PL EN


2015 | 3(41) | 7-15
Article title

Exploratory Study on Absorption and Investment of European Union Structural Funds 2007–2013 by NUTS 2 Level Self-Governments in Poland

Authors
Title variants
PL
Pozyskanie i kierunki inwestycji funduszy strukturalnych UE 2007–2013 (2015) przez samorządy województw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article provides information on geographical distribution of European Union structural funds among Polish regions (voivodships) analyzing it from various points of view: various kinds of funds, their purposes, amount per inhabitant, as well as the value, structure and types of investments co-financed from EU structural funds obtained by regional authorities — i.e., Voivodship Self-governments under Operational Programmes 2007–2013, as of 31 December 2014.
PL
Celem artykułu jest określenie wartości, struktury i kierunków wykorzystania dofinansowania unijnego pozyskanego przez władze regionalne, tj. samorządy wojewódzkie z programów operacyjnych 2007–2013 według stanu na 31 grudnia 2014 r.
Contributors
 • Warsaw University of Life Sciences
References
 • Drejerska, N., and J. Kołyska. 2009. “Doświadczenia samorządów w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na rozwój obsza-rów wiejskich.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu no. 11 (4):72–77.
 • Heller, J., and M. Bogdański. 2013. “Skuteczność polityki spójności ekonomicznej Unii Europejskiej.” Studia Europejskie (4):149–167.
 • Milewska, A. 2007. “Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia inwestycji gminnych i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu no. 9 (2):247–255.
 • Milewska, A. 2011. “Use of the EU Funds in Financing of Public Services Performed by Local Self-Government Units.” In Development Prospects of Rural Areas Lagging behind in the CEE Region. Conference Proceeding, edited by L. Villâanyi, J. Kâaposzta and H. Nagy, 193-201. Gèodèollîo: SZIU.
 • Pomianek, I.M. 2006. “Szanse rozwoju sektora MŚP w świetle realizacji sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004–2006.” In Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 2. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, edited by J. Otto and R.P. Stanisławski, 84–93. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Powęska, H. 2008. Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Przedsiębiorczość w Polsce. 2013. edited by Departament Strategii i Analiz. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Rakowska, J. 2010. “Udział sektora MSP w realizacji projektów w ramach wybranych działań SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004–2006 na obszarach wiejskich.” Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia no. 9 (2):153–162.
 • Rakowska, J. 2011. “Support for Innovations in Higher Education in Poland under Selected Operational Programmes since 2004.” In Proceedings of TIIM2011 Conference. 28–30 June, 2011 Oulu Finland, edited by M. Savolainen, H. Kropsu-Vehkaperä, A. Aapaoja, T. Kinnunen and P. Kess, 1279–1293. Oulu, Finland.
 • Rakowska, J. 2013a. Klasyfikacje obszarów. Kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Warszawa: Wieś Jutra.
 • Rakowska, J. 2013b. “Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji środków unijnych z programów operacyjnych 2007–2013 (2015) w województwie lubelskim. Analiza na poziomie gminnym.” Studia Ekonomiczne i Regionalne no. 6 (4):53–62.
 • Rakowska, J. 2014. “Pozyskanie funduszy unijnych z programów operacyjnych 2007–2013 przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w ujęciu regionalnym” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu no. 52 (1):129–139.
 • Szlachta, J. 2011. “Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej.” In Nowy paradygmat rozwoju — najnowsze trendy i perspektywy rozwoju polityki regionalnej, edited by M. Kolczyński and P. Żuber, 27–37. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Wojewódzka-Wiewiórska, A. 2012. “Obtaining Funds from the EU Budget by Rural Communes of the Masovian Voivodship.” Journal of Agribusiness and Rural Development no. 2 (24):273–283.
 • Wojewódzka-Wiewiórska, A. 2013. “Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego.” Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich no. 100 (2):15–24.
 • Zając, J., A. Wojewódzka, and M. Stawicki. 2009. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7de16320-fcf1-4094-9b8d-98811722f35f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.