PL EN


2017 | 27 | 4 | 19-39
Article title

Prawo narodów do rozwoju i przyjęcia Ewangelii poprzez działalność misyjną Kościoła realizacją powszechnych praw człowieka

Title variants
EN
The Right of Peoples to Develop and Accept the Gospel through the Church’s Missionary Activity as Realization Universal Human Right
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor scharakteryzował ważność działalności misyjnej Kościoła wobec współczesnych kultur i narodów, ponieważ głosi on Ewangelię i promuje rozwój podstawowy w wielu zakątkach świata. Kościół, posyłając misjonarzy uczy wiary, katechizmu, praktyk religijnych, życia zgodnego z przykazaniami Bożymi, udziela sakramentów i troszczy się o formację chrześcijańską dla wiernych w danym Kościele partykularnym. Organizuje apostolaty pastoralne i biblijne, by proklamować na sposób pojmowania współczesnego człowieka przez światło i nadzieję Ewangelii. W artykule wykazano, że właściwe rozumienie działalności misyjnej Kościoła, w swej istocie, jest realizacją powszechnych prawa człowieka. Kościół dostrzega potrzebę poszanowania praw człowieka przez decydentów światowych, uznaje pracę misjonarzy dla dobra narodów i kultur, widzi wspólny mianownik dla ewangelizacji i rozwoju narodów łączących te problemy w przestrzeganiu praw człowieka. Przepisy zawarte w paktach i traktatach, gwarantujące prawo do życia i rozwoju cywilizacyjnego wszystkich ludzi, są często nieprzestrzegane, dlatego Kościół Chrystusowy angażuje swój autorytet w procesie działań ewangelizacyjnych i wszelkich aktywności zmierzających do poprawy życia społecznego ludzi dobrej woli.
EN
In this article, the author characterizes the importance of the missionary activity of the Church to contemporary cultures and nations, as He proclaims the Gospel and promotes fundamental development in many corners of the world. The Church, sending missionaries, teaches faith, catechism, religious practice, life in accordance with the commandments of God, gives the sacraments and takes care of Christian formation for the faithful in the particular Church. He organizes pastoral and biblical apostolate to proclaim the way of understanding modern man through the light and hope of the Gospel. The article shows that a proper understanding of the Church's missionary activity is, in essence, a realization of universal human rights. The Church recognizes the need for respect for human rights by world leaders, acknowledges the work of missionaries for the good of nations and cultures, sees a common denominator for the evangelization and development of nations that unite these problems in the observance of human rights. The provisions contained in the pacts and treatises, which guarantee the right to life and civilization development of all people, are often disregarded, therefore the Church of Christ engages its authority in the process of evangelization and all activities aimed at improving the social life of the goodwill people.
Contributors
 • Katedra Historii Administracji, Instytut Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kssylkas@poczta.onet.pl
References
 • Andrzejczuk Robert: Jednostka jako podmiot w prawie międzynarodowym a prawa człowieka, Roczniki Nauk Prawnych 9 (1999), nr 1, s. 79-109.
 • Andrzejczuk Robert: Nadużycie prawa w świetle Art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Roczniki Nauk Prawnych 16 (2005), nr 1, s. 72-80.
 • Colombo Pino: Ewangelizacja a promocja ludzka, Communio 2 (1982), nr 6, s. 60-74.
 • Graf Ballestrem Karl: Kościół katolicki a prawa człowieka, Communio 28 (2008), nr 3, s. 86-110.
 • Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Ostrowska Dorota [i in.]: Prawa człowieka. Zarys wykładu, wyd. 3, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011.
 • Kasprzak Sylwester, Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz [i in.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 1035-1051.
 • Kasprzak Sylwester: Ewangelizacja kultur przez inkulturację, Nurt SVD 38, z. 4 (2004), t. 108, s. 75-109.
 • Kasprzak Sylwester: Fidei donum jako idea pomocy personalnej w misji ewangelizacyjnej Kościoła, Nurt SVD 41, z. 1-2 (2007), t. 117-118, s. 77-101.
 • Kasprzak Sylwester: Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego, Lublin: „Bamka” Studio Komputerowo-Wydawnicze 2003.
 • Kasprzak Sylwester: Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego, Lublin: Pracownia Poligraficzna przy PKLO, „Petit” s.c. 1999.
