PL EN


2017 | 8 | 22 | 11-30
Article title

WTO po 10. Konferencji Ministerialnej w Nairobi – koniec liberalizacji wielostronnej?

Authors
Content
Title variants
EN
THE WTO MINISTERIAL CONFERENCE IN NAIROBI – THE END OF MULTILATERAL LIBERALIZATION?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań z zakresu przeprowadzonej analizy na temat podstawowych problemów liberalizacji handlu międzynarodowego na forum WTO w kontekście przedłużającej się Rundy z Doha. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule zastosowano ilościową i jakościową analizę publikacji w języku polskim oraz w języku angielskim z zakresu norm w funkcjonowaniu organizacji międzynarodowej WTO oraz regionalnych ugrupowań integracyjnych. PROCES WYWODU: Analizę przedstawioną w artykule oparto w zasadniczej mierze na analizie jakościowej na temat skuteczności liberalizacji handlu międzynarodowego w WTO oraz poza WTO. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dorobek w literaturze polskiej z zakresu liberalizacji handlu w ramach Rundy z Doha jest zdecydowanie mniejszy niż w literaturze zagranicznej. Wieloletnie wielostronne negocjacje handlowe w ramach Rundy z Doha nie podważyły zdolności WTO do stanowienia forum liberalizacji handlu międzynarodowego. Osłabienie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy z Doha wynika z zaangażowania się Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w liberalizację na forum regionalnych ugrupowań integracyjnych takich jak Partnerstwo Transpacyficzne (Trans‑Pacific Partnership – TPP) oraz Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy pogłębić analizę na temat integracji „w głąb” w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych w celach porównawczych z regulacjami WTO.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: Aim of this article is to present the results of research on the analysis on basic problems of international trade liberalization in the WTO in the context of the protracted Doha Round. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In this article uses quantitative and qualitative analysis of publications in Polish and in English in the field of standards in the functioning of international organizations WTO and regional integration groupings. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The analysis presented in the article is based substantially on qualitative analysis on the effectiveness of the liberalization of international trade in the WTO and outside the WTO. RESEARCH RESULTS: Achievements in Polish literature in the field of trade liberalization in the framework of the Doha Round is much smaller than in the foreign literature. Many years of multilateral trade negotiations in the framework of the Doha Round did not undermine the ability of the WTO to enact forum liberalization of international trade. The weakening of the multilateral trade negotiations of the Doha Round due to the involvement of the United States and the European Union on the liberalization of online regional integration groupings such as the Trans‑Pacific Partnership (Trans‑Pacific Partnership – TPP) and the Transatlantic Partnership in the field of trade and investment (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: It should deepen their analysis on integration “into” regional integration groupings for comparison with the regulations of the WTO.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
11-30
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e027e25-2138-4db4-99b7-e382676085fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.