PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 304-316
Article title

Consumer ethnocentrism and consumer behaviours of Polish seniors

Authors
Content
Title variants
PL
Etnocentryzm konsumencki i konsumenckie zachowania polskich seniorów
RU
Потребительский этноцентризм и потребительское поведение пожилых людей в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
This article is a research exercise examining consumer ethnocentrism among people aged 65+ in Poland. Its primary aim is to identify the influence of consumer ethnocentrism on the decision-making process of Polish seniors. The first part explains the concept and essence of ethnocentrism and the consumer ethnocentrism trend. The following section focuses on the research conceptualisation and a description of the sample and its characteristics. Based on the conducted research, the last part attempts to define consumer ethnocentrism within the consumer decisionmaking process among people aged 65+.
PL
Artykuł jest próbą zbadania etnocentryzmu konsumenckiego w Polsce w grupie osób w wieku powyżej 65 lat. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie wpływu etnocentryzmu konsumenckiego na proces podejmowania decyzji wśród polskich seniorów. W pierwszej części wyjaśniono koncepcję i istotę etnocentryzmu oraz trend w etnocentryzmie konsumenckim. W następnym rozdziale skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz na opisie próby i jej charakterystyce. Na podstawie przeprowadzonych badań w ostatniej części podjęto próbę zdefiniowania etnocentryzmu konsumenckiego w procesie podejmowania decyzji przez konsumentów w grupie osób w wieku powyżej 65 lat.
RU
Статья – попытка изучить потребительский этноцентризм в Польше среди лиц в возрасте свыше 65 лет. Ее основная цель – выявить влияние потребительского этноцентризма на процесс принятия решений польскими пожилыми людьми. В первой части объясняют концепцию и суть этноцентризма и тен- денцию в потребительском этноцентризме. Следующая глава сосредоточена на концептуализации изучения и на описании выборки и ее характеристике. На основе проведенного изучения в последней части сделали попытку определить потребительский этноцентризм в процессе принятия потребительских решений среди лиц в возрасте свыше 65 лет.
Year
Pages
304-316
Physical description
Contributors
author
References
 • Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N. (1950), The Authoritarian Personality, Harper & Row, New York.
 • Akdogan M.S., Ozgener S., Kaplan M., Coskun A. (2012), The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: the moderating role of consumer loyalty, “Emerging Markets Journal”, Vol. 2.
 • Alsughayir A. (2013), Consumer Ethnocentrism: A Literature Review, “International Journal of Business and Management Invention”, Vol. 2, No. 5.
 • Anderson W.T., Cunningham W.H. (1972), Gauging Foreign Product Promotion, “Journal of Advertising Research”, February.
 • Balabanis G., Diamantopoulos A. (2011), Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image, “Journal of International Marketing”, Vol. 19, No. 2.
 • Bandyopadhyay S., Muhammad M. (2010), Consumer Ethnocentrism in South Asia, IMS Manthan Volume V, No. 1, June.
 • Bartosik-Purgat M., Wysocka K. (2017), [in:] Bartosik-Purgat M. (Ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bizumic B. (2014), Who Coined the Concept of Ethnocentrism? A Brief Report, “Journal of Social and Political Psychology”, Vol. 2(1).
 • Caruana A. (1996), The Effects of Dogmatism and Social Class Variables on Consumer Ethnocentrism in Malta, “Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 14, No. 4.
 • Czernecka J., Zalega T. (2017), Seniorzy i single jako przykłady segmentów konsumentów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw, (in:) Bartosik-Purgat M. (Ed.), Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Douglas S.P., Nijssen E.J. (2002), Examining the Construct Validity of the CETSCALE in the Netherlands, “Working Paper”, Stern School of Business, New York.
 • Durvasula S., Lysonski S. (2014), Probing the Ethic vs. Emic Nature of Consumer Ethnocentrism, “Innovating Marketing”, Vol. 10, No. 1.
