PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 93-109
Article title

Indywidualizacja i dyfuzja sieciowości. Refleksje nad przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce

Content
Title variants
EN
Individualization and diffusion of networks. Reflections on the socio-cultural transformations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy dwóch aspektów dokonujących się współcześnie przemian społeczno-kulturowych: indywidualizacji oraz rozprzestrzeniania się logiki sieci. Rozważam specyfikę obu procesów w polskim kontekście oraz stawiam pytania o ich możliwe implikacje dla funkcjonowania firm i organizacji, szczególnie w wymiarze ewolucji źródeł i form współpracy organizacyjnej, a także zmieniającej się roli relacji nieformalnych i kompetencji miękkich. Pierwsza część artykułu poświecona jest procesowi indywidualizacji, która wydobywając jednostkę na pierwszy plan, redefiniuje możliwości jej samorealizacji oraz narusza tradycyjny model relacji ze wspólnotą. Druga dotyczy rozprzestrzeniania się logiki sieciowej. Wchodząc w kolizję z dwiema ważnymi zasadami cywilizacji zachodniej - liniowości oraz relacyjnego ujmowania władzy - wymusza nowe sposoby zarządzania i organizowania.
EN
The text deals with two aspects of the ongoing contemporary sociocultural changes: individualization and the spread of the network logic. I discuss the specific nature of both processes in the Polish context, and ask the question about their possible implications for the functioning of companies and organizations, especially in the time of evolution of the sources and forms of organizational collaboration, as well as the changing role of informal relationships and soft skills. The first part is dedicated to the process of individualization, which, by bringing the unit to the forefront, redefines the possibilities of its fulfilment and violates the traditional model of relationship with the community. The second part deals with the spread of the network logic. Coming into conflict with two major principles of Western civilization - the linearity and the recognition of relational power - it forces the new ways of managing and organizing.
Keywords
Year
Issue
Pages
93-109
Physical description
Dates
issued
2011-05-30
Contributors
References
 • Adam, B. 2010. Czas, Warszawa: Sic.
 • Bauman, Z. 2008. Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk: DNT.
 • Beck, U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Warszawa: Scholar.
 • Beck-Gernsheim, E. 1996. Life as a planning project, w: S. Lash, B. Szerszynski i B. Wynne (red.) Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology, London: Sage Publications.
 • Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M. i Swidl A. 2007. Sk􀃯onno􀄂ci serca. Indywidualizm i zaanga􀄝owanie po amerykańsku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bendyk, E. 2006. Innowacje, głupcze! Polityka, nr 36 (2570).
 • Berger, P. 1995. Rewolucja Kapitalistyczna, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Berger, P. i T. Luckmann 1983. Spo􀃯eczne tworzenie rzeczywisto􀄂ci, Warszawa: PIW.
 • Beyme von, K. 2005. Wspó􀃯czesne teorie polityczne, Warszawa: Scholar.
 • Bokszański, Z. 2007. Indywidualizm a zmiana spo􀃯eczna: Polacy wobec nowoczesnosci – raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Burt, R.S. 2007. Brokerage and Closure, Oxford: Oxford University Press.
 • Castells, M. 1997. The Power of Identity, Vol. II. Malden: Blackwell Publishers.
 • Castells, M. 2002. The Rise of Network Society, Oxford: Blackwell.
 • Czaputowicz, J. 2003. Suwerenność w teoriach stosunków międzynarodowych i praktyce integracji europejskiej. Civitas, nr 7, Warszawa.
 • Giddens, A. 2010. Nowoczesność i tosamość „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hajer, M.A. i H. Wagenaar (red.) 2003. Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society Theories of Institutional Design, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hansen, M. 2009. Collaboration, Harvard Business School Publihing.
 • Hofstede, G. 2007. Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Jacyno, M. 2007. Kultura indywidualizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jasińska-Kania, A. 2008. Warto􀄂ci uznawane przez Polaków na tle Europy, http://www.academia.pan.pl/dokonania.php?id=493&jezyk=p.
 • Kochanowicz, J. 2010. Polska w epoce nowoczesnego wzrostu gospodarczego, w: W. Morawski(red.) Modernizacja Polski, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kula, M. 2010. Modernizacja wyzwaniem? Rzut oka na histori􀃚 Polski, w: W. Morawski (red.) Modernizacja Polski, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kuźniar, R. 2004. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy, w: E. Haliżak (red.) Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Kwiatkowski, P. 2008. Pami􀃚􀃊 zbiorowa spo􀃯ecze􀃱stwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa: Scholar.
 • Marody, M. i J. Kochanowicz 2007. Pojęcie kultury ekonomicznej w wyjaśnianiu polskich przemian, w: J. Kochanowicz, S. Mandes i M. Marody (red.) Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • North, D. 2005. Understanding the Process of Economic Change, Princeton: Princeton University Press.
 • Nowak, S. 2009. O Polsce i Polakach, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. OBOP 2004. Praca jako warto􀄂􀃊, komunikat z badań.
 • Pajdzińska, A. 2008. O nepotyzmie, kumoterstwie i kolesiostwie słwów kilka. Etnolingwostyka, nr 20, Lublin: UMCS.ml,dostęp 13.07.2009.
 • Pal, L. 2005. Virtual Policy Networks: The Internet as a Model of Contemporary Governance, Carleton University.
 • Pohoski, M. 1994. Nierówno􀄂ci spo􀃯eczne w Polsce – kontynuacje i zmiany w okresie transformacji, Warszawa. Polska 2030, wyzwania rozwojowe. Raport Rządowy.
 • Powell, W.W. 1990. Neither market nor hierarchy: network forms of organization. Research in Organizational Behavior, nr 12, s. 295–336.
 • Putnam, R. 2000. Bowling Alone, New York: Simon & Schuster.
 • Rothert, A. 2005. Cybernetyczny porz􀃈dek polityczny, Warszawa.
 • Skarżyńska, K. 2006. Pracowity Polak? Co to dzisiaj znaczy? Kultura Wspó􀃯czesna, nr 1.
 • Sowa, K. 2009. Polak jako obywatel – uwarunkowania społeczno-kulturowe, w: J. Szomburg (red.) W poszukiwaniu portretu Polaków, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Staniszkis, J. 2003. Władza globalizacji, Warszawa: Scholar.
 • Tapscott, D. 1996. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, New York: McGraw-Hill.
 • Thompson, G. 1991. Markets, Hierarchies and Networks, Sage Publications.
 • Tonnies, F. 1998. Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa: PWN.
 • Tyler, T.R. 2010. Why People Cooperate, Princeton: Princeton University Press.
 • Urry, J. 2003. Global Complexity, Polity Press.
 • Weber, M. 1984. Etyka gospodarcza religii światowych, w: M. Weber (red.) Szkice z socjologii religii, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Weber, M. 2002. Gospodarka i spo􀃯ecze􀃱stwo. Zarys socjologii rozumiej􀃈cej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wittgenstein, L. 2006. Traktat logiczno-filozoficzny, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e01afd3-2929-4d8f-bc14-970d9a6f1956
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.