PL EN


2015 | 1(12) | 35-48
Article title

Sprzymierzeniec w zwycięstwie dobra nad złem: Paweł VI wobec relacji chrześcijaństwo–media w orędziu na I Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Content
Title variants
EN
The ally in the victory of good over evil: Paul VI about Christianity–media relations according to the message for the I World Social Communications Day.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the Pope Paul VI’s vision of the relationship between Christianity and the mass media. As a basis was adopted announced in 1967 the papal message for the I World Social Communications Day. Chronologically we are here at the threshold of the period of unparalleled mass media’s growth. The reflections and indications of Paul VI coincide with the assessment of this development, the contemporary status quo and the expectations related to the relationship between Christianity and the mass media. The article presents in general the Paul VI’s messages on the World Day of Social Communications. Then the attention is drown to the message for the I World Social Communications Day, ie. to the understanding of the human situation and the world as in dynamism of change, to the world of social media in perspective of the related responsibility and commitments and to the importance of Christian spirituality in such conditions.
PL
Artykuł dotyczy właściwej papieżowi Pawłowi VI wizji relacji między chrześcijaństwem i światem mediów. Za podstawę opracowania zostało przyjęte ogłoszone w 1967 roku papieskie orędzie na I Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Oceniając historię mediów ze współczesnej perspektywy, należy przyjąć, iż chronologicznie jesteśmy tu u progu okresu ich nieporównywalnego rozwoju. Tym samym myśl i wskazania Pawła VI zbiegają się z oceną tego rozwoju, obecnym stanem rzeczy i oczekiwaniami, gdy chodzi o relacje między chrześcijaństwem i mass mediami. Przedstawiono ogólnie orędzia Pawła VI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Zwrócono uwagę na właściwe orędziu z 1967 roku rozumienie sytuacji człowieka i świata jako naznaczonej dynamizmem zmian. Wskazano na świat środków społecznego przekazu w perspektywie związanej z nim odpowiedzialności i zaangażowania oraz na duże, pozytywne znaczenie duchowości chrześcijańskiej w takich właśnie uwarunkowaniach.
Year
Issue
Pages
35-48
Physical description
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Certosa di Serra San Bruno, celebrazione dei vespri, homelia, 9.10.2011, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20111009_vespri-serra-san-bruno_it.html (9.10.2011).
 • Biegaj P., Postulat infoetyki. Infoetyka jako prawo miłości dla współczesnej mediosfery, „Studia Socialia Cracoviensia” 2 (2013) 9, s. 61–70.
 • Franciszek, Orędzie na 48. Światowy Dzień środków Społecznego Przekazu Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania (24.01.2014), http://paulus.org.pl/display,219.html (27.01.2014).
 • Geffré C., Crocevia tra culturale e spirituale, [w:] Corso di spiritualità. Esperienza – sistematica – proiezioni, a cura di B. Secondin, T. Goffi, Bresci 1989, s. 222–244.
 • Langkammer H., Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995.
 • Paweł VI, Discorso ai membri del Consiglio Nazionale della Stampa Italiana (23.01.1966), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1966/documents/hf_p-vi_spe_19660623_federazione-stampa_it.html (4.10.2014).
 • Paweł VI, Lettera apostolica motu proprio In fructibus multis con cui viene stituita la Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali (2.04.1964), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19640402_in-fructibus-multis_it.html#Nota%201 (4.10.2014).
 • Paweł VI, Messaggio per la I Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale (1.05.1967), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la II Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali La stampa, la radiotelevisione e il cinema per il progresso dei popoli (26.03.1968), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19680326_ii-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la III Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Comunicazioni sociali e famiglia (7.04.1969), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19690407_iii-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la IV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e la gioventù (6.04.1970), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19700406_iv-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la IX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Comunicazione sociale e riconciliazione (19.04.1975), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19750419_ix-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la V Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali I mezzi di comunicazione sociale a servizio dell’unità degli domini (25.03.1971), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19710325_v-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la VI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali a servizio della verita (21.04.1972), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19720421_vi-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’affermazione e promozione dei valori spirituals (1.05.1973), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la VIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (16.05.1974), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19740516_viii-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la X Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali di fronte ai diritti e doveri fondamentali dell’uomo (11.04.1976), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19760411_x-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la XI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali La pubblicità nelle comunicazioni sociali: vantaggi, pericoli, responsabilità (12.05.1977), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19770512_xi-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Paweł VI, Messaggio per la XII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Il recettore della comunicazione sociale: attese, diritti e doveri (23.04.1978), http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19780423_xii-com-day_it.html (28.10.2011).
 • Pierrard P., Historia Kościoła katolickiego, przedmowa M. D. Chenu, przeł. T. Szafrański, Warszawa 1981.
 • Rončáková T., Język medialny przeszkodą w ewangelizacji, [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010, s. 277–291.
 • Secondin B., Alla prova della nuova cultura, [w:] Corso di spiritualità. Esperienza – sistematica – proiezioni, a cura di B. Secondin, T. Goffi, Bresci 1989, s. 680–752.
 • Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963), [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Poznań 1986, s. 87–94.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965), [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Poznań 1986, s. 537–620.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 526–606.
 • Zwoliński A., Kościół o telewizji, „Analecta Cracoviensia” 2002 nr 34, s. 287–307.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d608a47-deb0-40af-bd51-91e118964e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.