PL EN


Journal
2017 | 159 | 185-205
Article title

Panika moralna jako pole starcia interesów publicznych

Content
Title variants
EN
Moral Panic as a Field of Public Interest Confrontation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy polskiego dyskursu medialnego, dotyczącego tematu prawa do decydowania przez rodziców o sprawach związanych z własnymi dziećmi. Analiza dotyczy w szczególności tematu, który zdominował debatę w badanym okresie – bezpieczeństwa i dobra dzieci wobec ustawy obniżającej wiek objęcia obowiązkową edukacją szkolną. Temat ten pojawił się w dyskursie publicznym na przełomie 2008 i 2009 roku, powracając cyklicznie wraz z kolejnymi doniesieniami medialnymi oraz działaniami interesariuszy. W badaniu zastosowano dwie koncepcje: klasyczny model paniki moralnej Stanleya Cohena wraz z polemikami został uzupełniony koncepcją komunikowania się w sferze publicznej i budowania tożsamości zbiorowej w warunkach ostrego sporu. Pozwoliło to na lepszy wgląd w sferę publiczną, szczególnie w analizowanym temacie, zdominowanym przez emocjonalny przekaz. Analiza dyskursu wytworzonego na potrzeby debaty pozwala sądzić, że wzbudzenie nieadekwatnego do skali problemu zainteresowania mediów i społeczeństwa danym tematem prowadzi do realizowania rozmaitych interesów zaangażowanych w wywołanie paniki grup. Tematy społeczne i wyrastające obok nich inicjatywy społeczne stały się polem realizacji interesów politycznych.
EN
The article presents the results of analysis of the Polish media discourse concerning of the topic of the right by parents to decide about issues relating to their children. In particular the analysis applies to the topic, which dominated the debate during the period of research – the safety and welfare of children against the law lowering the age of mandatory school education. This subject appeared in public discourse at the turn of 2008 and 2009, returning periodically with the subsequent media reports and activities of stakeholders. The study used two concepts. The classic model of moral panic by Stanley Cohen, along with polemics, was supplemented by the concept of communication in the public sphere and building a collective identity in the conditions of a bitter dispute. This allowed for better insight into the public sphere, especially in the analyzed subject, dominated by the emotional message. The analysis of discourse created in this debate suggests that the attention of the media and society inadequate to the scale of the problem leads to the implementation of the various interests of the groups involved in panic triggering. Social issues and social initiatives growing next to them have become also a field of realization of the political interests.
Journal
Year
Volume
159
Pages
185-205
Physical description
Contributors
References
 • Becker H.S. 1963. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Free Press.
 • Ben-Yehuda N., Goode E. 2009. Moral Panics. The Social Construction of Deviance. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Cohen S. 2002. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers, 3rd edition. New York: Routledge Press.
 • Critcher C. 2008. Moral Panic Analysis: Past, Present and Future. „Sociology Compass” 2 (4): 1127–1144.
 • Czyżewski M. Dunin K., Piotrowski A. (red.). 1991. Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.). 1997. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Wydawnictwo Areus.
 • Durkheim E. 2000. Zasady metody socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Habermas J. 2008. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Hall S. (red.). 1978. Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order. London: Macmillan Press.
 • Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U. 2006. Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Jedlicki J. 1988. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa: PWN.
 • Klocke B.V., Muschert G.W. 2010. A Hybrid Model of Moral Panics: Synthesizing the Theory and Practice of Moral Panic Research. „Sociology Compass” 4 (5): 295–309.
 • Lerman C. 1983. Dominant discourse: the institutional voice and control of the topi”. W: H. Davies, P. Walton (red.), Language, Image, Media. Oxford: Blackwell: 75–103.
 • Rohloff A., Wright S. 2011. Moral Panic and Social Theory: Beyond the Heuristic. „Current Sociology” 58 (3): 403–419.
 • Thompson K. 1998. Moral Panics. New York: Routledge.
 • Urbańska S. 2010. „Cała Polska liczy eurosieroty”: panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. „Kultura i Społeczeństwo” 54 (3): 61–88.
 • Zielińska I. 2009. Panika moralna, mniejszości seksualne i mowa nienawiści. W: P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 187–200.
 • Zielińska I. 2015. Panika moralna. Homoseksualność w dyskursach medialnych. Warszawa: Nomos.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d58fd89-dbc0-4b0d-9734-9500460ffaed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.