PL EN


2014 | 3(37) | 111-120
Article title

Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-Governments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship

Title variants
PL
Wspieranie rozwoju turystyki przez samorząd gminny na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the work is to diagnose the activity of local governments in supporting tourism development in naturally valuable areas of the Lubelskie Voivodship (Poland ). The study area consisted of 30 municipalities with the highest natural value in the Lubelskie Voivodship selected for the study based on the value of the indicator developed by D. Guzal-Dec in the study of the natural value of rural and urban-rural communes within the Lubelskie Voivodship. A questionnaire interview was used for the diagnostic purposes of the survey. Interviews were completed in 2013. The research material comprised 30 interviews with mayors and staff dealing with environmental issues in municipal offices. Websites of the surveyed communes were an important source of information. In the surveyed group, approximately 75% of the authorities declared their preference for tourism as the main direction of development of their commune. Detailed analysis of the use of various instruments of support lead to the conclusion that about 50% of them actively support tourism, of which about 30% have a planned policy manifested in a comprehensive application of the instruments of support. It seems, therefore, that strategies of cooperation for the development of tourism should be systematically and rationally utilized, especially in communities with high natural potential and less favorable non-natural conditions for tourism development.
PL
Celem pracy jest diagnoza aktywności samorządów gminnych we wpieraniu rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. (Polska). Teren badania stanowiło 30 gmin o najwyżej cenności ekologicznej w województwie lubelskim wybranych do badań na podstawie wartości wskaźnika opracowanego przez D. Guzal-Dec w ramach badania cenności ekologicznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wywiady zrealizowane zostały w 2013 roku. Materiał badawczy stanowi 30 kwestionariuszy wywiadu z wójtem oraz pracownikami zajmującymi się sprawami ochrony środowiska w urzędach gmin. Ważnym źródło informacji były także strony internetowe badanych gmin. W badanej grupie około 75% przedstawicieli władz deklarowało preferowanie turystyki jako głównego kierunku rozwoju gminy. Szczegółowa analiza stopnia wykorzystania poszczególnych instrumentów wsparcia pozwala stwierdzić, że około 50% aktywnie wspiera turystykę, z czego około 30% prowadzi planowaną politykę przejawiającą się w kompleksowym zastosowaniu instrumentów wsparcia. Wydaje się zatem, że należy planowo i racjonalnie wykorzystywać strategię współpracy na rzecz rozwoju turystyki, zwłaszcza w gminach o dużym potencjale przyrodniczym, a mniej korzystnych uwarunkowaniach pozaprzyrodniczych rozwoju turystyki. Opracowanie przygotowano w ramach projektu badawczego nr 2011/01/D/HS4/ 03927 pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Contributors
  • Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
References
  • Bednarek-Szczepańska, M. 2010. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
  • Bołtromiuk, A. 2011. “Realizacja funkcji turystycznej na obszarach sieci Natura 2000.” In Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, edited by A. Bołtromiuk, 269–292. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
  • Guzal-Dec, D. 2013. “Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego.” Rocznik Ochrona Środowiska no. 15 (3):2925–2941
  • Krupa, J., and T. Soliński. 2006. Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu. Paper read at III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” pt. “Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu,” 2006.04.21–22, at Dubiecko.
  • Pawlusiński, R. 2005. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Stanny, M., and A. Czarnecki. 2011. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
  • Suchta, J. 1997. Wycena i gospodarowanie nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznie (cenność ekologiczna — wartość ekonomiczna). Olsztyn-Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d57291f-a957-4963-83f8-86b1ee874bbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.