PL EN


2019 | 11(47) | 2 | 105-117
Article title

Profilaktyka logopedyczna w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Title variants
EN
Speech Therapy Prevention in Early Education Teacher’s Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawidłowy rozwój mowy i języka dziecka zaczyna się już w okresie prenatalnym. Warunki środowiskowe wpływają na umiejętność poprawnego nabywania dźwięków mowy przez dziecko, poznawania reguł gramatyki, wzbogacania słownictwa biernego i czynnego. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej powinien opanować szereg umiejętności, które ułatwią mu komunikację oraz bezpośrednio wpływają na prawidłowy rozwój psychospołeczny. Zintegrowane działania kadry nauczycielskiej i specjalistów pozwalają na wyodrębnienie podopiecznych z wadami wymowy oraz ich korygowanie poprzez odpowiednio dobraną terapię logopedyczną. Zagwarantowanie dzieciom i młodzieży warunków do harmonijnego rozwoju mowy, sprawności językowej i możliwie najpełniejszych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej jest najlepszą inwestycją na przyszłość. Dlatego tak ważna jest działalność profilaktyczna, która jest jednym z najistotniejszych uwarunkowań efektywnego systemu opieki logopedycznej, opierającego się na nawiązywaniu skutecznej współpracy logopedów z pedagogami w wyniku wdrażania strategii prewencyjnych w systemie edukacji.
EN
The right development of speech and language of a child begins in the prenatal period. Environmental conditions influence the ability of a child to acquire the speech sounds, learn grammar rules, enrich his/her passive and active vocabulary. Early education pupil should learn a number of skills which will facilitate the process of communication and will directly influence the right psychological and social development of a child. Integrated actions of teaching staff and specialists allow to find the children with speech defects and allow the correction of the defects by using particular sorts of stimulation. It seems to be the best possible investment to guarantee the children and the youth best conditions for harmonious speech development, language skills and possibly, providing them with the best competence in interpersonal communication. That is why preventive activity is so meaningful as it is one of the most important conditions of effective system of speech therapy prevention. The system should be based on effective cooperation of speech therapists and pedagogues who implement preventive strategies to education system.
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, drasma@wp.pl
References
 • Bogdanowicz, M., Szewczyk, M. (2011). Metoda Dobrego Startu: od słowa do zdania, od zdania do tekstu: wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Błachnio, K. (2001). Vademecum logopedyczne: dla studentów pedagogiki. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Cieszyńska, J., Korendo, M. (2015). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Gaś, Z.B. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Grabias, S., Kurkowski M. (2014). Logopedia. Terapia zaburzeń mowy. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dittfeld, B. (2004). Spróbujmy mówić razem. Program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas ksztacenia zintegrowanego i integracyjnego). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gałkowski, T., Jastrzębowska, G. (2003). Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kurcbart, A. (2010). Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie w pracy z wychowankiem – perspektywa psychologiczna. W: K. Kaleta, J. Mróz (red.), Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania (s. 105-120). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Minczakiewicz, E.M. (2015). Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy w klasie i grupie rówieśniczej. W: B. Winczura (red.), Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia (s. 237-250). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Skorek, E. M. (2001). Oblicza wad wymowy. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Żak.
 • Sołtys-Chmielowicz, A. (2008). Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szymańska, J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Centrum Rozwoju Edukacji.
 • Węsierska, K. (2012). Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. T. 1 (s. 25-47). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Węsierska, K. (2007). Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej. Wychowanie na co dzień, 6, 8-11.
 • Wójtowicz, A. (1997). O wychowaniu językowym. Warszawa: Wydawnictwo Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych.
 • http://www.mp32.pl/cms/index.phpoption=com_content&view=article&id=20&Itemid=25 (dostęp: 25.12.2018).
 • http://www.szkolawierzchowodworzec.eduszkoly.pl/wpcontent/uploads/2014/05/program-profilaktyki -i-terapii-logopedycznej (dostęp: 25.12.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d9b7f43-d658-40cc-81b5-2eafb0250dc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.