Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 103-117

Article title

Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre?

Content

Title variants

EN
Openness of Polish Periodicals Indexed in DOAJ – Towards the Gratis or Libre Model?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Otwarty dostęp do treści naukowych oznacza likwidację barier cenowych i większości ograniczeń prawnoautorskich. Może mieć on wymiar gratis, gdzie likwidacja kosztów dostępu jest jedynym przejawem otwartości, a swobodne korzystanie ograniczone do dozwolonego użytku. Może także przybierać formę dostępu zwaną libre, która poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych w postaci licencji, wyznacza możliwości użytkowania treści poza dozwolonym użytkiem. Autorka prześledziła sytuację polskich czasopism otwartych rejestrowanych w katalogu Directory of Open Access Journal w zakresie stosowania licencji rekomendowanych przez redakcję katalogu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szukając odpowiedzi, który z modeli otwartości bliższy jest ich wydawcom.
EN
Open access to scientific content means removal of cost barriers and most of the restrictions on copyright laws. It can have a gratis dimension, where the elimination of the cost is the only manifestation of openness and usage is limited to fair use. It may also take the form of access known as libre, which, through the introduction of a license system, appoints possibilities of usage beyond fair use. The article investigates the situation of Polish research periodicals registered in the Directory of Open Access Journal for the application of license recommended in DOAJ and by Ministry of Science and Higher Education of Republic of Poland. The aim was to answer a question which model of openness – gratis or libre – is closer to Polish journal publishers.

Year

Volume

10

Issue

Pages

103-117

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • About DOAJ [18.06.2003] [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.archive.org/web/20030618051705/http://www.doaj.org/articles/about/#definitions.
 • About DOAJ [4.12.2005] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://web.archive.org/web/20051204062638/http://www.doaj.org/articles/about.
 • Bednarek-Michalska Bożena, Kalendarium OA w Polsce [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://uwolnijnauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce.
 • Dobrzyńska-Lankosz Ewa, Czasopisma szkół wyższych w wolnym dostępie, [w:] Otwarte zasoby wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Kraków, Zakopane, 15–17 czerwiec 2011, praca zbiorowa pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek, Kraków 2011, s. 77–90.
 • Drabek Aneta, Polskie czasopisma Open Access – próba charakterystyki, „Biblioteca Nostra” 2009, nr 3–4, s. 43–54.
 • Garbacz Mirosław, Moskwa Krzysztof, Niemiec Honorata, Krajowe czasopisma Open Access [online]. E-LIS. E-prints in library and information science [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/12754/1/garbacz_moskwa_niemiec.pdf.
 • Journal Application Form [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://doaj.org/application/new.
 • Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [online]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016, 20 s. [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_09/25db3413b93e0da2c7c862a80e 687ad1.pdf.
 • Olijhoek Tom, Mitchell Dominic, Bjørnshauge Lars, Criteria for open access and publishing. „ScienceOpen Research” [online] 16 November 2015 [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.scienceopen.com/document?vid=2befee62-f9c0-4dc8-93c5-790d6102877d.
 • Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://doaj.org/bestpractice.
 • Suber Peter, Otwarty dostęp, Warszawa 2014.
 • Timeline before 2000 [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline_before_2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d26e055-f119-4582-986f-362f931a8f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.