PL EN


2017 | 7(967) | 87-103
Article title

Nienaruszalność unijnego systemu wartości jako żywotny interes Unii Europejskiej – krytyczna analiza mechanizmu egzekucji postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Authors
Title variants
EN
The Inviolability of the European Union’s Values – a Critical Analysis of TEU’s Article 2 Execution Mechanism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W żywotnym interesie Unii Europejskiej leży utrzymanie nienaruszalności jej wartości. Katalog tych wartości przedstawiono w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Mechanizm ich egzekwowania został opisany w art. 7 TUE. Warunki uruchomienia oraz obawy co do konsekwencji użycia art. 7 czynią go swoistą opcją nuklearną. Charakter art. 7 wymusił stworzenie instrumentu, który może zostać zastosowany w praktyce. W odpowiedzi na tę konieczność Komisja Europejska przyjęła w 2014 r. Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności. W reakcji na przedłużający się kryzys konstytucyjny w Polsce Komisja Europejska po raz pierwszy sięgnęła po stworzony przez siebie instrument, który ma na celu sprawdzenie stanu praworządności w jednym z państw członkowskich UE. Celem opracowania jest krytyczna analiza mechanizmu opisanego w art. 7 oraz narzędzia stworzonego przez Komisję Europejską. Przeprowadzona analiza potwierdza niską skuteczność instrumentów egzekwowania poszanowania unijnych wartości, co ogranicza możliwość adekwatnej reakcji w wypadku ich naruszenia, a przez to również efektywnego zabezpieczenia żywotnego interesu UE.
EN
The inviolability of the European Union’s values is of vital interest to the Union. The list of these values is laid down in article 2 of TEU, while Article 7 lays down the mechanism of their enforcement. The terms and conditions for using Article 7, and anxieties about possible outcomes, have led this article to be dubbed the nuclear option. Its nature prompted the European Commission (EC) to adopt a more practical tool – the New Framework to Strengthen the Rule of Law (2014). Responding to the prolonged constitutional crisis in Poland, the EC has now for the first time invoked its framework to evaluate the conditions of rule of law in a particular Member State. This article presents a critical analysis of the mechanism enabled by Article 7 and the tool created by the EC. The analysis proves that Union’s instruments established to enforce respect for its values are ineffective, which limits its ability to properly respond to the violation of these values and effectively secure the vital interests of the European Union as well.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, prostakr@uek.krakow.pl
References
 • Bárd P., Carrera S., Guild E., Kochenov D. [2016], An EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights, „CEPS Paper in Liberty and Security in Europe”, nr 91.
 • Barroso J.M. [2013], Orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2013 roku, Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, 11 września 2013 r., http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_pl.htm (data dostępu: 10.01.2017).
 • Bugarič B. [2014], Protecting Democracy and the Rule of Law in the European Union: The Hungarian Challenge, „LEQS Paper”, nr 79, https://doi.org/10.2139/ssrn.2466340.
 • Búrca G. de [2004], Beyond the Charter: How Enlargement Has Enlarged the Human Rights Policy of the European Union, „Fordham International Law Journal”, vol. 27.
 • Búrca G. de [2013], Europe’s raison d’être [w:] European Union’s Shaping of the International Legal Order, red. D. Kochenov, F. Amtenbrink, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Carrera S., Guild E., Hernanz N. [2013], The Triangular Relationship between Fundamental Rights, Democracy and Rule of Law in the EU: Towards an EU Copenhagen Mechanism, „CEPS Paperbacks”, 20 November.
 • Dahl R.A. [1995], Demokracja i jej krytycy, Znak, Kraków.
 • Kochenov D., Pech L. [2015], Upholding the Rule of Law in the EU: On the Commission’s ‘Pre-Article 7 Procedure’ as a Timid Step in the Right Direction, EUI Working Papers, RSCAS 2015/24, Badia Fiesolana, https://doi.org/10.2139/ssrn.2625602.
 • Müller J.W. [2013a], Safeguarding Democracy inside the EU: Brussels and the Future of Liberal Order, Transatlantic Academy Paper Series, nr 3.
 • Müller J.W. [2013b], Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside Member States?, https://www.princeton.edu/~jmueller/ELJ-Democracy%20Protection-JWMueller-pdf.pdf (data dostępu: 20.09.2016).
 • Müller J.W. [2014], The EU as a Militant Democracy, or: Are There Limits to Constitutional Mutations within EU Member States?, „Revista de Estudios Políticos”, nr 165.
 • Sadurski W. [2010], Adding Bite to a Bark: The Story of Article 7, E.U. Enlargement, and Jörg Haider, „Columbia Journal of European Law”, vol. 16, nr 3.
 • Witte B. de, Toggenburg G. [2004], Human Rights and Membership of the European Union [w:] The EU Charter of Fundamental Rights, red. S. Peers, A. Ward, Hart Publishing, Oxford.
 • Dokumenty Unii Europejskiej i Rady Europy:
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności [2014], COM(2014) 158 final, Strasburg.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczący art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej: Poszanowanie i promocja wartości, na których opiera się Unia [2003], COM(2003) 606 final, Bruksela.
 • Opinia Służby Prawnej Rady Unii Europejskiej dotycząca Komunikatu Komisji w sprawie nowych ram UE na rzecz umocnienia praworządności – zgodność z Traktatami [2014], 10296/14, Bruksela, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10296-2014-INIT/en/pdf (data dostępu: 20.09.2016).
 • Report on the Rule of Law, Adopted by the Venice Commission at Its 86th Plenary Session (Venice, 25–26 March 2011) [2011], CDL-AD(2011)003rev, Strasburg, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e (data dostępu: 20.09.2016).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji praw podstawowych: standardy i praktyki na Węgrzech (zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r.) [2013], P7_TA(2013)0315, Strasburg, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+PDF+V0//PL (data dostępu: 20.09.2016).
 • Zalecenie Komisji z dnia 27.07.2016 r. w sprawie praworządności w Polsce [2016], COM(2016) 5703 final, Bruksela.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7de8482e-699d-4123-927f-421785c370cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.