PL EN


2019 | 108 | 135-158
Article title

Jakub VI (I) Stuart – Łowca czarownic – Część II

Content
Title variants
EN
James VI (I) Stuart – The witch hunter – Part II
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Król Jakub VI (I) Stuart jest znany jako jeden z najważniejszych i najbardziej wyrafinowanych angielskich obrońców monarchii absolutnej, a także zajadły wróg purytanów. Jednakże nieliczni wiedzą, że Jakub był również sławnym łowcą czarownic i autorem Daemonologie – rozprawy filozoficznej dotyczącej nekromancji, czarostwa i czarnej magii. Autorzy dowodzą, że Daemonologie była politycznym i teologicznym narzędziem edukacji poddanych w zakresie historii, praktyk i skutków uprawiania czarostwa oraz powodów jego zwalczania w chrześcijańskim społeczeństwie. Król Jakub nie zapoczątkował polowań na czarownice w Szkocji, lecz jego pisarstwo wpłynęło na prawną stronę procesów czarownic poprzez określenie definicji czarostwa oraz sposobów identyfikacji wiedźmy. Pozycja króla sprawiła bowiem, że jego koncepcje stały się wpływowe i szeroko akceptowane. Zgodnie z przekonaniem autorów osobiste doświadczenia Jakuba w tym względzie wpłynęły również na rozwój jego koncepcji boskiego prawa królów.
EN
King James VI (I) Stuart is known as one of the most important and sophisticated English defenders of absolute monarchy and a furious enemy of the Puritans. However a few know that James was a famous hunter of witches and the author of Daemonologie – the philosophical dissertation on contemporary necromancy, witchcraft, and black magic. In this article the Authors argue, that Daemonologie was the political yet theological statement to educate a misinformed populace on the history, practices and implications of sorcery and the reasons for persecuting witchcraft in a Christian society. King James did not start the witch-hunts in Scotland, but his writings profoundly influenced on the politicization of legal trial of witchcraft by outlining the definition of witchcraft and the manner how to identify and accuse witches. The king’s position of authority allowed his ideas to be highly regarded and widely accepted. According to the Authors James’ personal experiences also determined the development of his views on divine right of a kings.
Year
Volume
108
Pages
135-158
Physical description
Contributors
 • WPiA UŁ, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych
 • WPiA UŁ, Zakład Polityki Prawa
References
 • Almond Philip C., England’s First Demonologist. Reginald Scot and ʻThe Discoverie of Witch¬craft’, I.B. Taurus, London, New York 2011.
 • Anglo Sydney (ed.), The Damned Art. Essays in the Literature of Witchcraft, Routledge & Kegan Paul, London 1985.
 • Ankarloo Bengt, Clark Stuart, Monter William (eds.), Witchcraft and Magic in Europe. The Period of the Witch Trials, The Athlone Press, London 2002.
 • Baker Emerson W., A Storm of Witchcraft. The Salem Trials and the American Experience, Ox¬ford University Press, Oxford, New York 2014.
 • Barry Jonathan, Hester Marianne, Roberts Gareth (eds.), Witchcraft in Early Modern Europe. Studies in Culture and Belief, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Baschwitz Kurt, Czarownice. Dzieje procesów o czary, przekł. Tadeusz Zabłudowski, PWN, Warszawa 1971.
 • Bodin Jean, On the Demon-mania of Witches, trans. Randy A. Scott, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto 1995.
 • Boguet Henry, An Examen of Witches, Dover Publication, Mineola, New York 2009.
 • Buccola Regina, A Midsummer Night’s Dream. A Critical Guide, Continuum, London, New York 2010.
 • Calhoun Howell V., James I and the witch scenes in “Macbeth”, The Shakespeare Association Bulletin, October 1942/17/4, s. 184–189.
 • Croft Pauline J., King James, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • Davies Owen, Blécourt Willem De (eds.), Beyond the Witch Trials. Witchcraft and Magic in Enlightenment Europe, Manchester University Press, Manchester 2004.
 • The Demonology of King James I, Llewellyn Publications, Woodbury 2011.
 • Dijkhuizen Jan Frans van, Devil Theatre. Demonic Possession and Exorcism in English Renais¬sance Drama, 1558–1642, D.S. Brewer, Cambridge 2007.
 • Edwards Kathryn A. (ed.), Werewolves, Witches, and Wandering Spirits: Traditional Belief & Folklore in Early Modern Europe, Truman State University Press, Kirksville 2002.
 • Elazar Daniel J., Kincaid John (eds.), The Covenant Connection: From Federal Theology to Modern Federalism, Lexington Books, Lanham 2000.
 • Fincham Kenneth, Lake Peter, The Ecclesiastical Policy of King James I, Journal of British Studies, Vol. 24, No. 2, Politics and Religion in the Early Seventeenth Century: New Voices (April 1985), s. 169–207.
 • Goodare Julian, The Scottish Witchcraft Act, Church History March 2005/74/1, s. 39–67.
 • Goodare Julian, State and Society in Early Modern Scotland, Oxford University Press, New York 1999.
 • Goodare Julian (ed.), The Scottish Witch-hunt in Context, Manchester University Press, Man¬chester 2002.
 • Goodare Julian, Martin Lauren, Miller Joyce (eds.), Witchcraft and Belief in Early Modern Scotland, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2008.
