Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 183-201

Article title

Modeling the anti-crisis management of territories under the conditions of decentralisation. A case study of Ukraine

Content

Title variants

PL
Modelowanie kryzysowego zarządzania terytoriami w warunkach decentralizacji: na przykładzie Ukrainy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Modelowanie kryzysowego zarządzania terytoriami w warunkach decentralizacji: na przykładzie Ukrainy capability related to the effectiveness of the scheduled actions. The most problematic area in crisis management is the development of an effective model that takes into account the participation of citizens in the process of business decision-making. One of the possible solutions to this problem is to model situations to overcome the crisis, and to study the territories (regions of the country) in terms of their socio-ecological and economic status. The study applied the following methods: study of phenomena (objects, subjects); division of the territory of Ukraine into parts according to aggregate indicators; research into the various aspects of territorial objects; and the identification and analysis of interrelations between the factors and results. On the basis of the developed approach and results of the study, a model is suggested for identifying the crisis status of territories in a decentralised environment; the latter takes the following into account: availability of resource and labour potential; social, ecological and economic components of the development of territories; risk factor for the advent of crisis; and the overall coefficient of decentralisation. The introduction of an algorithm was suggested for grouping objects, which takes into account the level of improvement in anti-crisis management under the conditions of a decentralised environment. The use of the cluster ranking methodology, which, unlike the existing ones, includes calculations based on taxonomic metrics, was rationalized. The research allowed the introduction of a differentiation approach to creating development plans for the various types of territorial systems included in the clusters. The division was made in accordance with the crisis situation in the territories to allow development on the basis of sustainability in the context of introducing decentralisation.
PL
W artykule przeanalizowano proces modelowania zarządzania kryzysowego gospodarką w warunkach decentralizacji, na przykładzie Ukrainy. W warunkach reform gospodarczych i rozprzestrzeniania zjawisk kryzysowych, istotnym zadaniem jest umiejętność przewidywania skuteczności zaplanowanych działań. Najbardziej problematyczne w zarządzaniu kryzysowym jest opracowanie skutecznego modelu uwzględniającego udział obywateli w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest modelowanie sytuacji w celu przezwyciężenia kryzysu i zbadanie terytoriów (regionów kraju) pod względem ich stanu społeczno- ekologiczno-gospodarczego. W trakcie badania wykorzystano następujące metody: badanie zjawisk (przedmiotów, obiektów); podział terytorium Ukrainy na podstawie zestawu wybranych wskaźników; badanie zróżnicowania obiektu terytorialnego; identyfikacja i analiza relacji między czynnikami a wynikami. W oparciu o opracowane podejście i wyniki badania zaproponowano model umożliwiający identyfikację sytuacji kryzysowej terytoriów w warunkach decentralizacji, który bierze pod uwagę: dostępność zasobów i potencjał zasobów pracy; społeczne, ekologiczne i ekonomiczne elementy rozwoju terytoriów; współczynnik ryzyka kryzysu; ogólny współczynnik decentralizacji. Zaproponowano algorytm grupowania obiektów, który uwzględnia poziom poprawy zarządzania kryzysowego w warunkach decentralizacji. Uzasadniono wykorzystanie metody rankingu klastrów, która wykorzystuje indeks taksonomiczny. Przeprowadzone badania umożliwiły wskazanie różnych podejść do tworzenia planów rozwoju różnych typów systemów terytorialnych wchodzących w skład klastrów. Podział został przeprowadzony zgodnie z sytuacją kryzysową poszczególnych terytoriów, co zapewniłoby ich zrównoważony rozwój w warunkach wprowadzenia decentralizacji.

