PL EN


2014 | 2(11) | 131-148
Article title

Media publiczne jako sfera wpływów politycznych. Przegląd układów partyjnych we władzach spółek medialnych na przestrzeni ostatnich 20 lat

Content
Title variants
EN
The public media as the area of political influences. The review of party configurations in authorities of media companies within the space of the last twenty years.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja mediów publicznych zakładała ich separację od władz państwowych i wpływów partyjnych. Założenia nie udało się osiągnąć. Artykuł pokazuje mechanizm upolityczniania zarządów i rad nadzorczych stojących na czele spółek medialnych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Jego celem było prześledzenie składu personalnego tych instytucji oraz określenie orientacji politycznych poszczególnych osób. Rozprawa zwraca też uwagę na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jako jeden z elementów upartyjniania mediów publicznych.
EN
The conception of the public media assumed their isolation from state authorities and party impact. The assumption was failed to be achieved. The article shows the mechanism of politicization of the supervisory boards and boards of management in public media companies. The aim of this article was to analyze personnel makeup of these organs and to define political connections of individual members. This research emphasizes the action of the National Broadcasting Council as one of the element making the public media dependent on parties.
Year
Issue
Pages
131-148
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Warszawa, marzec 1999, s. VI, materiał Biura KRRiT, niepublikowany.
 • Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 190/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, materiał Biura KRRiT, niepublikowany.
 • Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 310/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku, materiał Biura KRRiT, niepublikowany.
 • Uchwała nr 585/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia sposobu postępowania dotyczącego sytuacji mandatu Marka Ostrowskiego w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej SA, materia Biura KRRiT, niepublikowany.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 roku, sygn. akt. W6/95.
 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, Dz. U. z 2010, nr 152, poz. 1023.
 • Adamczyk W., Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce (1989–1995), Poznań 1999.
 • Dobek-Ostrowska B., Przemiany systemu medialnego w Polsce po 1989 roku, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1997, s. 84–99.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 • Mielczarek T., Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–1997, Kielce 1998.
 • Miżejewski M., Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, Przemyśl 2005.
 • Prawo radiofonii i telewizji w świetle standardów europejskich, red. C. Banasiński, Warszawa 2001.
 • Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001.
 • Zygadło J., Prawo radiofonii i telewizji, [w:] Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce, red. A. Kudłaszczyk, A. Małkiewicz, R. Karpiński, Wrocław 1995, s. 65–72.
 • Mielczarek T., Pierwsze lata działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993–1997), „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3–4, s. 80–91.
 • Mielczarek T., Telewizja Polska SA w latach 1994–1996, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 3–4, s. 58–72.
 • Żurawski J. A., Odwołanie rad nadzorczych w publicznym radiu i telewizji, „Aktualności Telewizyjne” 1999, nr 3, s. 142–151.
 • Żurawski J. A., Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o RTV, „Aktualności Telewizyjne”, 1999, nr 1, s. 143–153.
 • Bronisław Wildstein odwołany z funkcji prezesa TVP, www.wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bronislaw-Wildstein-odwolany-z-funkcji-prezesa-TVP,wid,8748799,wiadomosc.html?ticaid=110cda (20.06.2013).
 • Do 8 listopada kandydatury do Rady Nadzorczej TVP i Polskiego Radia, www.polskatimes.pl/artykul/310888,do-8-listopada-kandydatury-do-rady-nadzorczej-tvp-i,id,t.html (23.06.2013).
 • Gluza R., Rada ministrów, „Press” 2003, nr 3, s. 33–37,
 • Heller A., Zasada Strąka, „Polityka” 1998, nr 23, s. 46.
 • Janecki S., Stachura-Wojtkowska Z., Titanic z Woronicza, „Wprost” 08.11.1998, s. 48.
 • KRRiT: Uwolnić telewizję, „Rzeczpospolita” 1996, nr 64, s. 3.
 • Kublik A., Czabański i Targalski zawieszeni, www.wyborcza.pl/1,76842,5950980,Czabanski_i_Targalski_zawieszeni.html (22.03.2014).
 • Kublik A., Polskie Radio odzyskane nie tylko dla PiS, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 139, s. 5.
 • Kublik A., Skok na telewizję, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 127, s. 6.
 • Kublik A., Urbański nie chce odejść, www.wyborcza.pl/1,76842,6083262,Urbanski_nie_chce_odejsc.html (24.03.2014).
 • Nie widzę kolegów na ekranie, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 24, s. 4.
 • Pap: Ruszył proces za złogi gierkowsko-gomułkowskie, www.hfhr.org.pl/precedens/media-o-nas/pap-ruszyl-proces-za-zlogi-gierkowsko-gomulkowskie.html (22.03.2014).
 • Pat we władzach telewizji publicznej, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 120, s. 4.
 • Piotr Farfał z zarządu TVP zawieszony. Zemsta za Targalskiego?, www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5971668,Piotr_Farfal_z_zarzadu_TVP_zawieszony__Zemsta_za_Targalskiego_.html (23.03.2014).
 • Sarzyński P., Zwycięzcy biorą wszystko, „Polityka” 1997, nr 33, s. 16.
 • Stachura Z., Przerzucanie kanałów, „Wprost”, 01.11.1998, s. 54.
 • Urbański – nowy prezes TVP, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urbanski;-;nowy;prezes;tvp,109,0,226925.html (20.06.2013).
 • Zalewska L., Zdort M. D., Polityczne media publiczne, „Rzeczpospolita” 2002, nr 85, s. 16.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dcb97ca-4552-48c0-8e1e-025a278c8e90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.