PL EN


2007 | 1(1) | 7-20
Article title

Od administracji publicznej do public governance

Authors
Content
Title variants
EN
From public administration to public governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem studium jest ewolucja myśli administracyjnej od prawniczego ujęcia właściwego Rechsstaat oraz od kolejnych ujęć związanych z teorią organizacji (choć pierwsze z nich, Study of Administration Woodrowa Wilsona, programowo należało do sfery nauk politycznych) do obecnych koncepcji public governance, mających za punkt odniesienia społeczeństwo obywatelskie i interesariuszy administracji publicznej. Kolejne podejścia do problematyki administracji publicznej nie zrywały całkowicie z wcześniejszymi koncepcjami i realizacjami, lecz tworzyły nakładające się na siebie „warstwy”, składające się na współczesną wizję administracji publicznej.
EN
The study presents the sense of evolution of thinking on public administration – from a legal approach caracteristic of the Rechtsstaat and furher approaches linked with theory of organisation (though the first of them, Woodrow Wilson’s Study of Administration was declared to belong to political science) to present ideas of public governance, oriented on civil society and public administration stakeholders. The subsequent approaches of public administration have not been breaking fully with the previous ones and their implementations, but they have been a kind of „layers”, laid one after another one, and producing the present vision of public administration.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk o Państwie i Prawie
References
 • Block M. (1875). Dictionnaire de l'Administration française, 1.1, wyd. 2. Paris: Berger-Levrault.
 • BovairdT. (2005)."Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society", International Review of Administrative Sciences, nr 2.
 • Bovaird T., Löffler E. (2003). "Understanding Public Management and Governance", w: T. Bovaird, E. Löffler (wyd.), Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
 • Boyte H.C. (2005). "Reframing Democracy: Governance, Civic Agency, and Politics", Public Administration Review, nr 5.
 • Buchacz T., Wysocki S. (2003). "Quality Management in Administration: European Models, Polish Experience", The Polish "Yearbook of Civil Service.
 • Chevallier J. "Stakeholder Analysis and Natural Resources Management", http://www.carleton.ca/ -jchevali/STEKEH2.html.
 • OECD (1993). DAĆ Orientations on Participatory Development and Good Governance. Paris: OECD.
 • Delvolve P. (2003). "Raport końcowy", w: Prawo do dobrej administracji. Warszawa (Biuletyn Biura Informacji Rady Europy, nr 4).
 • Dunsire A. (1973). Administration. The World and the Science, wyd. 1. London: Robertson (reprint 1981).
 • Foster Ch.D., Plowden EJ. (1996). The State Under Stress. Can the Hollow State be Good Government? Buckingham - Philadelphia: Open University Press.
 • Hague R., Harrop M., Breslin S. (1998). Comparative Government and Politics. An Introduction, wyd. 4. Houndmills-Basingstoke: Macmillan 1998
 • Hausner J. (2002). "Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego", w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Izdebski H. (2000). "Z dziejów terminu "społeczeństwo obywatelskie"", w: Prawo i lad społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Izdebski H. (2001). Historia administracji, wyd. 5. Warszawa: Liber.
 • Izdebski H. (2004). "Kręgi prawne i kręgi kulturowe. O podstawach typologii makrokomparatystyki prawniczej", w: Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa.: Liber.
 • Izdebski H. (2005). "Typy prawa i stylów europejskiej administracji publicznej", w: W.J. Wołpiuk (red.), Administracja polska w zjednoczonej Europie. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 • Izdebski H. (2006). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wyd. 4. Warszawa: Lexis-Nexis.
 • Izdebski H. (2006a). "Badania nad administracją publiczną", w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, wyd. 2. Warszawa: LexisNexis.
 • Izdebski H. (2006b). "Jednostka wobec rządów prawa i państwa prawnego", w: M. Wyrzykowski (red.), Prawa stają sic prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa. Warszawa: Liber.
 • Izdebski H. (2007). Fundamenty współczesnych państw, Warszawa: LexisNexis.
 • Keohane N., Nye J. (2000). Governance in a Globalization World. Washington, DC: Brookings Institution.
 • Klijn E.H., Koppenjan J.F.M. (2000). "Public Management and Policy Networks. Foundations of a Network Approach to Governance", Public Management, t. 2.
 • Löffler E. (2003). "Governance and Government: Networking with External Stakeholders", w: T. Bovaird, E. Löffler (wyd.), Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
 • Lynn L.E. jr., Heinrich C.H., Hill C.J. (2000). "Studying Governance and Public Management. Why? How?", w: C.H. Heinrich, L.E. Lynn jr. (wyd.), Governance and Performance. New Perspectives. Washington DC: Georgetown University Press.
 • Manning N. (2000). "The New Public Management and Its Legacy", Administrative and Civil Service Reform, www.Worldbank.org/publicsector/civilservice/debate1.htm.
 • Meier K.J. (2000). Politics and the Bureaucracy: Policymaking in the Fourth Branch of Government. Fort Worth: Harcourt College Publ..
 • Peters B.G. (1999). Administracja publiczna w systemie politycznym, przekł. K.W. Frieske. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Peters B.G. (2001). The Future of Governing. (Studies in Government and Public Policy). Lawrence: University Press of Kansas.
 • Pollitt C., Bouckaert G. (2004). Public Management Reform. A Comparative Analysis, wyd. 2. Oxford: Oxford University Press.
 • Wilson W. (1887)."The Study of Administration", Political Science Quaterly, t. 2, nr 2.
 • Spangler B. "Stakeholder Representatives", http::/www.beyondintractability.org/m/stakeholder/jsp.
 • Zawicki M. (2002). "New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego", w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Zawicki M. (2005). Wykorzystanie instrumentów nowego zarządzania publicznego w Polsce, rozprawa doktorska, AE w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dde5dd3-bd67-45b4-a7e5-b96ed7a0fc35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.