PL EN


2018 | 9 | 1 | 154-159
Article title

Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów za pomocą programów multimedialnych

Authors
Content
Title variants
EN
Developing Students’ Mathematical Skills by Means of Multimedia Programmes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce rozwijania umiejętności matematycznych uczniów klas I–III. Zostały w nim przedstawione wyniki badań własnych dotyczących stosowania przez nauczy-cieli edukacji wczesnoszkolnej nowoczesnych technologii w codziennej pracy. Szczególny akcent położony został na wykorzystywanie przez nauczycieli multimedialnych programów oraz gier edukacyjnych, a także zasobów internetowych podczas zajęć matematycznych. Ponadto przedsta-wiono najważniejsze informacje dotyczące rozwijania umiejętności matematycznych młodszych uczniów oraz wspierania aktywności matematycznej uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.
EN
The article analyzes the development of mathematical skills among students of grades I–III. It presents the results of the authors’ own research related to the ways in which teachers of early school education apply modern technologies in their everyday work. Special emphasis is put upon the usage of multimedia software and educational games, as well as the Internet resources, by those teachers during mathematical classes. Furthermore, the text presents the most significant information concerning the development of mathematical skills among younger students as well as the support provided for the mathematical activity of students at the first educational stage.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
154-159
Physical description
Contributors
 • Magister, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedago-giki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, Polska
References
 • Bugajska-Jaszczołt, B., Czajkowska, M. (2015). Nabywanie i doskonalenie matematycznych umiejętności złożonych w klasach I–III. W: Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Tre-liński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska (red.), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna (s. 225–243). Kielce: Wyd. Pedagogiczne ZNP.
 • Ciemcioch, K. (2014). Nowe media wsparciem współczesnego nauczyciela. W: I. Adamek, B. Olszewska (red.), Pomiędzy edukacjami: Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec cza-su zmiany (s. 319–337). Łódź: Wyd. WSP w Łodzi.
 • Ecler-Nocoń, B., Frania, M., Kitlińska-Król, M. (2013). Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1997). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematy-ki. Warszawa: WSiP.
 • Huk, T. (2011). Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. Kraków: Impuls.
 • Jabłoński, W., Wacławiak, J., Wszelak, S. (2003). Komputer i Internet w pracy nauczyciela. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Kawiak, E. (2013). Mathematical Education in the Opinion of the Students of Integrated Early-School Education – A Study Report. Journal of Educational and Social Research, 3 (7), 69–75.
 • Klus-Stańska, D., Kalinowska, A. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: Żak.
 • Kron, F.W., Sofos, A. (2008). Dydaktyka mediów. Gdańsk: GWP.
 • Landerl, K, Kaufmann, L. (2015). Dyskalkulia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Moroz, H. (1991). Kształcenie matematyczne a rozwój społeczno-zawodowy. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Nowik, J. (2013). Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole: Nowik.
 • Osmańska-Furmanek, W., Jędryczkowski, J. (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej. W: S. Juszczyk (red.), Chowanna. Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy (s. 253–263). T. 2 (39). Katowice: Wyd. UŚ.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (2016). Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf (18.08.2016).
 • Siemieniecki, B.F., Lewandowski W. (2001). Internet w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Syguła, A. (2005). Technologie internetowe w nauczaniu. Kalisz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.
 • Zaremba, D. (2006). Podstawy nauczania matematyki, czyli jak przybliżyć matematykę uczniom. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
 • (Internet 1) http://www.matzoo.pl (1.08.2017).
 • (Internet 2) http://matmag.pl (1.08.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dba640d-a3c8-42a5-a1bf-5ff09ad1ae3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.