 • Kasprzak Sylwester: Posługa pastoralno-duszpasterska Kościoła łacińskiego i jej publiczne oddziaływanie na współistnienie państwa, [w:] Problemy prawnicze i kanoniczne, red. S. Kasprzak, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002, s. 91-126.
 • Kasprzak Sylwester: Prawnokanoniczne implikacje nakazu misyjnego, Roczniki Nauk Prawnych 25 (2015), nr 2, s. 129-150.
 • Kasprzak Sylwester: Proces przygotowawczy Synodu Biskupów o Kościele w Afryce i adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, Nurt SVD 309, z. 1 (2005), t. 109, s. 7-42.
 • Kasprzak Sylwester: Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła, Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005), nr 2, s. 313-349.
 • Kasprzak Sylwester: Wiara motywem podejmowania działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, [w:] Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, red. A. Kaczor, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012, s. 113-128.
 • Kasprzak Sylwester: Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2000.
 • Kasprzak Sylwester: Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym, Nurt SVD 39, z. 3 (2005), t. 111, s. 87-124.
 • Krąpiec Mieczysław A.: Człowiek i prawo naturalne, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993.
 • Krucina Jan: Sprawiedliwość społeczna jako korelat ewangelizacji, Chrześcijanin w świecie 10 (58) 1977, s. 20-36.
 • Lewek Antoni: Adaptacja kulturowa jako zasada Ewangelizacji, Chrześcijanin w świecie 14 (1982), nr 9, s. 69-72.
 • Lopetegui Joaquin M.G.: Duch misyjny. Vademecum, przekł. A. Kajzerek, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum 1991.
 • Luzbetak Luis J.: Kościół a kultury. Nowe perspektywy w antropologii misyjnej, przekł. S. Tokarski, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 1998.
 • Luzbetak Luis J.: Międzykulturowe przygotowanie misjonarzy, Nurt SVD 32, z. 3 (1998), t. 82, s. 3-12.
 • Mantovani Ennio: Canon law and the bush missionary, Verbum SVD 24 (1983), nr 2, s. 173-191.
 • Mazurek Franciszek J.: Prawa i obowiązki człowieka w świetle katolickiej nauki społecznej, Kościół i Prawo 11 (1993), s. 27-53.
 • Mazurek Franciszek: Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, Chrześcijanin w świecie 18 (3) 1986, t. 150, s. 9-16.
 • Orzeszyna Krzysztof: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2-3 (10-11) 2002, s. 175-195.
 • Orzeszyna Krzysztof: Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, Roczniki Nauk Prawnych 10 (2000), z. 2, s. 225-235.
 • Ozdowski Jan: Rozwój integralny w świetle „Ad gentes” i „Evangelii nuntiandi”, Zeszyty Misjologiczne 1982, s. 185-200.
 • Piechowiak Marek: Filozofia praw człowieka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999.
 • Pietrzak Andrzej: Kościół katolicki wobec procesu urbanizacji w Ameryce Łacińskiej, [w:] Pluralizm religijny i kulturowy współczesnego świata, Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński, S. Grodź, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 237-247.
 • Rosik Seweryn: Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 1992.
 • Słownik wyrazów obcych. 17 000 wyrazów, red. Z. Rysiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964.
 • Sobański Remigiusz: „Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej” (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa), Prawo Kanoniczne 25 (1982), nr 1-2, s. 31-42.
 • Sobański Remigiusz: Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z pojęcia Communio, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975), s. 224-265.
 • Sorge Bartomello: Ewangelizacja i rozwój człowieka. Synteza prac rzymskiego zgromadzenia Kościoła włoskiego 30 X – 4 XI (1976), Chrześcijanin w świecie 9 (56-57) 1977, s. 129-149.
 • Strzeszewski Czesław: Integralny rozwój człowieka według wskazań encykliki Pawła VI „Populorum Progressio”, Zeszyty Naukowe KUL 12 (1969), nr 2, s. 17-22.
 • Śliwiński Andrzej: Kościół jest misją. Z problematyki teologii i realizacji misji w Kościele, Studia Pelplińskie 11 (1980), s. 151-162.
 • Świerszcz Katarzyna: Postęp czy zagrożenie? Niepokoje współczesnego człowieka, Communio 28 (2008), nr 2, s. 3-19.
 • Waśkiewicz Hanna: Prawa człowieka a prawa rodziny, [w:] Prawa człowieka. Wybór źródeł, oprac. K. Motyka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1996, s. 17-37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d687e61-7ad3-47d3-a3cb-bff76249c1ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.