 • The Hammer of the Witches, trans. Christopher S. Mackay, Cambridge University Press, Cam¬bridge 2009.
 • Herzig Tamar, Flies, Heretics, and the Gendering of Witchcraft, Magic, Ritual and Witchcraft 2010/5, s. 51–80.
 • The Holy Bible, Barker, London 1611.
 • Houlbrooke Ralph (ed.), James VI and I. Ideas, Authority and Government, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire 2006.
 • Inozuka Hajime, Absolutism in the History of Political Thought. The Case of King Janes VI and I, Journal of Social and Information Studies 2007/XIV, s. 205–220.
 • Jakub VI Stuart, Βασιλικὸν Δῶρον, przekł. Mariusz Misztal, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
 • James VI, A Meditation upon the xxv, xxvi, xxvii, xxviii and xxix verses of the XV Chapter of the First Booke of the Chronicles of the Kings, George Olms Verlag, New York 1971.
 • Kallestrup Louise N., Agents of Witchcraft in Early Modern Italy and Denmark, Palgrave Mac¬millan, London 2015.
 • Kiekhefer Richard, European Witch Trials. Their Foundations in Popular and Learned Culture, 1300–1500, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1976.
 • Knox John, History of the Reformation in Scotland, Blackie & Son, Glasgow 1841.
 • Knox John, On Rebelion, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Kors Alan C., Peters Edward, Witchcraft in Europe, 400–1700. A Documentary History, Uni¬versity of Pennsylvania Press, Philadelphia 2001.
 • Larner Christina, Enemies of God. The Witch-Hunt in Scotland, Chatto & Windus, London 1981.
 • Levack Brian P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, przekł. Edward Rut¬kowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
 • Levack Brian P., Witch-Hunting in Scotland: Law, Politics and Religion, Routledge, New York 2008.
 • Levack Brian P. (ed.), The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, Oxford University Press, Oxford 2013.
 • Levack Brian P. (ed.), The Witchcraft Sourcebook, Routledge, London, New York 2015.
 • Mack Elizabeth, The Malleus Maleficarum and King James: Defining Witchcraft, Voces Novae: Chapman University Historical Review 2009/1/1, s. 181–203.
 • M’Crie Thomas, John Knox: containing Illustrations of the History of the Reformation in Scot¬land, William Blackwood, Edinburgh 1831.
 • M’Crie Thomas, Life of Andrew Melville, William Blackwood, John Murray, Edinburgh, London 1818.
 • Monter William, Witchcraft in Geneva, 1537–1662, The Journal of Modern History, Jun. 1971/43/2, s. 179–204.
 • Mora George (ed.), Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann Weyer, De Praes¬tigiis Daemonum, Medieval & Renaissance Texts & Studies, Binghamton 1991.
 • Mullan David G., Scottish Puritanism, 1590–1638, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Normand Lawrence, Roberts Gareth, Witchcraft in Early Modern Scotland. James VI’s De¬monology and the North Berwick Witches, University of Exeter Press, Exeter 2000.
 • Patterson William B., King James VI and I and the Reunion of Christendom, Cambridge Univer¬sity Press, Cambridge 2000.
 • Pavlac Brian A., Witch Hunts in the Western World. Persecution and Punishment from the Inqui¬sition through the Salem Trials, Greenwood Press, Westport, London 2009.
 • Peck Linda L. (ed.), The Mental World of the Jacobean Court, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • The Political Works of James I, Harvard University Press, Cambridge 1918.
 • Quaife Geoffrey R., Godly Zeal and Furious Rage. The Witch in Early Modern Europe, Rout¬ledge, London 2012.
 • Shakespeare William, Macbeth, Wordsworth Classics, London 2005.
 • Sharpe James A., Instruments of Darkness. Witchcraft in England 1550–1750, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1996.
 • Spoto Stephanie I., Jacobean Witchcraft and Feminine Power, Pacific Coast Philology 2010/45, s. 53–70.
 • Summers Montague, The Geography of Witchcraft, Routledge & Kegan Paul, London, Boston 1978.
 • Szczech Tomasz, Państwo i prawo w doktrynie św. Augustyna, Marcina Lutra i Jana Kalwina, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Timbers Frances, Magic and Masculinity. Ritual Magic and Gender in the Early Modern Era, I.B. Tauris, London, New York 2014.
 • Todd Margo, The Culture of Protestantism in Early Modern Scotland, Yale University Press, New Haven 2002.
 • Trevor-Roper Hugh, The Crisis of the Seventeenth Century. Religion, The Reformation, and Social Change, Liberty Found, Indianapolis 2001.
 • Wallace Peter G., The Long European Reformation. Religion, Political Conflict, and the Search for Conformity, 1350–1750, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004.
 • Weber Max, Szkice z socjologii religii, przekł. Jerzy Prokopiuk, Henryk Wandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Woods William, A Casebook of Witchcraft. Reports, Depositions, Confessions, Trials, and Exe¬cutions for Witchcraft During a Period of Three Hundred Years, G.P. Putnam’s Sons, New York 1974.
 • Zika Charles, The Appearance of Witchcraft, Routledge, London 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d927ae3-7a03-4a7a-9d89-a59cc675390b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.