Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(7) |

Article title

Współpraca rodziny i szkoły na przykładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej

Authors

Content

Title variants

EN
Family and School Cooperation as Exemplified by Schools in Lublin During the Period of the Second Polish Republic

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zmiany, których doświadczyły szkoły po odzyskaniu niepodległości, spowodowały potrzebę poszukiwania nowych sposobów pracy z rodzicami. Podkreślano, że praca powinna być wspólna, mieć charakter społeczny i włączać całe grupy ludzi związanych z siecią organizacyjną. Wspieranie stałej współpracy rodziców uczniów ze szkołą przyczyniło się do stworzenia trwałych organizacji rodzicielskich, takich jak: koła rodzicielskie, patronaty klasowe i szkolne oraz grupy rodziców czy koła rodzicielskie. Regulacje dotyczące kół rodzicielskich zostały przyjęte w 1920, a ogólnonarodowa rada Stowarzyszeń Rodzicielskich została utworzona w Warszawie 27 listopada 1924. Główną część Stowarzyszenia stanowiły koła szkolne, zbliżające rodziców uczniów tej samej szkoły, którzy tworzyli koła na danym obszarze. Koła rodzicielskie, znane również jako patronaty opieki szkolnej albo koła opieki rodzicielskiej, działały w prawie wszystkich szkołach średnich. Skupiały patronaty klasowe reprezentujące podstawowe jednostki bezpośredniej współpracy szkoły i rodziny. Były tworzone przez rodziców uczniów jednej klasy, którzy współpracowali z wychowawcą i innymi nauczycielami. Tego typu organizacje działały w szkołach w Lublinie. Jedno z kół rodzicielskich zostało założone w 1921 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Wacławy Arciszowej. Działały również koła rodzicielskie w Prywatnym Gimnazjum Męskim Ste218 Marzena OKRASA fana Batorego (Szkoła Lubelska), a także Gimnazjum Jana Zamoyskiego, Gimanzjum Staszica, Gimanzjum Unii Lubelskiej, Szkole H. Czarneckiej. Jednym z podstawowych założeń zawartych w statucie było zbieranie materiałów oraz środków finansowych dla organizacji. Podstawowym dochodem były składki członkowskie, ale, wobec skali potrzeb i wydatków, były one stosunkowo małe. Zatem akcje okolicznościowe oraz zmienne sekcje finansowe, zaprojektowane, aby wzmocnić fundusze kół, funkcjonowały w niektórych spośród nich. Podczas swojej działalności koła opieki rodzicielskiej realizowały liczne projekty. Podstawowym zadaniem było zapewnienie pożywienia młodzieży. Inne organizowały obozy letnie, specjalne akcje dla uczniów, odnawiały klasy, kupowały materiały dydaktyczne, a także wspierały finansowo uczniów żyjących w internatach. Współpracując ze szkołą, rodzice mogli wywierać na nią nacisk, aby wyposażyła dzieci w niezbędną wiedzę, brała pod uwagę zasady wychowania wyznawane w domu rodzinnym i zapewniali, że dzieci czuły się w szkole dobrze.
EN
The changes that schools experienced after regaining independence generated the need to seek new ways of working with parents. It was stressed that the work should be collective, be of social character, and recruit whole groups of people related to the organizational network. Stimulating a stable cooperation of students’ parents with the school gave rise to the creation of permanent parental organizations, such as parents’ circles, class or school patronages, and the groups of parents and parents’ circles. Regulation on parents’ circles was passed in 1920, and the nationwide Parental Associations panel was established in Warsaw on November 27, 1924. The main body of the Association were school circles, bringing together parents of students from one school that formed circles in the area. Parent circles, interchangeably referred to as „Circles of Parents”, also known as School patronage care or parental care circles (PCW) operated in almost all high schools. They focused class patronages representing the basic units of a direct cooperation of schools and the family. They were created by parents of students of one class who collaborated with the teacher and co-teachers. These types of organizations operated at schools in Lublin. One of the circles of parents was founded in 1921 at the Private Female Middle School and High School of Waclawa Arciszowa. Another activity was started by parental care at the Private Men’s Gymnasium of Stefan Batory (School of Lublin), and Gymnasium of Jan Zamoyski , Gymnazium of Staszic, Gymnasium of The Union of Lublin, School of H. Czarnecka. One of the fundamental objectives contained in the statutes was to collect material and financial resources for the organization. Basic income came from membership fees, but it was small relative to the scale of needs and expenses. Therefore, events and unstable income sections, designed to strengthen the funding of circles, operated in some of them. During their operation, circles of parental care carried out many projects. The basic task was to provide food for the young. Others organised summer camps, special events for students, renovating classrooms, purchase of teaching materials, and financial assistance for people living in the dormitory. Working with the school parents could have put pressure on schools to equip children with the necessary knowledge, to take into account the principles of upbringing instilled in the family home, and to ascertain that children felt well at school.

Contributors

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
978-83-61955-11-5
ISSN
2082-9019

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d44db72-b58f-4fe2-a09c-9593590be26b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.