PL EN


2012 | 2(10) | 285-301
Article title

O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. Świadomość normatywna ukraińskiego studenta polonisty

Authors
Content
Title variants
EN
On Teaching Culture of Polish Language Abroad. Normative Awareness of Ukrainian Students of Polish Philology (the Example of Polish Philology Faculty in Lviv)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problems concerning teaching a culture of Polish language are analysed in the article, along with description of the ambiguity of the term ‘culture of language’ itself. Taking Polish Philology Faculty in Lviv as an example, the author of the article discusses the stages of cultural and linguistic education of Ukrainian students and presents the specific character of a didactic discipline called culture of a language at the Ukrainian university (the content, tasks, methods of working during the classes). She presents the results of research on norma-tive awareness of the Polish Philology students in Lviv at different stages of learning Polish language.
Contributors
 • Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina, allakrawczuk@gmail.com
References
 • Anusiewicz J., 1986, Pragmatyka lingwistyczna a kultura języka, w: „Poradnik Językowy”, z. 9–10, s. 612–624.
 • Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1973, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Cirko L., 2009, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K., 2005, Kultura języka polskiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 • Jadacka H., 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Karpowicz T., 2009, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowałews’kyj J., 2001, Dżerełoznawcza praktyka: Zawdannia dla studentiw napriamu pidhotowky „Fiłołogija” („Pols’ka mowa ta literatura”), Lwiw: Wydawnyczyj Centr LNU imeni Iwana Franka.
 • Kozyc’kyj A., 2009, 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 209–222.
 • Kozyc’kyj A., Krawczuk A., 2009, Połonistyka u Lwiws’komu uniwersyteti, w: Naukowi Zoszyty istorycznoho fakultetu, wyp. 10, Lwiw: Lwiws’kyj nacionalnyj uniwersytet imeni Iwana Franka, s. 13–35.
 • Krawczuk A., 2011a, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 1–2, Kijów: [nakład własny autora].
 • Krawczuk A., 2011b, Między poprawnością a niepoprawnością. Źródła kodyfikacji normy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków: Universitas, s. 221–231.
 • Krawczuk A., Petruchina L., 2009, Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1, s. 223–232.
 • Krawczuk A., Rusin M., 2010, Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, w: Tambor J., Krawczuk A., Antoniw O., red., Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku, Lwów: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, s. 123–135.
 • Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski A., Puzynina J., 1993, Kultura języka, w: Bartmiński J., red., Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 • Markowski A., red., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miodek J., 1983, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Puzynina J., 1990, O pojęciu kultury języka, w: „Poradnik Językowy”, 1990, z. 3, s. 153–162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d1c5a1e-6cf1-473b-a36b-43436895290e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.