PL EN


2013 | 40 | 7(472) | 14-20
Article title

Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The estimation method the number of jobs and workers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper a method of estimation of the real number of jobs and number of workers (in gminas) is proposed. The calculations are based on public statistics. In the case of estimation of the real number of jobs, data relating to the number of employed persons in the main workplace are considered as a starting point. In the second case (real number of workers) the calculations are based on the data on population in the working age. A number of adjustments are made leading to the final results (underestimation of the number of jobs and the number of workers).
PL
Niniejszy artykuł zawiera propozycję metody szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących w układzie gminnym. Obliczeń dokonano na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych. W przypadku szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy punktem wyjścia były dane odnoszące się do liczby pracujących w głównym miejscu pracy, natomiast w przypadku rzeczywistej liczby pracujących podstawą do obliczeń była populacja osób w wieku produkcyjnym. Następnie dokonano szeregu korekt prowadzących do ostatecznych wyników liczbowych i przestrzennego zróżnicowania niedoszacowania liczby miejsc pracy i liczby pracujących zaprezentowanego w układzie powiatowym.
Year
Volume
40
Issue
Pages
14-20
Physical description
Contributors
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
References
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw; Raport końcowy (2007), Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [online], http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/ig_010.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r. (2010), Informacje bieżące, GUS [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_gosp_przedsie_do_9_osob_2009r.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Hotowiecka B. (2004), Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kamińska W. (2006), Pozarolniczą indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Prace Geograficzne nr 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Stępniak M., Siłka P., Rosik ?. (2011), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Rynek pracy. Raport modułowy nr 3, raport wykonany na zalecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie [maszynopis].
 • Paradysz J., red. (2000), Statystyka regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Paradysz J. (1997), Statystyka regionalna. Sondaż i integracja baz danych. Materiały z konferencji. Baranowo 25-27.09.1996 ?., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku (2005), Informacje i opracowania statystyczne, GUS [online], http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_praca_nierejestrowana_2004.pdf [dostęp 8.01.2013].
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku, 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2007), Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy, "Przegląd Geograficzny" nr 79.
 • Śleszyński P. (2012), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, "Studia Demograficzne" (w druku).
 • Zalewski A. (1997), Przemiany gospodarki w aglomeracji Warszawy w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty IGiPZ PAN" nr 43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d403936-8817-4f72-8af4-f826932a675e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.