PL EN


2013 | VIII (2/2013) | 285-299
Article title

Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości

Content
Title variants
EN
The family as an intergenerational plane for transmission of values
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rodzina, która stanowi w życiu dziecka pierwsze i naturalne środowisko wychowawcze, uczy je określonych zachowań, norm postępowania, wartości. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, mają ogromny wpływ na kształtowanie się ocen, przekonań i postaw moralnych i nastawień społecznych dzieci oraz przygotowują je do pełnienia różnorodnych ról społecznych i podejmowaniu coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Mechanizmem, który pozwala na ciągłość pokoleniową jest międzypokoleniowa transmisja wartości, czyli proces polegający na przekazywaniu wartości, ważnych dla rodziców, poprzez specyficzny kontakt ze swoimi dziećmi. Czym jest rodzina? Jak rozumieć można wartości? Czy jest możliwa i na ile transmisja wartości w rodzinie? Te pytania od zawsze budzą zainteresowanie poznawcze socjologów, psychologów i pedagogów, a także „zwykłych” uczestników życia społecznego.
EN
The family, which is in the first and the most natural educational environment for the child, teaches him certain behaviors, norms of behaviors and values. Parents, as the first educators, have a huge impact on the process of forming the beliefs, moral values, and social roles and prepare them for assuming various social roles and taking more responsible tasks. The mechanism that allows the continuity of the generations is the intergenerational transmission of values, i.e. the process of transferring values that are important to parents through the relation with their children. What is a family? How to understand the possible values? Is the transmission of values possible and if so, how significant is it? These questions always arouse the cognitive interest of sociologists, psychologists, and educators, as well as „ordinary” members of society
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie, Wyd. PWN, Warszawa1982.
 • Brzozowski P., Przekazywanie wartości w rodzinie, „Psychologia Wychowawcza” 1988, nr 2.
 • Bulla B., Spostrzeganie hierarchii wartości rodziców przez młodzież a jej własna hierarchia wartości, [w:] M. Jon (red.), Orientacja dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987.
 • Bourdieu P., Passeron J., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 • Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 • Denek K., Wartości i cele w edukacji szkolnej, Wyd. EDYTOR, Poznań – Toruń 1994.
 • Elżanowska H., Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie, „Studia z Psychologii”, t. 18, O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Giddens A., Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
 • Gołaszewska M., Wartości przeciwstawne w wychowaniu, [w:] A. Rumiński, M. Szymański (red.), Wychowanie dzieci i młodzieży na przełomie tysiącleci, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1998.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, „Studia z Estetyki”, t. 3, Wyd. PWN, Warszawa 1970.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 1972.
 • Kawula S., Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, Wyd. UMK, Toruń 1978.
 • Kawula S., Brągiel I., Janko A., Socjologia rodziny, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Morszczyński W., Wartości w kształceniu, „Ruch Pedagogiczny” 1986, nr 3–4.
 • Olbrycht K., Wychowanie a wartości, [w:] T. Kukułowicz, M. Nowak (red.), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Wyd. KUL, Lublin 1997.
 • Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Wyd. PWN, Warszawa 1970.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3, Wyd. PWN, Warszawa 1967.
 • Pietraszko S., O statusie wartości, „Prace Kulturoznawcze”, t. 2: Kultura i wartości, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 1991, nr 965.
 • Ruciński S.T., Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia, [w:] F. Adamski, A. M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Skrzypniak R., Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, R. XIII: Rodzina w czasach szybkich przemian, Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 150.
 • Starczewska K., Wartości podstawowe, „Etyka” 1978, nr 16.
 • Straś-Romanowska M., Główne idee teoretyczne i metodologiczne psychologii personalistyczno- egzystencjalnej jako dyscypliny humanistycznej, [w:] Taż (red), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Wyd. PWN, Warszawa – Wrocław 1995.
 • Stróżewski W., Transcedentalia i wartości, [w:] W. Stróżewski (red.), Istnienie i wartość, Wyd. Znak, Kraków 1981.
 • Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, Rok LII, 2011, nr 4 (187).
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa 1963.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wyd. PWN, Warszawa 2002,
 • Szerląg A., Ku wielokulturowości. Aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 • Ziółkowski M., Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Wyd. PWN, Warszawa 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-10-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d88adb4-3222-478e-8a8e-5f9b5ee2de10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.