PL EN


2013 | 34 | 63-79
Article title

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych. Część II: Uwarunkowania proceduralne i cele szczegółowe

Authors
Content
Title variants
EN
National Spatial Development Concept 2030 in Terms of Socio-Economic Cohesion and the Creating Crisis Solutions. Part II: Procedural Conditions and Detailed Aims
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia w rozważaniach nad celami szczegółowymi sformułowanymi w KPZK 2030 było rozróżnienie między przedmiotem materialnym (danym) a przedmiotem formalnym (zadanym) dotyczącym tych celów. Przedmiot dany (obiekt rozważań) łatwy jest do ustalenia i oceny, natomiast przedmiot zada-ny wymagał analizy przyjętych w dokumencie założeń (por. część I) i innych uwarunkowań: sposobu definiowania kategorii, uwarunkowań wynikających z przyjętej polityki, wizji przestrzen-nego zagospodarowania kraju oraz zasad polityki przestrzennej kraju. Sformułowane w KPZK 2030 cele szczegółowe obejmują: zwiększanie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, poprawę spójności wewnętrznej kraju, poprawę dostępności tery-torialnej kraju przez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, kształtowanie struktur przestrzennych i wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, zwiększanie odporności przestrzennej kraju oraz przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Sformułowane w dokumencie cele szczegółowe z punktu poprawności ich przedmiotu dane-go – wyjątek stanowi cel 1 – nie budzą zastrzeżeń. Przedmiot zadany celów szczegółowych w KPZK 2030 stanowi treść rozważań podję-tych w niniejszym artykule (część II). A jest to pytanie o spójność społeczno-ekonomiczną zadaną w przyjętych celach szczegółowych. Sformułowana hipoteza jest następująca: w rozważaniach nad oceną poprawności celów przyjętych w KPZK 2030 – w aspekcie spójności społeczno-ekonomicznej kraju – decydujące znaczenie nie posiada przedmiot materialny sformułowanych celów, a przedmiot formalny. Udowodnienie hipotezy nastąpiło poprzez analizę uwarunkowań proceduralnych (metodolo-gicznych) i celów szczegółowych w sześciu punktach. Na bazie rozważań sformułowano 11 wniosków, z których najważniejszy jest następujący: przedmiot formalny (zadany) celów szczegółowych w KPZK 2030 nie został jednoznacznie okre-ślony, a to będzie generować określone skutki dla spójności społeczno-ekonomicznej kraju.
EN
A starting point to discuss the detailed aims formulated in the NSDC2010 was to distinguish between a material object (specified) and a formal object (assigned) concerning the aims. The specified object (object of discussion) is easy to describe and assess, however, the as-signed object requires to analyse the assumptions of the document (see part I) and other determi-nants: the way of defining concepts, conditions resulting from the accepted policy, vision of spatial development of the country as well as rules of national spatial policy. The detailed aims specified in the NSDC2030 cover: increasing competitiveness of main cit-ies, improving internal cohesion of the country, improving spatial accessibility of the country by developing transport and telecommunication infrastructure, shaping spatial structures of the coun-try and restoring and consolidating spatial order. The detailed aims specified in the document from the point of view of correctness of the specified object –with the exception of the aim 1 – are unreserved. The assigned object of the detailed aims in the NSDC2030 creates the essence of the discus-sion taken in the paper (part II). This is a question about socio-economic cohesion assigned in the accepted detailed aims. The hypothesis has been put forward that in the considerations about the assessment of cor-rectness of the aims adopted in the NSDC2030 – in terms of socio-economic cohesion of the coun-try – the formal object of the specified aims is of decisive importance, not the material object. The hypothesis has been proved by the analysis of procedural conditions (methodological ones) and the detailed aims in six points. Basing on the considerations there were formulated 11 conclusions,between which the most important one states that the formal object (assigned) of the detailed aims of the NSDC2030 was not unambiguously specified, and this will generate specified results for socio-economic cohesion of the country.
Year
Issue
34
Pages
63-79
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
  • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030, 2011, projekt dokumentu rządowego, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik.
  • Legowicz J., 1976, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, WP, Warszawa.
  • Piontek B., 2006, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, wyd. II, Wydawnictwo Hyla, Bytom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d996062-523b-4067-a054-9cc9a2960df3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.