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Frewer L., Risvik E., Schifferstein H. (2001), Food. People and society. A European perspective of consumers’ food choices, Springer-Verlag, Berlin.
 • Han C.M. (1988), The Role of Consumer Patriotism in the Choice of Domestic vs. Foreign Products, “Journal of Advertising Research”, June-July.
 • Han C.M. (1994), Assessing the Roles of Cognitions, Country of Origins, Consumer Patriotism, and Familiarity in Consumer Attitudes Toward Foreign Brands, “Asia Pacific Advances in Consumer Research”, Vol. 1.
 • Hawkins D.I., Mothersbaugh D.L., Mukerjee A. (2010), Consumer behavior. Building Marketing strategy, McGraw-Hill, New York.
 • Jin Z. (2015), The relationship between consumer ethnocentrism, cosmopolitanism and product country image among younger generation consumers: The moderating role of country development status, “International Business Review”, Vol. 24, No. 3.
 • Josiassen A., Assaf A.G., Karpen I.O. (2011), Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy, “International Marketing Review”, Vol. 28.
 • Khan M.N., Rizvi S.R. (2008), Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, “Journal of Consumer Behaviour”, Vol. 3, No. 1.
 • Kucukemiroglu O. (1999), Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: An Empirical Study, “European Journal of Marketing”, No. 33.
 • LeVine R.A. (2001), Ethnocentrism, (in:) Smelser N.J., Baltes P.B. (Eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.
 • Martinez T.L., Zapata J.A.I., Garcia S.B. (1998), Consumer Ethnocentrism Measurement: An Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE in Spain, “European Journal of Marketing”, Vol. 34, No. 11-12.
 • Myers M.B. (1995), Ethnocentrism: A literature overview and directions for future research, Academy of Marketing Science Conference.
 • Philp K., Brown L. (2003), Does Consumer Ethnocentrism Impact on Australian Food Buying Behaviour?, “Journal of New Business Ideas and Trends”, Vol. 1, No. 2.
 • Sharma S., Shimp T., Shin J. (1995), Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 23, No. 1.
 • Sharma P. (2015), Consumer ethnocentrism: Reconceptualization and cross-culture validation, “Journal of International Business Studies”, Vol. 36, No. 3.
 • Sharma P., Wu Z. (2015), Consumer Ethnocentrism vs. Intercultural Competence as Moderators in Intercultural Service Encounters, “Journal of Services Marketing”, Vol. 29.
 • Shimp T., Sharma S. (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, “Journal of Marketing Research”, Vol. 24, No. 3.
 • Siamagka N.T., Balabanic G. (2015), Revisiting Consumer Ethnocentrism: Review, Reconceptualization, and Empirical Testing, “Journal of International Marketing”, Vol. 23, No. 3.
 • Sillamy N. (1995), Słownik psychologii, Książnica, Katowice.
 • Sumner W.G. (1906), Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals, MA: Ginn and Company, Boston.
 • Szromnik A., Wolanin-Jarosz E. (2014), Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania, „Marketing i Rynek”, No. 4.
 • Tkaczyk S. (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces firmy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie”.
 • Usunier J.C., Lee J.A. (2005), Marketing cross cultures, Prentice Hall, New York.
 • Widy-Behiesse M. (2010), Kształtowanie się tożsamości muzułmańskiej w krajach francuskojęzycznych Europy, „Sprawy Międzynarodowe”, No. 1.
 • Wolanin-Jarosz E. (2015), Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym - Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa.
 • Zalega T. (2016), Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zasada M., Dobre, bo polskie czy dobre i polskie? Pola zaprasza na zakupy patriotyczne, http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/dobre-bo-polskie-czy-dobre-i-polskie-polazaprasza-na-zakupy-patriotyczne,9943206 [access: 03.06.2016].
 • Zhou L., Yang Z., Hui M.K. (2010), Non-Local or Local Brands? A Multi-Level Investigation into Confidence in Brand Origin Identifi cation and Its Strategic Implications, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 38, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d5fe8dc-d647-4006-85bb-b87fed39ab23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.