PL EN


2014 | 34 | 235-254
Article title

Metoda etnograficzna oraz implikacje teoretyczne wynikające z badań empirycznych w naukach o polityce

Content
Title variants
EN
Ethnographic Method and Theoretical Implications Resulting from Empirical Research in the Sciences of Politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przypomnienie teoretycznych osiągnięć polskiego etnologa (Stanisława Poniatowskiego) jest zachęceniem do retrospektywnego spojrzenia na osiągnięcia teoretyczne i metodologiczne nauk humanistycznych i nauk społecznych celem prospektywnego wypracowania najwartościowszego teoretyczne i metodologiczne modelu w naukach o polityce. Ważnym powodem, dla którego należy odnieść się do nauk o kulturze, w dyskusji nad teoretycznymi i metodologicznymi podstawami w naukach o polityce, jest coraz większa świadomość związana z funkcją kultury nie tylko w odniesieniu do takich zagadnień jak: tożsamość, pochodzenie etniczne, narodowość, ale także w kwestiach tak podstawowych, jak uwarunkowania kulturowe teorii i metodologii nauk o polityce. Teoretyczny model przedstawiony w artykule zasługuje w pełni na określenie go jako holistyczny (całościowy). Wydaje się, że dzisiaj może on spełniać bardzo ważną funkcję heurystyczną w naukach humanistycznych i społecznych, w tym w naukach politycznych.
Reminder theoretical achievements of Polish ethnologist (Stanisław Poniatowski) is to encourage a retrospective look at the achievements of theoretical and methodological humanities and social sciences to prospectively determine the most valuable theoretical and methodological models in science policy. An important reason why you should refer to the teachings of the culture in the theoretical and methodological discussions in the science of politics, is increasingly aware of the role of culture not only in specific issues such as identity, ethnicity, nationality, but in the most general and methodological sense. The theoretical model presented in the article deserves fully to describe it as holistic. It seems that today he can fulfill a very important heuristic function in the humanities and social sciences, including political sciences.
Year
Issue
34
Pages
235-254
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
References
 • Bombała, B, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Warszawa 2010.
 • Barnard, A., Antropologia. Zarys teorii i historii, tł. Sebastian Szymański, Warszawa 2006.
 • Feyerabend, P.K., Science in a Free Society, London 1978.
 • Feyerabend, P.K, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London 1975.
 • Feyerabend, P.K, Przeciw metodzie, tł. S. Wiertlewski, Wrocław 1996.
 • Gładkowski, K, Etnologia. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna Stanisława Poniatowskiego 18841945, Olsztyn 2001.
 • Herzweld, M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tł. M. Piechaczek, Kraków 2004.
 • Horolets, A., Ruth Wodak The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, VI/2 (2010), s. 122-127 (wersja elektroniczna: http://www.qualitativesociologyreview.
 • org/PL/Volume13/PSJ_6_2_ Horolets.pdf).
 • Kostera, M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2003.
 • Kuciński, J., Czterdzieści lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (19652005), Łódź 2005.
 • Luzbetak, L.J., Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, Warszawa 1998.
 • Magala, S., Na przełęczach sensu i bezsensu. Antropologizacja nauk o organizacji i zarządzaniu, w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań 2009, s. 133-155.
 • Malinowski, B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, tł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, w: Bronisław Malinowski, Dzieła, t. 3, Warszawa 1981.
 • Malewska-Szałygin, A., Wiedza potoczna o sprawach publicznych. Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994-1995, Warszawa 2002.
 • Malewska-Szałygin, A., Wspólnota wyobrażona czy wspólnota krwi. Kategoria „naród” w dyskursie nauk społecznych i wiejskim dyskursie potocznym, „Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni” 48/4 (2010), s. 23-24.
 • Marc, A., La vie quotidienne au Parlament Européen, Paris 1992.
 • Poniatowski, S., Zadanie i przedmiot etnologii, „Archiwum Nauk Antropologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 2/2 (1922), s. 1-30.
 • Poniatowski, S., Systematyka zagadnień i kierunków socjologicznych, „Przegląd Filozoficzny” 25/2 (1922), s. 157-183.
 • Poniatowski, S., Mahavrata. Metoda badania wytworów kulturowych w etnologii, „Lud” 36 (1946), s. 107-134.
 • Poniatowski, S., Fakty etnologiczne i metody ich badań, „Lud” 37 (1947), s. 32-68.
 • Twardowski, K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, Kraków 1911, s. 3-32.
 • Wodak, R., The Discourse of Politics in Action. Politics as Usual, Basingstoke 2009.
 • Znaniecki, F., Socjologia wychowania, t. 2, Lwów 1930.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d41b06a-fa6d-41ba-9df4-dfdc83717064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.