zwykłych ludzi. Oba rodzaje Nowego Empiryzmu Prawnego różnią się w przedmiocie metodologii prawa. Nowy Realizm Prawny opowiada się za metodologicznym pluralizmem, tj. za połączeniem metod jakościowych i ilościowych w badaniach prawa. Szkoła Empirycznych Badań Prawa natomiast daje pierwszeństwo metodom ilościowym, zwłaszcza metodom statystycznym. Traktowanie prawa jako zależnej zmiennej sprawa, że Nowy Empiryzm Prawny głosi potrzebę pokory i ostrożności w wyprowadzaniu wniosków z badań empirycznych. Wskazane paradygmaty Nowego Empiryzmu Prawnego mogą stanowić owocną inspirację dla nowo powstałego w Polsce (Łódź, 16 czerwca 2012 r.) Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Naukowe cele i narzędzia badawcze Stowarzyszenia, określone w jego statucie, są istotnie podobne do tych przyjętych przez opisany w tym artykule kierunek w amerykańskiej myśli prawniczej. Sukces „przedsięwzięcia”, jakim jest Stowarzyszenie, daje szansę na lepsze poznanie polskiego porządku prawnego.
EN
New Legal Empiricism is the name of one of the movements in contemporary American jurisprudence. Two of its branches are New Legal Realism and Empirical Legal Studies. New Legal Empiricism postulates, as indicated by its name, the empirical approach to the law. Empirical studies are a tool by means of which the researcher can explore the law, so what it really is. New Legal Empiricism calls for the integration jurisprudence with social sciences such as sociology, psychology, economy, anthropology. The given law school takes an informal vision of the law. The law is not confined to statutes and judicial precedents. Antiformalism doesn’t, however, entail antidoctrinalism. New Legal Empiricism was born in academic circles and accepts the central role of law schools in the study and teaching of law. The movement examines the law on two levels. Law ‘at the top’ operates in institutional environment. At this level, the law is perceived through the eyes of judges, public officers, attorneys, politics and law professors. Law ‘at the bottom’ is the denotation of norms and institutions – that are not always the positivist in nature – which govern the behaviour of ordinary people. Both kinds of New Legal Empiricism differ on the methodology of law. New Legal Realism opts for methodological pluralism, i.e., a combination of qualitative and quantitative methods in legal studies. On the other hand, Empirical Legal Studies gives priority to quantitative methods, especially statistical methods. Treating law as the dependent variable makes New Legal Empiricism declares the need of humility and caution in drawing conclusions from empirical research. The above mentioned paradigms of New Legal Empiricism may be a fruitful inspiration for the newly erected in Poland (Łódź, 16th June, 2012) Sources & Functions of Law Association. The scientific aims and research tools of the Association, specified in its charter, are substantially similar to those adopted by the American legal thought movement described in this paper. The success of the ‘project’, which the Association is, provides an opportunity to better understanding of the Polish legal order.

Year

Issue

1

Pages

72-92

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d18162b-51e8-49bc-a712-0158d4dbc893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.