PL EN


2014 | 3(20) | 22-30
Article title

Wpływ uczestnictwa w grupie kapitałowej na procesy formułowania i realizacji strategii małych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of being a subsidiary on the processes of formulation and implementation of strategy of small businesses
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of criteria for differentiating small-sized enterprises is the fact of belonging or not to a business group. It seems to be quite important for research in this size businesses. The paper presents the results of the study on the implementation of a strategy and the strategy formulation process in small-sized enterprises. The results showed quite significant differences depending on whether or not the enterprises were subsidiaries of a business group. These differences may become a starting point for a discussion on the importance of this feature in management science.
Year
Issue
Pages
22-30
Physical description
Contributors
References
 • Adamik A. (red.), 2011, Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Aluchna M., 2010, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ansoff I.H., 1985, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Błaszczyk P., 2013, Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7.
 • Broszkiewicz A., 2008, Wpływ zagranicznych grup przemysłowych na funkcjonowanie nowo utworzonych spółek zależnych w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Chadam J., 2002, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych − wyniki badań, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Chadam J., 2012, Synergia i wartość w strukturach kapitałowych – identyfikacja, analiza, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 • Cieślicki M., 2003, Uwarunkowania rozwoju strategicznego małych firm w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Ćwik K., 2006, Strategia w działalności małych przedsiębiorstw – metodyka i wyniki badań empirycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1114, Wrocław.
 • Ćwik K., 2014, Wpływ podmiotu nadrzędnego na strategię podmiotu zależnego, Marketing i Rynek, nr 5.
 • Doherty L., Teague P., 2011, Conflict management systems in subsidiaries of non-union multinational organisations located in the Republic of Ireland, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, no. 1.
 • Eckert S., Rossmeissl F., Gołkowski T.E., 2007, Dynamika rozwoju roli spółek zależnych niemieckich przedsiębiorstw w Europie Środkowej − badania empiryczne, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 • Falencikowski T., 2008, Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, „Dom Organizatora”, Toruń.
 • GUS, 2014, Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2012 roku, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_grupy_przedsiebiorstw_w_Polsce_w_2012.pdf.
 • Harzing A.W., Noorderhaven N., 2006, Geographical distance and the role and management of subsidiaries: The case of subsidiaries down-under, Asia Pacific Journal of Management, no. 5.
 • Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., 2008, From social ties to embedded competencies: the case of business groups, Journal of Management & Governance, December.
 • Janiuk I., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Koziński J., 2002, Strategie firm rodzinnych, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Kreft Z., 2003, Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Krupski R., 1993, Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław.
 • Kwaśnicki R.L., 2007, Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12.
 • Legewie J., 2002, Control and co-ordination of Japanese subsidiaries in China: problem of an expatriate-based management system, International Journal of Human Resource Management, vol. 13, no. 6.
 • Lin H.-M., Lin P.-J., Yen I-F., Shih Y.-T., 2013, Knowledge transfer among MNE’s subsidiaries: A conceptual framework for knowledge management, The International Journal of Organizational Innovation, vol. 6, no. 1.
 • Nogalski B., 2002, Problemy tworzenia, funkcjonowania i zarządzania w polskich grupach kapitałowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, nr 4.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz.
 • Obłój K., 1988, Koncepcje strategii organizacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Obłój K., 2009, O definicji strategii raz jeszcze, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Pisoni A., Fratocchi L., Onetti A., 2013, Subsidiary autonomy in transition economies: Italian SMEs in Central and Eastern Europe countries, Journal for East European Management Studies, no. 3.
 • Putti J.M., Chong F.H.T., 1985, American and Japanese management practices in their Singapore subsidiaries, Asia Pacific Journal of Management, vol. 2, no. 2.
 • Romanowska M. (red.), 2011, Grupy kapitałowe w Polsce – strategie i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Romanowski M., 2008, W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7.
 • Strużyna J., Orman D., 2000, Zarządzanie strategiczne w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Metody zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Thompson A.A., Strickland A.J., 1993, Strategic management: concepts & cases, Irwin, Burr Ridge.
 • Upton N., Felan J.T., Teal E.J., 2001, Strategic and business planning practices of fast growing family firms, Journal of Small Business Management, no. 39.
 • White R.E., Poynter T.A., 1984, Strategies for foreign-owned subsidiaries in Canada, Business Quarterly, vol. 48, no. 4.
 • Zając Cz., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d3ba01d-8187-410d-87e4-71fb3bdeb18e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.