PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 290-303
Article title

Geografia wybranych doświadczeń krajoznawczych motocyklistów uprawiających turystykę skuterową zrzeszonych w klubie Burgmania

Content
Title variants
EN
Geography of the Selected Touring Experiences of Motorcyclists Engaged in Scooter Tourism Who Are Members of the Burgmania Club
RU
География избранного краеведческого опыта мотоциклистов, занимающихся мотороллерным туризмом, объединенных в клубе Burgmania
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Aktywność turystyczna wpływa na zwiększenie percepcji turystycznej mieszkańców danego regionu. Jedną z nowszych form turystyki w Polsce jest turystyka motocyklowa. Jej odmianą jest turystyka uprawiana na tzw. maxi skuterach. Celem pracy było określenie miejsca turystyki krajoznawczej (motywów poznawczych) w migracjach turystycznych podejmowanych przez motocyklistów – członków grupy zachodniopomorskiej Burgmanii oraz określenie geografii ich najważniejszych doświadczeń krajoznawczych. Materiał badany stanowiło 38 motocyklistów w wieku od 36 do 67 lat, płci męskiej. Motocykliści zrzeszeni w klubie Burgmania w sezonie 2015 podczas 61 wyjazdów pokonali 26 326 km. Średnia odległość drogowa do miejsc docelowych wyjazdów wynosiła 160 kilometrów, przy czym w przypadku połowy wyjazdów (50,8%) miejsca docelowe położone były w odległości do 100 km. Stwierdzono dominację wyjazdów jednodniowych do miejsc docelowych leżących w ekwidystancie umożliwiającej penetrację turystyczną regionu. Podstawowym celem była sama przyjemność z jazdy w grupie i motywy towarzyskie. Turystyka skuterowa może się przyczynić do podniesienia poziomu doświadczeń krajoznawczych. Implikację praktyczną stanowią zestawione w pracy trasy, punkty docelowe i pośrednie, które można wykorzystać w planowaniu przyszłych wyjazdów motocyklowych.
EN
Tourist activity increases the tourist perception of inhabitants of a region. One of the newer forms of tourism in Poland is motorcycle tourism. One of its varieties is maxi scooter tourism. The aim of the study was to determine the place of sightseeing tourism (cognitive motives) within tourist migration undertaken by motorcyclists, members of the West Pomeranian Burgmania Club as well as to define the geography of their most important sightseeing experiences. The test material consisted of 38 male riders, aged from 36 to 67. Motorcyclists from Burgmania Club covered 26,326 km in 61 trips in the 2015 season. The average road trip distance to destination was 160 km, whereas half of the trips (50.8%) had destinations located less than 100 km away. The majority was one-day trips to destinations allowing tourist penetration of the region. The primary objective was riding for pleasure in a group and social motives. Scooter tourism can contribute to raising the level of sightseeing experience. Practical implications are made up of the summarised routes, destinations and intermediate points that can be used in planning of future motorcycle trips.
RU
Туристская активность влияет на повышение туристского восприятия жителей данного региона. Одна из новейших форм туризма в Польше – мотоциклетный туризм. Его разновидность – туризм, которым занимаются на так называемых макси скутерах. Цель работы – определить место краеведческого туризма (познавательные мотивы) в турмиграциях, предпринимаемых мотоциклистами-членами запад- нопоморской группы Burgmania, а также определить географию их самого важного краеведческого опыта. Материал для изучения представляли 38 мотоциклистов-мужчин в возрасте от 36 до 67 лет. Мотоциклисты, объединенные в клубе Burgmania, в сезоне 2015 г. во время 61 поездки проехали 26 326 км. Среднее дорожное расстояние к местам назначения поездок составляло 160 км, причем в случае половины поездок (50,8%) места назначения были расположены на расстоянии до 100 км. Выявили преобладание однодневных поездок в места назначения, расположенные на расстоянии, дающем возможность проникать в избранные туристские местности региона. Основной целью были сама приятность от езды в группе и общительные мотивы. Мотороллерный туризм может способствовать повышению уровня краеведческого опыта. Практическая импликация – это составленные в разработке маршруты, пункты назначения и промежуточные пункты, которые могут быть использованы в планировании будущих поездок на мотоциклах.
Year
Pages
290-303
Physical description
Contributors
author
References
 • Barańska O. (2008), Pomorze Zachodnie. Moja mała ojczyzna, INES, Szczecin.
 • Biedroń A. (2011), Turystyka motocyklowa w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Bieńczyk G. (2003), Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Głąbiński Z. (2008), Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Kantyka J. (2015), Kreowanie produktu sportowo-rekreacyjnego miasta Katowice w świetle badań ankietowych osób w wieku 55+, ), (w:) Michalczak W., Panfil R., Usługi rekreacyjne – identyfikowanie i dystrybucja, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 6.
 • Kociuba J. (2012), Pomorze, Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin.
 • Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003), Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (1998), Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Okolice Szczecina (2013), Expressmap Polska Sp. z o.o.
 • http://www.burgmania.net/index.php?lang=pl [dostęp: 25.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dfe362e-2971-42c8-b337-0b7b3af10cca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.