PL EN


2017 | 4 |
Article title

RISK OF COMPENSATION IN THE LIGHT OF HARM TO A THIRD PARTY BY AN EMPOYEE

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper undertakes an analysis of an employer`s financial liability for damages caused by an employee to a third party. The author presents controversies which appeared in this field of law in the doctrine and judicature. An attempt was made to determine the basis and regulations that trigger the liability of the employer. The paper presents how the regime of liability changes depending on whether the employer and the victim were or were not in any relationship of obligation before the damage occurred. However, the main purpose of the paper is to focus on a situation in which the victim, called the third party, is also an employee of the employer. The contemporary literature emphasizes the fact that the employer is increasingly burdened with the risk of paying compensation due to employment relationship with the victim. In practice, it is pointed out that the risk determines the extent of the employer’s compensation liability for damages. The aim of the paper is to analyze the practical significance of this risk in the scope of the employer's liability.
Contributors
author
References
 • [1.]Act of April 23, 1964, – Civil Code (Journal of laws 2017, item 459).
 • [2.]Act of June 26, 197. – Labor Code (Journal of laws 2016, item 1666).
 • [1.]Judgment of the Supreme Court (7) of 19 June 1975, V PRN 2/75, LEX No. 12356.
 • [2.]Judgment of the Supreme Court of 19 February 1976, III PR 21/76, PiZS 1977/10/68.
 • [3.]Resolution of the Supreme Court (7) of 12 December 1976, III CZP 5/76, OSNCP 1977, No. 4 item 61.
 • [4.]Judgment of the Supreme Court of December 15, 1977, I CR 444/77, LEX No. 1671968.
 • [5.]Judgment of the Supreme Court of 28 August 1980, IV PR 252/80, LEX No. 12675.
 • [6.]Judgment of the Supreme Court of March 25, 1987, II CR 48/87, LEX No. 8817.
 • [7.]Judgment of the Supreme Court of 11 April 2008, II CSK 618/07, LEX No. 496844.
 • [8.]Judgment of the Supreme Court of February 2, 2011, II PK 189/10, LEX No. 811844.
 • [9.]Judgment of the Supreme Court of November 29, 2013, 87/13, LEX No. 1418874.
 • [10.]Judgment of Gdańsk Court of Appeal of February 28, 2014, III APa 2/14, LEX No. 1448508.
 • [1.]Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2015.
 • [2.]Bieńka G (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I Zobowiązania, Warszawa 2003.
 • [3.]Błachuta F., Bryl W., Buczkowski S., Czarnecki R i in., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972.
 • [4.]Czachórski W., (w:) Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, Tom III, cz. 1, Prawo zobowiązań- część ogólna, Wrocław 1981.
 • [5.]Ćwiertniak B. M., (w:) Baran K. W. (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010.
 • [6.]Dorre-Kolasa D., (w:) Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015.
 • [7.]Dybowski T., (w:) Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego, Tom III, cz. 1, Prawo zobowiązań- część ogólna, Wrocław 1981.
 • [8.]Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011.
 • [9.]Gersdorf M., Rączka K., Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009.
 • [10.]Iwulski J., Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi oraz za naruszenie uprawnień pracowniczych w świetle orzecznictwa sądowego, (w:) Świątkowski A. (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1994.
 • [11.]Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Kraków 2006.
 • [12.]Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014.
 • [13.]Klucz D., Naruszenie obowiązków przez pracownika, Warszawa 2009.
 • [14.]Koczur S., Aksjologia odpowiedzialności materialnej pracownika, Warszawa 2016.
 • [15.]Kubot Z., (w:) Kubot Z, Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 • [16.]Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2011.
 • [17.]Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2012.
 • [18.]Liszcz T., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika- cz. 2, PiZS 1/2009.
 • [19.]Perdeus W., (w:) Baran K.W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • [20.]Pisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.
 • [21.]Prusinowski P., (w:) Góral Z. (red), Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012.
 • [22.]Rembieliński A., Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, Warszawa 1971.
 • [23.]Semena J., Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa, PiZS 5/2014.
 • [24.]Stelina J., (w:) Stelina J. (red.), Prawo pracy, Warszawa 2013.
 • [25.]Skupień D., Zasady odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez podwładnego, (w:) Hajna Z., Skupień D (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Łódź 2016.
 • [26.]Świątkowski A. M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2003.
 • [27.]Wagner B., (w:) Wagner B. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2007.
 • [28.]Zieleniecki M., Stelina J. (red.), Prawo pracy, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d2c44b2-b388-4025-a9b4-a1055bebe326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.