Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 169-178

Article title

Dzierżymir Jankowski – twórca teoretycznych podstaw działalności kulturalno-oświatowej

Authors

Content

Title variants

EN
Dzierżymir Jankowski – creator of theoretical foundations of cultural and educational activity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor opracowania stara się odpowiedzieć na pytanie – na czym polega wkład Dzierżymira Jankowskiego w budowę teoretycznych podstaw działalności kulturalno-oświatowej. Ukazując Jego aktywność naukową, przekonująco uzasadnia tezę, że jest badaczem, który po raz pierwszy w polskiej rzeczywistości wspomnianą działalność, jako wielce złożoną, analizował interdyscyplinarnie, co zaowocowało oryginalnymi wnioskami rozwiniętymi szczegółowo w cytowanych pracach, a sygnalizowanych w tym artykule. Do tych osiągnięć należą: wyłonienie i klasyfikacjach cech domu kultury, eksplikacja tak zwanej kulturotwórczej jego funkcji, nowatorskie zdefiniowanie samego pojęcia „praca kulturalno-oświatowa”, zastosowanie pionierskich metod badawczych tej dziedziny życia społecznego i skonstruowanie własnej, autorskiej koncepcji edukacji kulturalnej.
EN
The author makes an attempt to identify the contribution of Dzierżymir Jankowski towards creating theoretical foundations to the cultural and educational activity. By presenting his academic activity the author convincingly justifies the thesis that Dzierżymir Jankowski is the first researcher in Polish reality to interdisciplinarily analyse the problem, which resulted in original conclusions described in detail in quoted works, indicated in this article. Among these accomplishments there are: identification and categorisation of cultural centre characteristics, explication of its so-called culture creation function, innovative definition of the term „cultural and educational work”, application of pioneer research methods of this area of social life and construction of own original cultural education conception.

Year

Issue

Pages

169-178

Physical description

Contributors

author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

References

 • Gołaszewski T. (1961) Pracownik kultury, Warszawa, Wydawnictwo Związkowe.
 • Jankowski D. (1977), Dom kultury. Studium socjologiczno-pedagogiczne, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 • Jankowski D., Kargul J., Kowalewski F., Przyszczypkowski K. (1985), Podstawy działalności kulturalno-oświatowej , Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 • Jankowski D. (1985a), Wychowanie w działalności kulturalno-oświatowej. Swoistość procesu czy jego brak, [w:] J .Kargul (red.) Domy kultury w Polsce Ludowej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 876, Wrocław, Wydawnictwo U.Wr.
 • Jankowski D. (1993), Edukacja kulturalna, czyli jaka?, [w:] D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna. Szkoła i ro¬dzina, Kalisz, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
 • Jankowski D. (1996), Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kultural¬nej, w: Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, [w:] D. Jankowski (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Jankowski D. (1999), Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek .
 • Jankowski D. (2012) Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kargul J. (1976), .Pracownik kulturalno-oświatowy. Problematyka zawodu i modele działania, Warszawa, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Kargul J. (2012) Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kargulowa A. (1986), Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maziarz C. (red.) (1961), Podstawowe zagadnienia pracy kulturalno-oświatowej, Warszawa, Wydawnictwo Związkowe.
 • Pilch T. (red.) (2003), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Siemieński M. (1962) Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
 • Silverman D., (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Słowińska S. (2007), Edukacja kulturalna w Polsce i Niemczech . Inspiracje – propozycje – koncepcje, Kraków , Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szmidt K. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wojciechowski K. (red.), (1986) Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d9d1a96-619b-4d3c-9ce7-e07c17fcdf5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.