Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 43-61

Article title

Prawo do urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy i jego wymiar

Content

Title variants

EN
Statutory annual leave entitlement for librarians

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy prawnych problemów prawa do urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy, którego wymiar jest różny w zależności od jednostki, która zatrudnia. Bywa, że długość urlopu może wynosić mniej lub więcej niż przewidują to ogólne zasady Kodeksu pracy. W związku z tym oraz w związku z wejściem w życie 1 października 2018 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, artykuł stanowi odpowiedź na pytanie o właściwy wymiar urlopu wypoczynkowego wobec grup bibliotekarzy, w zależności od tego, na jakiej podstawie prawnej oraz gdzie są zatrudnieni. Ponadto w artykule porównano aktualny stan prawny z poprzednio obowiązującym oraz wskazano różnice występujące po wejściu w życie nowej ustawy. Artykuł dotyczy również bibliotekarzy zatrudnionych jako nauczyciele w oparciu o przepisy Ustawy Karta Nauczyciela, zarówno w placówkach „feryjnych” jak i „nieferyjnych”, oraz bibliotekarzy zatrudnionych w jednostkach, do których zastosowanie ma Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
EN
The article outlines legal problems associated with annual leave entitlement for librarians, which might vary in length depending on the organisation employing them. In some instances, the leave period may be higher or lower than the general rules stated in the employment law (Kodeks pracy). In light of the new law on ‘Higher Education and Science’ (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym) brought into force on 1/10/2018 the article responses to the question about appropriate leave entitlement for librarians, employed by different organisation. Furthermore, the article compares the current legal status regarding the librarians with the previous law on Higher Education (Act of 27 July 2005). The article also concerns librarians employed as teachers based on the provisions of the Teachers’ Charter Act (Ustawa Karta Nauczyciela), in the educational units with and without winter holiday breaks, as well as librarians employed in the cultural institutions to which the Act on Organising and Conducting Cultural Activities (Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) applies.

Contributors

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, doktorantka
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, radca prawny

References

 • Chmielnik-Łubińska, E. (2011). Komentarz do art. 14 KP. W: B. Wagner (red), Kodeks pracy 2011: komentarz. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr .
 • Czerniak-Swędzioł, J. (2014). Zdolność do pracy jako przesłanka udzielenia urlopu wypoczynkowego? Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 21, 131-136.
 • (Europejska Karta Społeczna, 1961). Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. 1999, nr 8 poz. 67 ze zm).
 • Florek, L. (2010). Prawo pracy. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Golec-Nycz, E. (2013). Problemy związane z urlopami bibliotekarzy. Biuletyn EBIB, 4, 1-6. Pobrane 7 listopada 2018, z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/3 (140)/2013.
 • Góral, Z. (2015). W: K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy : komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (s. 221-251). Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Jasińska, A. (2000). Urlopy pracownicze. Warszawa : "Difin".
 • (Karta Praw, 2012). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 326 Pobrane 30 października 2018 z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
 • (Konwencja, 1973). Konwencja Nr 132 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca corocznych płatnych urlopów (zrewidowana). Pobrano 6 listopada 2018, z: http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k132.html
 • (Konstytucja, 1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483).
 • Malesa, R. (2006/2007). Zawód bibliotekarza – między przeszłością a przyszłością. Folia Bibliologica; biuletyn Biblioteki Głównej UMCS, 48/49, 75-86.
 • (Międzynarodowy Pakt Praw, 1966). Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38 poz. 169).
 • (Deklaracja, 1948). Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948). Pobrane 6 listopada 2018, z:https://amnesty.org.pl/wcontent/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
 • (Rekomendacja, 2018). Rekomendacja z dnia 7 sierpnia 2018 r. Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie statusu i zatrudniania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach akademickich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Pobrane 6 listopada 2018, z: http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje-ws-statusu-bibliotekarzy-2018-08-07.pdf
 • (Rozporządzenie, 2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603).
 • (Rozporządzenie, 2006). Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich z dnia 2 listopada 2006 r.(Dz.U. 2015 poz. 1102).
 • Salwa, Z. (1997). Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, W: K. Rączka (red.), Prawo pracy po zmianach (s. 278-289). Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 • Sanetra, W. (2001). Ustalenie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w świetle kilku orzeczeń SN. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2, 29-36.
 • Stefański, K. (2006). Okresy odpoczynku w Kodeksie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1, 27-30.
 • Świątkowski, A. M. (2016). Kodeks pracy : komentarz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
 • Świątkowski, A. M. (2010). Polskie prawo pracy. Warszawa : LexisNexis.
 • Świątkowski, M. (2002). Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Radca Prawny, 2 83-87.
 • (Uchwała, 2013). Uchwała Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2013 r., sygn. II PZP 7/12. Monitor Prawa Pracy, 6, 314-316.
 • (Ustawa, 2018a ). Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. 2018, poz.1668).
 • (Ustawa, 2018b). Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz.U. 2018, poz.1669).
 • (Ustawa, 2017). Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz.U. 2018 poz. 152).
 • (Ustawa, 2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2018 poz. 996).
 • (Ustawa, 2009). Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 2009, nr 114 poz.946).
 • (Ustawa, 2005). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. 2017 poz. 2183 ze zm.).
 • (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 2018, poz. 574.).
 • (Ustawa, 1990). Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. 1990, nr 65 poz. 385).
 • (Ustawa, 1982). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2018 poz. 967).
 • (Ustawa, 1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
 • (Wyrok, 2015). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r. I PK 303/14. Pobrane 6 listopada 2018 z: System Informacji Prawnej Lex, nr 2000272.
 • (Wyrok, 2013). Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 9 września 2013 r. X P 625/12. Pobrane 6 listopada 2018, z: www.orzeczenia.ms.gov.pl.
 • (Wyrok, 2012). Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt VII Pa 262/12, niepubl.
 • (Wyrok, 2011). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., XXI Pa 216/11. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 1713431.
 • (Wyrok, 1967). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1967 r. I PR 53/67. Pobrane 6 listopada 2018, z: System Informacji Prawnej Lex, nr 13403.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7db5f705-79d0-4b27-ac2e-c9f5dc9277d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.