PL EN


2014 | 50 | 4(202) | 321-331
Article title

Performance Philosophy – dyscyplina wiedzy o sprawcy

Authors
Content
Title variants
EN
Performance Philosophy – New Research Discipline on Human Agency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje Performance Philosophy – organizację badawczą, powstałą na bazie studiów performatywnych. Autorską tezą opiniującą szeroko zakrojoną działalność jest stwierdzenie, iż organizacja ta, z jej specyficznym polem badawczym (interakcyjność filozofii i performansu), może być uznana za szczególnie pogłębianą dziś dziedzinę wiedzy. Nadto, specyfiką PP jest wykorzystywanie metod teoretycznych oraz (czasem w większym stopniu) praktycznych; to zaś przyczynia się do popularności i żywego zainteresowania uczestników współczesnej kultury, filozofii i sztuki. Na ile organizacja ta jest jedynie modą współczesnej postawy, trendów kultury – pokażą przyszłe aplikacje wyników poszukiwań badaczy profesjonalistów, a także nieprofesjonalistów, czyli wpływających na kształt wiedzy i kultury praktyków, zwłaszcza sztuk performatywnych.
EN
The paper presents Performance Philosophy – a research organization, created on the basis of studies of performing. Author claims that granted the wide-ranging activities of the organization and its specific field of research (philosophy interactivity and performance art), it can be regarded as a specialized discipline. Moreover, the specificity of PP is in the use of theoretical methods, and (sometimes more) practical; and this contributes to the popularity and the active interest of participants in contemporary culture, philosophy and art. The organization is fashionable in contemporary attitudes, cultural trends only the future applications will show the results of research investigators professionals and non-professionals, which affect the shape of knowledge and culture practitioners, especially the performing arts.
Year
Volume
50
Issue
Pages
321-331
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Arts Taks Force Report, 2010, Harvard, http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic521482.files/ArtsTaskForceReport.pdf (dostęp: 29 VIII 2014).
 • Cull L., 2012, Performance-Philosophy: The philosophical turn in Performance Studies (and a non-philosophical turn in Philosophy), referat wygłoszony podczas konferencji Performing Research: Creative Exchanges, Central School of Speech and Drama, Londyn, 19-20.01.2012, https://www.academia.edu/1271627/Performance-Philosophy_the_philosophical_turn_in_Performance_Studies (dostęp: 29 VIII 2014).
 • Fischer-Lichte E., 2004, Asthetik des Performativen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Fischer-Lichte E., 2008, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Ksiegarnia Akademicka.
 • Kawalec A., 2011, Rozległe konteksty performatywności. Dwugłos o książce Freddiego Rokema, „Przegląd Kulturoznawczy” 10: 92-97.
 • Kawalec A., 2012, Performatyka „otwarta”? Polskie źródło sztuk performatywnych, „Ruch Filozoficzny” 3-4: 597-610.
 • Kawalec A., 2012, Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych, „Przegląd Filozoficzny. Nowa seria” 2: 349-362.
 • Kawalec A., 2012, Recenzja z: Rokem F., 2010, Philosophers and Thespians, Princeton: Princeton University Press, „Philosophy in Review” 32.6: 521–523.
 • Kawalec P., 2010, Recenzja z: Pickering M. (red.), 2008, Research Methods for Cultural Studies, Edinburgh: Edinburgh University Press “Roczniki Kulturoznawcze” 1: 230.
 • Kershaw B., 2008, Performance as Research: Live Events and Documents, [w:] T. C. Davis (red.), The Cambridge Companion to Performance Studies, Cambridge: Cambridge University Press, s. 23–45.
 • McKenzie J., 2001, Perform or Else: From Discipline to Performans, Routledge 2001.
 • Nellhaus T., 2004, From Embodiment to Agency: Cognitive Science, Critical Realism and Communication Frameworks, „Journal of Critical Realism” 3.1: 103-132.
 • Performance and philosophy, 2012, http://www.psi-web.org/page/performance-and-philosophy (dostęp: 29 VIII 2014).
 • Pickering M. (red.), 2008, Research Methods for Cultural Studies, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Puchnera M., 2010, The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
 • Reinelt J. G., Roach J. R. (red.), 1992, Critical Theory and Performance, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Rokem F., 2000, Performing History: Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre, Iowa City: University of Iowa Press.
 • Schechner R., 2002, Performance Studies: An Introduction, London: Routledge 2002.
 • Schechner R., 2006, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław: Ośrodek Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.
 • Wilk E., 2011, Tespiańczycy w przestrzeni kultury popularnej, „Przegląd Kulturoznawczy”10: 98-101.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dbdde62-e070-4f02-8dce-b8f3bba5dd2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.