PL EN


2015 | 234 | 164-183
Article title

An analysis of effectiveness factors in the completion of it projects – the supplier’s perspective

Authors
Content
Title variants
PL
Analiza czynników skuteczności realizacji projektów informatycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The effectiveness of completing IT projects consisting in the implementation of a management support information system is still unsatisfactory, even though slightly higher compared to other countries. The scope of this article is to present research results concerning the effectiveness factors in completing IT projects that consist in the implementation of ERP, CRM, BI and DMS-class management support information systems from the supplier’s perspective. The main research problem here is to verify the author’s research up to this date, based on case studies, which allowed for the formation of a research hypothesis regarding the effectiveness factors in IT project completion. Understanding the supplier’s views and cognitive maps is important for describing the logic of action that prevails amongst a wide range of enterprises in Poland in outsourcing management support information projects.
PL
Skuteczność realizacji projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemów wspierających zarządzanie w Polsce nadal jest na niezadowalającym poziomie, mimo że na tle innych krajów wypadamy nieznacznie lepiej. Prowadzone badania w Polsce wskazują przyczyny tego zjawiska, a także analizują czynniki skuteczności realizacji projektów informatycznych. Według autora projekt realizacji wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie powinno się badać, uwzględniając również osiągnięcia nowej ekonomii instytucjonalnej, jako transakcję regulowaną kontraktem pomiędzy klientem a dostawcą w całym cyklu życia projektu, a nie tylko jako przedsięwzięcie organizacyjno-informatyczne. Takie podejście pozwala dostrzec problemy i zagadnienia, jakie leżą zarówno u podstaw relacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą, a także umów na realizacje projektów, w których cele i interesy dwóch stron kontraktu są sprzeczne. Konsekwencją takiego podejścia jest próba identyfikacji czynników skuteczności realizacji projektów informatycznych z perspektywy dostawcy oraz z perspektywy klienta, które mogą się różnić. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rezultatów badań dotyczących czynników skuteczności realizacji projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie klasy ERP, CRM, BI, DMS z perspektywy dostawcy. Głównym problemem badawczym jest weryfikacja dotychczasowych badań autora opartych na studiach przypadku, które pozwoliły postawić hipotezę badawczą dotyczącą czynników skuteczności realizacji projektów informatycznych. Zrozumienie poglądów i map poznawczych z perspektywy dostawcy ma istotne znaczenie dla opisu dominującej logiki działania outsourcingu w zakresie realizacji projektów informatycznych wspierających zarządzanie wśród szerokiego spektrum grupy przedsiębiorstw w Polsce.
Year
Volume
234
Pages
164-183
Physical description
Contributors
References
 • Auksztol J. (2008), Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Blunch N.J. (2008), Introduction to Structural Equation Modelling Using SPSS and AMOS, London Sage Publications, London.
 • Brzeziński J. (2004), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Churchill G.A. Jr. (1979), A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing Constructs, „Journal of Marketing Research”, Vol. 16, No. 1.
 • Coase R.H. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, Vol. 4, No. 16.
 • Czarnacka-Chrobot B. (2009), Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Oficyna WydawniczaSzkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Ewusi-Mensah K. (2003), Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, The MIT Press, Cambridge, MA.
 • Financial Results and Basic Economic Relations in the Period 01-09.2012 (2013), Central Statistical Office (GUS), Warsaw.
 • Glass R.T. (2001), ComputingFailure.com: War Stories from the Electronic Revolution, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Glass R.T. (2002), Facts and Fallacies of Software Engineering, Addison-Wesley Professionals, Boston.
 • Kataja A., Tuunanen T. (2006), Information Systems Development Methods and Reducing Information Asymmetry: a Way to Decrease Project Escalation in Outsourcing? [in:] ECIS 2006 Proceedings, Paper 126, http://aisel.aisnet.org/ecis2006/126 (accessed: 11.05.2015).
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Korol J. (2005), Modele równań strukturalnych i sieci neuronowe w modelowaniu rozwoju zrównoważonego, Akademickie Wydawnictwo Ekonomiczne, GorzówWielkopolski.
 • Korol J., Szczuciński P. (2009), Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej o wiedzy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kubiak B. red. (2003), Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka), Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk.
 • Lech P. (2001), Knowledge Transfer Procedures from Consultants to Users in ERPImplementation, „The Electronic Journal of Knowledge Management”, Vol. 9, No. 4.
 • Lee J.N., Miranda S.M., Kim Y.M. (2004), IT Outsourcing Strategies: Universalistic, Contingency, and Configurational Explanations of Success, „Information SystemsResearch”, Vol. 15, No. 2.
 • Lichtenstein Y. (2004), Puzzles in Software Development Contracting, „Communications of the ACM”, Vol. 47, No. 2.
 • Macneil I.R. (1974a), The Many Futures of Contract, „Southern California Law Review”, Vol. 47, No. 5.
 • Macneil I.R. (1974b), Restatement (Second) of Contracts and Presentation, „Virginia Law Review”, Vol. 60, No. 4.
 • Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Robins J.A. (1987), Organizational Economics: Notes on the Use of Transaction Cost Theory, „Administration Science Quarterly”, Vol. 32, No. 1.
 • Schumacher C.R., Lomaz R.E. (2004), A Beginner’s Guide to Structural Equation Modelling, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 • Skalik J., Strzelczyk A. (2013), Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”,Gdańsk.
 • Soja P. (2007), Czynniki sukcesu wdrażania systemów MRP II/ERP – analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe”, nr 764, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Szych J. (2000), Typowe zagrożenia w projektach informatycznych w administracji państwowej, Materiały II Konferencji Project Management, Stowarzyszenie ProjectManagement Polska, Gdańsk 2000, Gdańsk.
 • Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi: metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu. Wymiarowanie projektu, Placet, Warszawa.
 • Sztemberg-Lewandowska M. (2008), Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Williamson O.E. (1979), Transaction-cost Economics: the Governance of Contractual Relations, „Journal of Law and Economics”, Vol. 22, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d4a3e64-559b-4974-b14c-6aefd09fb548
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.