Contributors

 • AGH University of Science and Technology
 • Department of Philosophy, Economics and Management of Education Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

References

 • Antoniuk, N. (2018a). Metodychni pidkhody do antykryzovoho upravlinnia v umovakh detsentralizatsii. Naukovyi Zhurnal Biznes Inform, 5, 403–407.
 • Antoniuk, N. (2018b). Metodychni pidkhody do vdoskonalennia antykryzovoho upravlinnia ekonomikoiu Ukrainy v umovakh detsentralizatsii. Naukovi Zapysky Natsionalnogo universytetu „Ostrozka akademiia”. Ostroh:Vyd-vo NaUOA, 20–23.
 • Averianov, V. B. (2002). Administratyvna reforma i pravova nauka. Pravo Ukrainy, 24–25.
 • Bobrovska, O. (2011). Evolutsiia prohnozuvannia rozvytku sotsialno-ekonomichnych protsesiv: stan i napriamky udoskonalenia. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11boysnu.pdf (2019.05.16).
 • Brueckner, J. K. (2000). Fiscal Decentralization in Developing Countries: The Effect of Local Corruption and Tax Evasion. Annals of Economics and Finance, 1, 1–18.
 • Evropeyska hartiya Pro mistseve samovryaduvannya ta poyasnyuvalna dopovid (The European Charter of Local Self-Government). (2012). Council of Europe, 53.
 • Fiedosieiev, V., Harmash, A., Daiitbehov, D. (2002). Ekonomiko-matematicheskiie metody i prikladnyie modeli. Моskva: YuNITI.
 • Financial Assessment of 366 United Territorial Communities for 2018 (by Region). Retrieved from: http://decentralization.gov.ua (2019.05.18).
 • Horitsyna, I., Korobova, M., Liashenko, I. (2010). Modeliuvannia ekonomichnykh, ekolohichny khisotsialnykh protsesiv. Kyiv: Kyivskii Natsionalnyi Universytet imeni Tarasa Shevchenka.
 • Huczek, M. (2015). Zarządzanie kryzysowe w firmie a role i umiejętności menedżerskie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 3, 13–22.
 • Izha, M. M. (2013). Indicator of decentralization processes in European countries. Retrieved from: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/3288/1/112-30.pdf (2019.05.18).
 • Katrenko, A. (2003). Systemnyi analiz obiektiv ta protsesiv kompiuteryzatsii. Kyiv: Novyi svit.
 • Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Tax Reform”. (2014). Holos Ukrainy, 254. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (2019.05.15)
 • Law of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communities”. (2014). Verkhovna Rada of Ukraine, 2014.
 • Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”. (1997). Verkhovna Rada of Ukraine, 24, 170.
 • Lihonenko, L. O. (2004). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychni instrumetarii. Kyiv: KNTEU.
 • Malyi, І., Radionova, І., Yemelianenko, L. (2017). Antykryzove upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu. Kyiv: KNEU.
 • Molek, W., Stec, K., Marciniak, R. (2011). Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym. Bezpieczeństwo Narodowe, 17, 45–60.
 • Nakonechnyi, S., Savina, S., Nakonechnyi, T. (2009). Do pytannia matematychnogo modeliuvannia techniko-ekonomichnykh protsesiv APK. Ekonomika APK, 171, 16–21.
 • Piwowarski, J., Rozwadowski, M. (2016). System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego. Acta Scientifica Academiae Ostrovensis, 7(1), 344–368.
 • Pokataieva, O., Bolduieva, M., Kucherova, H. (2017). Nova traiektoriia rozvytku natsionalnoi ekonomiky: mikro-, makro- ta prykladni aspekty. Zaporizhia: KPU.
 • State Statistics Committee. (2018). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (2019.05.29)
 • Stepaniuk, N. A. (2017). Ryzyky ta zahrozy reformy detsentralizatsii dlia natsionalnoi ekonomiky Ukrainy. Visnyk Odeskoho Natsionalnoho Universytetu, 22 (12(65)), 66–69.
 • Strzemecki, P. (2015). Strategie organizacji w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXII, 27–34.
 • Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64, 416–424. DOI: 10.1086/257839.
 • Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3(2), 57–67.
 • Wyligała, H. (2010). Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 133–154.
 • Yakymets, R. (2016). Metody klasteryzatsii ta ikhklasyfikatsiia. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 6, 48–50.
 • Yifmaz, S. (1999). The Impact of Fiscal Decentralization on Macroeconomic Performance. National Tax Association Proceedings of the Ninety-second annual conference, 251–260.
 • Zhang, T. (1998). Fiscal decentralization, public spending and economic growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221–240.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d67c0f7-0c53-4d73-b66e-c84b39861903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.