PL EN


2018 | 12 | 2 | 38-50
Article title

Kompetencje międzykulturowe studentów kierunku pielęgniarstwo, studiów II stopnia – próba diagnozy

Content
Title variants
EN
Intercultural competences in students of nursing in level II studies – a diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Artykuł zawiera próbę diagnozy komponentów kompetencji międzykulturowych studentów kierunku pielęgniarstwo, studiów II stop. Materiał i metody. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Dobór próby był celowy: po 100% studentów I i II r. studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo, Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Siedlcach. Wyniki. Badani definiują kulturę jako wartości, wierzenia, normy wpływające na myślenie, działanie człowieka; troskę jako rozumienie, pomoc; empatię jako rozumienie. U ponad 50% badanych wiedza i doświadczenia kreują wyobrażenia o ludziach z innych kręgów kulturowych. Brak wiedzy o innej kulturze utrudnia relacje z chorym. Nieliczni znają model opieki transkulturowej. Kontakt z osobą z obcych kręgów kulturowych wzmógł otwartość, zrozumienie. Wyniki badań porównano do badań: Ogórek-Tęczy, Kamińskiej, Matusiak, Skupnik, 2011; Zdziebło i wsp., 2014; Majdy, Zalewskiej-Puchały, 2011. Wnioski. Potwierdziła się hipoteza o kompetencjach międzykulturowych studentów pielęgniarstwa, ale znajomość języka, wiedza o kulturze, szacunek dla różnic, to tylko niektóre kompetencje wpływające na opiekę transkulturową.
EN
Introduction. The aim of the article is diagnosing components of intercultural competences in students of nursing in graduate studies. Material and methods. Method – a diagnostic survey. The sampling involved 100% of graduate students of 1st and 2nd year, The Nursing Collegium Mazovia Innovative University, Siedlce Results. Students define culture as values, beliefs, norms guiding human thinking and activity. More than half indicate that the image of different culture is taken from ones’ learning process and own experience. Lack of knowledge is a factor that hinders relationships between a nurse and the sick person. Care has been defined as understanding and support, whereas empathy as understanding through the prism of culture and values. Few people use the model of transcultural nursing. Contact with a person from a different cultural background provides them with openness and understanding. The results were compared with the findings of the research conducted by Cucumber-Rainbow, Kaminska, Matusiak, Skupnik, 2011; Zdziebło et al., 2014a, 2014b; Majda, Zalewska-Puchała, 2011. Conclusions. The study confirmed the hypothesis about intercultural competencies in students of nursing, but cultural knowledge, recognition of cultural differences, knowledge of language are only some competences that can provide transcultural care.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
38-50
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu
References
 • Bem, M. (2013). Modele kompetencji międzykulturowych. W: J. Muszyńska, T. Bajkowski, W. Danilewicz (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 119-136). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 • Chromiec, E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). Wrocław: Wyd. „Atut”.
 • Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy. Kraków: Universitas.
 • Dąbrowa, E., Markowska U. (2013). Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych (s. 242-254). Warszawa: Wyd. Akademickie ,,Żak”.
 • Dudzikowa, M. (1993). Kompetencje autokreacyjne możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 4(44), 27.
 • Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów. Przekład J. Gilewicz, E. Lipska, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Chromiec E. (2007). Kompetencja międzykulturowa, czyli dar budowania nowych wspólnot. W: B. Sierocka (red.), Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (s. 50). „Via Communicandi” Wrocław: Oficyna Wyd. ,,Atut”.
 • Grzybowski, P.P. (2012). Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”.
 • Grzymała-Moszczyńska, H. (2010). Komunikowanie międzykulturowe. W: A. Majda, J. Zalewska-Puchała, B. Ogórek-Tęcza (red.), Pielęgniarstwo transkulturowe (s. 18) Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 • Korporowicz, L. (1983). Kompetencje kulturowe jako problem badawczy. Kultura i społeczeństwo, 1, 37-43.
 • Kostyrko, T. (1989). Kompetencje kulturowe, zakres terminu, obszar problematyki. W: T. Kostyrko (red.), Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe (s. 11). Warszawa: Wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 • Majda, A., Zalewska-Pachuła, J., Ogórek-Tęcza, B. (red.). (2010). Pielęgniarstwo transkulturowe. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 • Marcus, H.R., Kitayama, S. (1993). Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji. Nowiny Psychologiczne, 3, 5.
 • May, R. (1993). Miłość i wola. Poznań: Wyd. Rebis.
 • Nowak, M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: KUL.
 • Ogórek-Tęcza, B., Kamińska, A., Matusiak, M., Skupnik R. (2012). Wpływ poziomu empatii na postrzeganie relacji pielęgniarka-pacjent z innego obszaru kulturowego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 4(41), 61-63.
 • Phillips, J. (2009). Troska. Warszawa: Wyd. Sic! S.c
 • Płaszewska-Żywko, L. (2010). Teoria pielęgniarstwa Madelein Leininger. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kędziora-Kornatowska (red.), Problemy wielokulturowości w medycynie (s. 198). Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05 2012 w sprawie standardów kształcenia, Dz.U.2012 poz.631, zał. nr4, na podst.art.9b ust.1, Ustawy z 27.07. 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U.2012) poz.572 z póź.zm.
 • Wimmer, F.M. (2000). Tezy, warunki i zagadnienia filozofii o orientacji interkulturowej. Kwartalnik Filozoficzny, 1(18), 177.
 • Zachradniczek, K. (red.). (2006). Pielęgniarstwo. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL.
 • Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Makieła, E., Stępień R., Wiraszka, G. (2014a). Kompetencje międzykulturowe w pielęgniarstwie. Problemy pielęgniarstwa, 22(2), 367-372.
 • Zdziebło, K., Nowak-Starz, G., Stępień R., Wiraszka, G., Makieła, E. (2014b). Kulturowe uwarunkowania w pracy pielęgniarek. W: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia (s. 894-904). t. XII, Białystok: Wyd. „Duchno” Piotr Duchnowski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dc1597c-07d6-404b-adb1-83263b54a306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.