PL EN


2012 | 4/2012 (39) | 141-168
Article title

Wyniki testów hipotezy półsilnej efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2011

Content
Title variants
EN
The results of the tests of Semi-strong Efficient Market Hypothesis on the example of the Warsaw Stock Exchange in the period 2005-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki testowania hipotezy półsilnej efektywności rynków finansowych, która została rozpowszechniona przez E. Famę. Hipoteza ta zakłada prawie natychmiastowe dostosowanie się cen papierów wartościowych pod wpływem istotnych informacji publicznych. Przeprowadzono badanie wpływu na roczne stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w latach 2005–2011 następujących zmiennych: wartości rynkowej spółki (WRS), wskaźnika cena/zysk (C/Z), wskaźnika cena/wartość księgowa (C/WK), stopy dywidendy (SD), współczynnika beta z modelu kapitałowej wyceny aktywów spółki (CAPM). Przydatność powyższych zmiennych w doborze portfela inwestycyjnego maksymalizującego stopy zwrotu z akcji okazała się zróżnicowana w zależności od okresu uwzględnianego w testach. Wyniki przeprowadzonych testów porównano z wynikami innych testów uwzględniających podobny zestaw zmiennych przeprowadzonych na GPW przez Czekaja, Wosia, Żarnowskiego (2001) oraz Buczka (2005).
EN
The paper presents results of the Semi-strong Efficient Market Hypothesis introduced in to the literature by E. Fama. The hypothesis assumes that the prices of the securities almost instantly reflect the significant public information. We tested the influence on the yearly rate of return on the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange (WSA) in the period 2005–2011 the indicators as follows: market capitalization of the company (CAP), Price Earnings Ratio (PE), Price/Book Value Ratio (P/BV), Dividend Yield (DY), beta - risk factor from the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Usefulness of above factors in construction maximizing profit shares portfolio diverse and depends on the periods under research. The results of the test has been compared with the others provided for the Warsaw Stock Exchange by Czekaj, Woś, Żarnowski (2001) and Buczek (2005).
Keywords
Year
Issue
Pages
141-168
Physical description
Dates
published
2012-12-12
Contributors
References
 • Bachelier, L. 1900. Théorie de la spéculation. Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure, nr 3 (17), s. 21–86.
 • Bernard, V.L. i J.K. Thomas 1989. Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium? Journal of Accounting Research, nr 27(suplement), s. 1–36.
 • Buczek, S. 2005. Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Cieślak, A. 2003. Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. Materiały i Studia, nr 165, Warszawa: NBP.
 • Cootner, P.H. 1964. The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge: M.I.T. Press.
 • Cowles, A. i E.H. Jones 1937. Some A Posteriori Probabilities in Stock Market Action. Econometrica, nr 5, s. 280–294.
 • Czekaj, J., Woś, M. i J. Żarnowski 2001. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Einstein, A. 1905. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der Physik, nr 8 (322), s. 549–560.
 • Fama, E.F. 1970. Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, nr 25, s. 383–417.
 • Gurgul, H. 2006. Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Haugen, R.A. 1996. Teoria nowoczesnego inwestowania, Warszawa: WIG-Press. Malkiel, B. 1992. Efficient Market Hypothesis, w: P. Newman, M. Milgate i J. Eatwell (red.) The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, London: Macmillan.
 • Niederhoffer, V. i M.F.M. Osborne 1966. Market Making and Reversal on the Stock Exchange. Journal of American Statistical Association, nr 61, s. 897–916.
 • Reilly, F.K. i K.C. Brown 2001. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Reinganum, M. 1981. A Misspecification of Capital Assets Pricing: Empirical Anomalies Based on Earnings Yield and Market Values. Journal of Financial Economics, nr 9, s. 19–46.
 • Szyszka, A. 2007. Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Zielonka, P. 2003. Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, nr 158, Warszawa: NBP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e04120d-2bdb-4c89-a170-985b3eea6995
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.