Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3(21) | 43-55

Article title

Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy

Authors

Content

Title variants

EN
Direct Spatial Development Tools at the Local Level vs. the Economic Development as a Research Problem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie − w oparciu o studia przypadków − gospodarczych konsekwencji stosowania przez organy gmin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zaproponowanie możliwej do przyjęcia metodologii badawczej w tym zakresie. W szczególności podjęto próbę zweryfikowania, czy wybrana w poszczególnych gminach koncepcja zarządzania przestrzenią wpływa w stopniu znaczącym na rozwój gospodarczy danej gminy, a zwłaszcza na liczbę zlokalizowanych na jej obszarze podmiotów gospodarczych. Zweryfikowano m.in. liczbę wydawanych decyzji lokalizacyjnych przypadających w poszczególnych gminach na tysiąc mieszkańców, liczbę odmów ustalenia warunków zabudowy oraz uchwalonych w gminach planów miejscowych, korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej.
EN
The purpose of this paper is to determine, on the basis of case studies, the economic consequences of the application by the local municipal authorities of spatial development plans and of documents concerning the conditions for construction and land management. In particular, the author attempts to verify whether the space management concept adopted in various municipalities had an impact on their economic development, especially the number of businesses in the area. For each municipality, the author describes the number of location decisions per one thousand inhabitants; the number of documents concerning the conditions for construction and land management which were rejected; as well as the number of local plans in the municipalities that encourage the development of entrepreneurship at a local scale.

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

 • Fogel P. (2012). "Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach", Biuletyn KPZK PAN, z. 250.
 • Gawroński H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Kuźnik F. (2012). "Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych", Studia KPZK PAN, t. CXLIII.
 • Kwaśniak P. (2008). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Laszuk M., Paciorkiewicz Z. (2011). "Czynniki i bariery przedsiębiorczości w gospodarce regionalnej i lokalnej", w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Małysa-Sulińska K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Markowski T. (2011). "Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej − założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem w: T. Markowski, P. Zuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ney B. (2012). "Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy" w: A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXLII.
 • Nowak M. (2012a). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warszawa: CeDeWu.
 • Nowak M. (2012b). "Decyzje o warunkach budowy jako instrument zarządzania przestrzennego w podmiejskich gminach przygranicznych", Samorząd terytorialny, nr 10.
 • Nowak M. (2012c). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warsz C.H.Beck.
 • Nowak M., Mickiewicz P. (2012). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Warsz CeDeWu.
 • Parysek J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Parysek J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pasieczny J. (2008). Profile gmin w Polsce − zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Saar M. (2011 ). Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. Warszawa: CeDeWu.
 • Skotarczak T., Nowak M. (2012). "Podstawowe instrumenty i uwarunkowania zarządzania przestrzenią w Polsce", w: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta. Warsz CeDeWu.
 • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki", załącznik do Uchwały Rady Gminy Suwałki nr XVII/17 z dnia 12 września 2008 r.
 • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz", załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXI1/373/2001 z 30 listopada 2005 r.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa: C.H. Beck.
 • Śleszyński P., Solon J. (2010). "Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach", Studia KPZK PAN, t. CXXX.
 • Wojciechowski E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
 • Ziobrowski Z. (2010). "Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy", Biuletyn KPZK PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7df54a6c-f766-408e-a530-3b775eedaf26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.