PL EN


2016 | 22 | 48 | 385-401
Article title

Namaszczenie chorych w liturgiach Kościołów tradycji bizantyjskiej i syryjskiej

Content
Title variants
EN
The Anointing of the Sick in the Liturgy of the Byzantine and Syriac Churches
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Sacrament of the Sick is a clear expression of the Church’s care for the weakest members of its community. Even if the prayer for the sick is present in the whole liturgical Christian heritage, a special place in this field has the celebration of the sacrament of healing with its characteristic rite, i.e. the anointing of the body of the sick with a blessed “oil of grace”. In the liturgy of the Church the symbolic of the oil is abundant and refers mainly to the peculiar power and to the overflow of the divine graces. In the Sacrament of the Sick, through the prayer of the priests, the placing of the hands and the anointing with the blessed oil the sick person receives a special strength and healing which can have both spiritual and physical effects. The spiritual healing seems to be more important therefore almost every oriental liturgical tradition underlines the penitential character of the rite. Every sickness, also the spiritual one, make us able to receive the healing strength of the sacrament. This study shows the general outline of the development of the rite and its actual practice in two great tradition of Christian East: Byzantine and Syriac.
PL
Sakrament namaszczenia chorych jest jaskrawym wyrazem troski Kościoła o najsłabszych członków jego wspólnoty. Chociaż modlitwa za nich obecna jest w całym dziedzictwie liturgicznym wspólnot chrześcijańskich, to jednak szczególne miejsce zajmuje tu celebracja specjalnego sakramentu uzdrowienia, której charakterystycznym elementem jest namaszczanie ciała chorego „olejem łaski”. Symbolika oleju w liturgiach wszystkich wspólnot chrześcijańskich jest niezwykle bogata i odnosi się głównie do szczególnej duchowej mocy oraz wylania obfitych łask Bożych. W sakramencie chorych poprzez modlitwę kapłanów, włożenie rąk i namaszczenie chory otrzymuje specjalną łaskę umocnienia i uzdrowienia, która może posiadać dwie płaszczyzny: duchową i fizyczną. Ta pierwsza wydaje się ważniejsza, dlatego też niemal wszystkie tradycje orientalne podkreślają pokutny charakter obrzędu. Każda choroba, nawet duchowa, czyni nas zdolnymi do przyjęcia uzdrawiającej mocy sakramentu chorych. Niniejsze studium ukazuje ogólny zarys historii rozwoju obrzędu poprzez wskazanie głównych źródeł historycznych oraz jego kształt we współczesnej praktyce dwóch wielkich tradycji chrześcijańskiego Wschodu: bizantyjskiej i syryjskiej.
Year
Volume
22
Issue
48
Pages
385-401
Physical description
Contributors
 • Opole, UO
References
 • APHRAHAT, Demonstrations I, K. VALAVANOLICKAL (ed.), Mōrān ‘Ethō 23, Kottayam 2005.
 • APHRAHAT, Demonstrations II, K. VALAVANOLICKAL (ed.), Mōrān ‘Ethō 24, Kottayam 2005.
 • ARANGASSERY L., The Oil of Unction (Mešha da-mšihuta): A Foundation Mystery in the Syriac East, „Ephrem’s Theological Journal” 15 (2011), s. 5–35.
 • ATIYA A.S., Historia Kościołów wschodnich, tłum. S. Jakobielski, Warszawa 1978.
 • BROCK S., Spirituality in the Syriac Tradition, Mōrān ‘Ethō 2, Kottayam 2005.
 • BUX N.,LOCONSOLE M., I misteri degli Orientali. Comparati con la liturgia romana e i riti giudaici, Siena 2006.
 • DALMAIS I.H., Le liturgie orientali, Roma 1982.
 • DE MEESTER P., Studi sui sacramenti amministrati secondo il rito bizantino, Roma 1947.
 • DE VRIES W., Sacramententheologie bei den Nestorianern (OCA), Roma 1947.
 • DENZINGER H., Ritus orientalium Coptorum, Syrorum et Armenorum in administrandis sacramentis, t. I, Graz 1961.
 • GEORGE K.M., Anointment of the Sick in the West Strian Liturgical Tradition — a Theological Perspective, w: P. HOFRICHTER, G. WILFLINGER (red.), Syriac dialogue.Fifth Non-Official Consultations on Dialogue within the Syriac Tradition, Vienna 2003, s. 67–73.
 • HIPPOLYTHUS, The Apostolic Tradition of Hippolytus, B. SCOTT EASTON (tł., ed.), Ann Arbor 1962.
 • JANIN R., Le rite syrien et les Églises syriennes, EO 18 (1919) 115, s. 321–341.
 • MAR APREM, Spiritual Traditions of the Assyrian Church of the East in India, w: J. PUTHIAPARAMPIL (red.), Spirituality and Culture, http://dukhrana.in/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf, s. 62–69 (14.10.2016).
 • MARTIMORT A.G., Preghiere per gli infermi e unzione sacramentale, w: TENŻE (red.), La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, t. III: Sacramenti, Brescia 20023, s. 137–158.
 • MÉLIA E., Le sacrement de l’oncyion des malades dans sond éveloppement historique et quelques considérations sur la pratique actuelle, w: La maladie et la mort du chrétien dans la liturgie. Conférences Saint-Serge XXIe Semaine d’Études Liturgiques. Paris, 1–4 juillet 1975, Roma 1975, s. 193–228.
 • METZGER M., Les Constitutions Apostolique, t. III, (SCh 336), Paris 1987.
 • MOR IGNATIOS APHREM I.BAR AUM, Geschichte der syrischen Wissenschaften und Literatur, Wiesbaden 2012.
 • NADOLSKI B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.
 • PARENTI S., Cura e unzione degli infermi in Oriente, w: A.J. CHUPUNGCO (red.), Scientia liturgica. Manuale di Liturgia, t. IV, Casale Monferrato 1998, s. 181–188.
 • PARENTI S., VELKOVSKA E. (ed.), L’Euchologio Barberini gr. 336, Roma 2000.
 • PAYNE SMITH J. (MRS.MARGOLIOUTH), A Compendious Syriac Dictionary, Oxford 1903.
 • POTOCZNY M., Malkā — asyryjski sakrament Świętego Zaczynu. Refleksje na marginesie dyskusji, „Teologia i Człowiek” 33 (2016) 1, s. 149–165.
 • RIGHETTI M., Manuale di storia liturgica, t. I: Introduzione generale, Milano 1964.
 • SILVANOS A., The Rite of Consecration of the Church According to the Syrian Orthodox Tradition, praca doktorska napisana w University of Manchester 2014, https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-manscw:240762&datastreamId=FULL-TEXT.PDF (20.10.2016).
 • TAMAS F., L’unzione degli infermi nella chiesa siro-antiochena cattolica (CLV 139), Roma 2006.
 • THEODULFUS, Caoitula ad presbyteros ecclesiae suae, PL 105.
 • VARGHESE B. (red.), Order of the Anointing of the Sick Known as the Service of Qandilo, Kottayam 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dc1ea90-3ded-4c2d-8798-5f496441fa2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.