PL EN


2012 | 2(21) | 143-156
Article title

Wspólnotowe zasady organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową

Authors
Content
Title variants
EN
EC rules of organization and management of the public transport system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono zasady powierzania przez organy władzy publicznej usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich. Punktem wyjścia dla rozważań są ogólne kwestie dotyczące roli transportu publicznego w systemie zadań świadczonych w interesie ogólnym. W artykule poddano analizie cztery modelowe przykłady sposobów organizacji i zarządzania publiczną siecią transportową. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na system rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych jako jeden z elementów bilansujących strukturę kosztów transportu publicznego.
EN
This paper presents rules of the delegation of services relating to public transport by the public authorities based on Regulation (EC) No. 1370/2007 of the European Parliament and the Council of the European Communities. Some general issues relating to the role of public transport in the system of general interest tasks are the starting point for the discussion. The article depicts four model examples of organization and management of the public transport system. Particular consideration has been given to the scheme of compensation for public service as an element of balancing the cost structure of public transport.
Year
Issue
Pages
143-156
Physical description
143-156
Dates
printed
2012-12
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, rafal.then@gmail.com
References
 • Beim M., Sprawny transport publiczny w polskich miastach, Raport Instytutu Sobieskiego nr 40, Warszawa 2011.
 • Inicjatywa JASPERS, Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego [online, dostęp 6.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/201002_Podstawowe_elementy_umowy_lokalny_transport_zbiorowy.pdf.
 • Kłossowski E., Jeszcze o rekompensatach [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.wspolnota.org.pl/artykul/14325.jeszcze-o-rekompensatach.
 • Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2011:0144:FIN:PL:PDF.
 • Komisja Europejska, Komunikat w sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju - Platforma Działania [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2005:0658:FIN:PL: PDF.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga, Polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r: czas wyborów [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: www.polloco.pl/pdf/biala_ksiega_pl.pdf.
 • Popławski Ł., Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 2 (13), t. 1.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (3), Dz.Urz. UEL z 2007 r., nr 315, poz. 1.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie C-280/00: Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [online, dostęp 1.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le-xUriServ.do?uri=CELEX:62000J0280:PL:HTML.
 • Wyrok z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-53/00 Ferring, Rec., s. I-9067.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d4ec8e2-ec9c-4152-8921-5f02aa0635b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.