PL EN


2010 | 4(14) | 45-58
Article title

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce - problemy i wyzwania

Authors
Content
Title variants
EN
Social Entrepreneurship in Poland: Problems and Challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest przedsiębiorczość społeczna w Polsce. W pierwszej części tekstu przedstawiono wybrane definicje przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych występujące w literaturze przedmiotu i na tym tle omówiono definiowanie tej kwestii w polskim piśmiennictwie. Następnie zwrócono uwagę na dylematy dotyczące wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. Przedmiotem zainteresowania jest tu sposób wykorzystania środków publicznych pochodzących z funduszy strukturalnych, które są znaczącym źródłem wsparcia tej grupy podmiotów. W podsumowaniu zamieszczono wnioski wynikające z analizy.
EN
The subject of this paper is social enterprise in Poland. It presents selected definitions of social entrepreneurship and social enterprises, and defines this problem based on Polish literature. The focus of the second part of the paper is on dilemmas concerning support for entities of social economy, including social enterprises. The author pays special attention to the use of public resources coming from structural funds, which constitute a significant source of support for these entities. In the final part of the paper, the author offers some conclusions of her analysis.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Alter K. (2004). "Anatomia przedsiębiorstwa społecznego, różne modele", w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tek-stów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Borzaga C. (2008). "Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej: rosnąca rola zachowań społecznie odpowiedzialnych w konsumpcji, oszczędzaniu i produkcji", w: E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Borzaga C., Defourny J. (red.) (2001). The Emergence of Social Enterprise. London-New York: Routledge.
 • Borzaga C., Santuari A. (2008). "Nowe trendy w sektorze non-profit w Europie", w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Borzaga C., Tortia E. (2007). "Social economy in the theory of the firm", w: Social Economy Organisation in the Theory of the Firm. Paryż: OECD.
 • Daniele D. (2007). Uwarunkowania prawne przedsiębiorstw społecznych: przykłady z kilku krajów europejskich (przeł. H. Husak). Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2007_8_es_teksty.pdf (dostęp: 01.03.2011).
 • Davister C., Defourny J., Gregoire O. (2008). "Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej (WISE) w Unii Europejskiej: przegląd kategorii", w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Defourny J. (2005). "Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie. Koncepcja i rzeczywistość", w: Ekonomia społeczna. Kraków 2004. II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej. Materiały. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.
 • Defourny J., Develtere P. (2006). "Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor", w: Współczesne teorie trzeciego sektora. Wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Defourny J., Nyssens M. (2010). "Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences, Journal of Social Entrepreneurship, t. 1, nr 1, s. 32-53.
 • EMES (1999). The Emergence of Social Enterprises in Europe. New Answers to Social Exclusion. Bruksela.
 • Gosk I. (2010). "Wsparcie ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki", Trzeci Sektor, nr 21, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Guz H., Mituś A. (2010). Analiza wsparcia ekonomii społecznej w ramach poddziałania 7.2.2 PO KL na lata 2007-2013, ekspertyza opracowana na zlecenie MSAP UEK w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, maszynopis. Kraków.
 • Hausner J. (2008). "Czy finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną", Ekonomia Społeczna, nr 2, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S. (2008). "Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja", w: J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. Skrypt 2. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Herbst J. (2008a). Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Herbst J. (2008b). "Pole przedsiębiorczości społecznej w Polsce", w: J. Hausner, A. Giza-Poleszczuk (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Hausner J., Laurisz N. (2006). "Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja", w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Izdebski H. (2003). Komentarz do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Juraszek-Kopacz B. (2006). Ekonomia społeczna a biznes - współistnienie, konkurencja, współpraca, raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Juraszek-Kopacz B., Sienicka A., Zagrodzka T. (2008). "Ekonomizacja organizacji pozarządowych - wyzwania i szansę okiem praktyków", Ekonomia Społeczna Teksty, nr 10, http://es.teksty.ekonomiaspo-leczna.pl/
 • Kaźmierczak T. (2007). "Zrozumieć ekonomię społeczną", w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Kerlin J. (2006). "Social enterprise in the United States and Europe: Understanding and learning from the differences", Voluntas, 1.17, nr 3, s. 247-263.
 • Kerlin J. (2008). "Przedsiębiorstwa społeczne w Stanach Zjednoczonych a w Europie - czego mogą nas nauczyć różnice", w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Kramer R. (2008). "Trzeci sektor w trzecim tysiącleciu", w: Współczesne teorie trzeciego sektora. Wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Laville J.J., Nyssens M. (2001). "The social enterprise: Towards a theoretical socio-economic approach", w: C. Borzaga, J. Defourny (red.), The Emergence of Social Enterprises. London: Routledge.
 • Laville J.J., Nyssens M. (2008). "Przedsiębiorstwo społeczne. W stronę teoretycznego ujęcia socjoekonomicznego", w: J.J. Wygnański (red.), Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Leś E. (2005). "Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje", Trzeci Sektor, nr 2, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Leś E. (2008a). "Gospodarka społeczna, nowa gospodarka społeczna, przedsiębiorstwo społeczne", w: E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Leś E. (2008b). "Koncepcje gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym i nowej polityce społecznej", w: E. Leś, M. Ołdak (red.), Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet edukacyjny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mair J., Marti I. (2006). "Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight", Journal of World Business, t. 41, s. 36-44.
 • Frączek M., Krupnik S., Szczucka A., Osiborska K., Pacut A. (2010). Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce, maszynopis. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 • Nałęcz S. (2008). Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych PAN.
 • Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce (2008). Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej z dn. 20 czerwca 2010 (2010). www.konsultacje.ofop.eu
 • Protokół z przebiegu siedemnastego posiedzenia Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i dwudziestego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (2008). www.equal.org.pl
 • Rechulicz M. (2006). "Organizacje pozarządowe - alternatywa dla przedsiębiorczości czy przedsiębiorczość?", Trzeci Sektor, nr 7, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2007). "Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej", w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2007). "Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce", Trzeci Sektor, nr 9, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2010). "Rozwój sektora ekonomii społecznej w Polsce: między zatrudnieniem socjalnym i przedsiębiorczością społeczną", Trzeci Sektor, nr 21, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Salamon L. (1993). "The marketization of welfare: Changing non-profit and for profit roles in the American welfare state", Social Service Review, t. 67, nr l.s.16-39.
 • Salamon L., Anheier H. (1992). "In search of the nonprofit sector. The question of definitions", Voluntas, t. 3, nr 2.
 • Salamon L., Anheier H. (1998). "Social origins of civil society: Explaining the nonprofit sector cross-nationality", Voluntas, t. 9, nr 3, s. 213-246.
 • Salamon L., Flaherty L. (2008). "Rozwiązania prawne dla sektora non-profit: Dziesięć zagadnień do rozstrzygnięcia", w: Współczesne teorie trzeciego sektora. Wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/ Jawor.
 • Spear R. (2006). "Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich", Ekonomia Społeczna Teksty, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/
 • Spear R., Bidet E. (2003). The Role of Social Enterprise in Europe Labour Market, EMES Working Paper, nr 3.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (2009). Warszawa.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (2010). Warszawa.
 • Wygnański J.J. (2009). O ekonomii społecznej- podstawowe pojęcia, instytucje i kompetencje. Szczecin: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.
 • Wygnański J.J. (2006). "Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości. Raport otwarcia", Ekonomia Społeczna Teksty, nr l, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7df4d96e-c8bc-48b7-a725-5eae572284b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.