Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 38-42

Article title

Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki badań biologicznych – analiza wybranych dokumentów

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Development of skills in biological research methodology – analysis of selected documents

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Egzamin maturalny z biologii w zakresie rozszerzonym od roku szkolnego 2014/2015 będzie sprawdzał poziom opanowania wymagań zawartych w podstawie programowej do biologii dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym oraz dla etapu III. Wśród ocenianych kompetencji znajdują się umiejętności dotyczące projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Nabycie tych umiejętności przez uczniów zależy od wymagań ogólnych i szczegółowych zapisanych w podstawie programowej. Znaczącą rolę odgrywać będą także kompetencje nauczycieli w zakresie metodyki badań biologicznych nabywane przede wszystkim podczas studiów. Celem badań zaprezentowanych w artykule było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu dokumenty wywierające decydujący wpływ na kształcenie uczniów i nauczycieli zakładają kształtowanie umiejętności dotyczące projektowania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników. Badaniu poddano podstawę programową do biologii dla III i IV etapu edukacyjnego, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie nauk przyrodniczych oraz Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
EN
From school year 2014/2015, the matura examination in extended biology will check the level of acquisition of knowledge contained in the core curriculum for stage IV of education in advanced and basic biology and for stage III. The competence assessed will be required to include capability of designing experiments as well as analysis and interpretation of results. Acquisition of these skills by students depends on the general and specific requirements provided by the core curriculum. An important role will be played by teachers’ competence in the biological research methodology acquired primarily during their university studies. The aim of the analysis presented in the paper was to assess whether and to what extent documents that exert a decisive impact on students’ and teachers’ education are focused on the development of skills of designing experiments as well as analysis and interpretation of results. The biology core curriculum for education stages IV and III, National Qualifications Framework for Higher Education in life sciences, and Teacher Training Standards were analysed.

Year

Issue

s1

Pages

38-42

Physical description

Dates

published
2015-09-02

Contributors

  • Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d5c9395-7c1f-43c6-ac9d-c869aaf430fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.