PL EN


2014 | 3(33) | 61-73
Article title

Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej

Content
Title variants
EN
Linear optimization model for financial allocation for selected measures of the Polish Rural Development Program 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the study was to explore the application of linear optimization models for improved allocation of funds from the Polish Rural Development Program. Separate linear optimization models are constructed for regional and national allocation problems. The funds allocated for individual measures are derived based on the potential number of beneficiaries within each region, using objective distribution criteria that are similar between regions.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania optymalizacji liniowej do krajowej oraz regionalnej alokacji środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020. Skonstruowano modele optymalizacji liniowej alokujące środki finansowe na poszczególne działania programu na poziomie krajowym i regionalnym. Przyjęto dwojaki sposób wyznaczania współczynników funkcji celu: w modelu krajowym wykorzystano oceny beneficjentów działań, w modelach regionalnych kryteria podziału dla każdego z działań wyznaczono na podstawie danych statystycznych. Zaproponowana struktura alokacji uzyskana z wykorzystaniem skonstruowanych modeli uwzględnia potrzeby rozwoju wsi i rolnictwa poszczególnych województw wynikające z ich struktury agrarnej. Alokowane kwoty na poszczególne działania są pochodną liczby potencjalnych beneficjentów działań ukierunkowaną obiektywnym i równym dla wszystkich regionów kryterium podziału.
Contributors
References
  • Grosse T.G., Hardt Ł., 2010. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia, Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Rozowju Regionalnego, Warszawa.
  • Kirschke D., Jechlitschka K., 2003. Interaktive Programmierungsansätze für die Gestaltung von Agrar- und Umweltprogrammen. Agrarwirtsch. 52(4), 211-21.
  • Kiryluk-Dryjska E., 2008. Zastosowanie modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych.Wieś Roln. 4, 103-123.
  • Kiryluk-Dryjska E., 2011. Ocena alokacji międzyregionalnej środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 przy wykorzystaniu optymalizacji wielokryterialnej.W: Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Pr. Nauk.Uniw. Ekon. Wroc., 281-290
  • Kiryluk-Dryjska E., 2014. Formalizacja decyzji wyboru publicznego. Zastosowanie do alokacji środków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Wyd. PWN, Warszawa.
  • Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010. Arotec,IERiGŻ, IUNiG-PIB, Warszawa.
  • Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P., 2012. Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020 – ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. MRiRW, Warszawa.
  • PROW (2014-2020): Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2014. MRiRW, Warszawa.
  • Zawalińska K., 2005. Indeks rozwoju obszarów wiejskich dla Polski (IROW) – konstrukcja i propozycja praktycznego wykorzystania. W: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Red. K. Zawalińska. IRWiR, PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7da938ab-b024-4e2c-b4e0-5233fc6f093b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.